Výročí 170 let od založení naší univerzity

Naše univerzita letos slaví neuvěřitelných 170 let od svého vzniku. V roce 1849 byl 23. ledna vydán císařský dekret o založení montánního učiliště, 12. listopadu byla výuka zahájena.

Jsme patřičně hrdi na tisíce studentů a pedagogů, kteří společně vytvořili to, co dnes VŠB – Technická univerzita Ostrava představuje. 

Oslavy výročí se budou během roku 2019 soustředit na 3 hlavní události.

Oslavy výročí na VŠB-TUO:

28. 3. 2019

Zahájení oslav v rámci Slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO

5. 9. 2019

Festival Art and Science

  • Oslavy výročí pro všechny přátelé naší univerzity. Navštivte pátý ročník našeho festivalu a slavte s námi!
  • Zveme všechny studenty, zaměstnance, absolventy, partnery, prostě všechny, kteří chtějí s naší univerzitou oslavit toto výjimečné výročí.

14. 11. 2019

Hlavní oslavy výročí založení univerzity

  • Program akce bude sestaven jako připomínka tradic našich zakládajících fakult a zároveň jako komponovaný hudebních vstupů našich studentských organizací a dalších těles.

Historické okamžiky VŠB – Technické univerzity Ostrava

Letos naši univerzitu čeká krásné výročí. Oslavíme totiž společně 170 let od vzniku. Připravili jsme si pro vás článek o tom, jak šel čas s naší univerzitou – od jejího založení až po současnost, tedy po rok 2019.

První zmínky pocházejí už od roku 1716, kdy byla založena první hornická akademie v Jáchymově. Zlomový rok ale nastal v roce 1849, kdy v Příbrami vzniklo Montánní učiliště zaměřené na výuku odborníku v hornictví a hutnictví. Učiliště je přímým předchůdcem univerzity a vzniklo dekretem císaře Františka Josefa I. V roce 1865 bylo Montánní učiliště povýšeno na Báňskou akademii. Roku 1895 Báňská akademie získala vysokoškolský organizační statut, kterým byla zrovnoprávněna s ostatními technickými vysokými školami. Současně bylo zavedeno dvouleté přípravné studium a výuka trvala tři roky.

Název Vysoká škola báňská v Příbrami získala akademie v roce 1904 na základě nového statutu. Doba studia byla prodloužena na čtyři roky a došlo k zavedení dvou státních zkoušek. Škola současně získala promoční právo k udělování hodnosti Dr. mont.

V roce 1945 byla Vysoká škola báňská dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše přeložena do Ostravy a nastala nová etapa v jejím vývoji. O šest let později byla Vysoká škola báňská poprvé ve své historii rozdělena na fakulty – v roce 1951 měla tři fakulty, do současnosti se rozšířila na sedm.

V roce 1951 založená Hutnická fakulta byla v roce 1990 přejmenována na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Na konci roku 2018 byl její dosavadní název změněn na Fakultu materiálově-technologickou. Hornicko-geologická fakulta vznikla sloučením dvou fakult, Hornické a Geologické fakulty (respektive Fakulta geologicko-důlně měřické). Ke sloučení obou fakult v jednu došlo v roce 1959. Fakulta strojní nesla v roce 1951 název Fakulta báňského strojnictví. V roce 1968 se její název změnil na Fakultu strojní a o devět let později na Fakultu strojní a elektrotechnickou. Od roku 1991 nese opět název Fakulta strojní. První fakulta se zaměřením na ekonomické specializace oborů vznikla už v roce 1953 pod názvem Fakulta ekonomicko-inženýrská (v roce 1959 byla fakulta zrušená). Ekonomická fakulta v podobě, jak ji známe dnes, byla založena v roce 1977. V roce 1991 vznikla Fakulta elektrotechniky, která ale záhy, o dva roky později, rozšířila svůj název a dodnes nese jméno Fakulta elektrotechniky a informatiky. Fakulta stavební, která vznikla v roce 1997 a stejně tak i Fakulta bezpečnostního inženýrství, založená roku 2002, stále nesou svůj první název. Velký milník pro univerzitu představoval rok 1995, kdy byl tradiční název školy změněn na Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.