Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ochrana duševního vlastnictví

V oblasti ochrany duševního vlastnictví nabízíme metodickou podporu při ohlášení vynálezů a zajišťujeme jejich následnou ochranu. Pořádáme také vzdělávací akce v problematice ODV, organizujeme expertní konzultace, semináře, workshopy apod.

Poskytované služby z oblasti ODV:

Níže uvedené procesy a služby zajišťujeme ve spolupráci s původci objevů a pověřenými patentovými zástupci.

Rešerše

Budeme vám asistovat při průzkumu:

 • zda a v jaké míře je uvažované řešení světově nové
 • zda je již chráněno ve prospěch jiného subjektu
 • zda je uvažované řešení způsobilé právní ochrany, a jakými formami
Právní ochrana

Zabýváme se správním řízením o udělení ochrany na předměty průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí:

 • patentová ochrana vynálezů (vč. Evropského patentu a mezinárodní PCT přihlášky)
 • průmyslové vzory
 • užitné vzory
 • topografie polovodičových výrobků
 • ochranné známky aj.

Právní podpora při utajení výsledků tvůrčí činnosti bez průmyslově právní ochrany, kvalifikované zveřejnění.

Sporná řízení

Zabýváme se řízením o nápravě v rozhodnutí o ochraně předmětů průmyslového vlastnictví u příslušného patentového úřadu.

Průmyslové vlastnictví

Právní podporu poskytujeme:

 • při vlastním užití předmětu průmyslového vlastnictví
 • při postoupení práv k předmětu průmyslového vlastnictví (převod)
 • při poskytnutí licence k předmětu průmyslového vlastnictví
Řešení porušování práv

Monitorujeme udržování práv a staráme se o prevenci porušování práv třetími osobami z duševního vlastnictví v rámci teritoriální působnosti ochrany duševního vlastnictví.

Uplatňování práv

Zajišťujeme právní podporu při vymáhaní práv k předmětu duševního vlastnictví.

Vzdělávání odborných pracovníků

Pořádáme semináře, školení a workshopy v oblasti průmyslově-právní ochrany pro akademické a vědecké pracovníky.

Nepřehlédněte:

Technická řešení určená k průmyslově právní ochraně NESMÍ BÝT PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY na Úřad průmyslového vlastnictví ZVEŘEJNĚNA!!! 

Technická řešení, nepodléhající zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví, je možné registrovat na KvVaV vždy do 15.1.! Po tomto datu budou veškeré výsledky (i ty které vznikly v předchozím roce) registrovány do roku nového!

Pokud se na vašem pracovišti vyskytnou graduační práce (bakalářské, inženýrské nebo doktorské), které mají být chráněny celé nebo jejich část, nesmí být v systému EDISON zveřejněny. Podstata vynálezu musí zůstat utajena. Režim zveřejňování je obsažen ve vnitřním řádu každé fakulty. Tyto případy musí být řešeny individuálně s vedením příslušné fakulty.

Kontaktní osoby

Konzultantka ODV

hanka m

Hana Martiníková
Tel.: +420 596 999 007
E-mail: 

Konzultantka ODV

hanka

Hana Janáčková
Tel.: +420 596 999 134
E-mail: