Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra společenských věd VŠB-TUO je vědecko-pedagogickým pracovištěm s celoškolskou působností. Hlavním cílem činnosti katedry společenských věd na VŠB-TUO je poskytnout studentům základní informace z oblasti humanitních věd a práva, které souvisí s výkonem profese inženýra a které dotvářejí odborný profil absolventa Technické univerzity.

Ve spolupráci s garanty jednotlivých studijních oborů na všech fakultách VŠB-TUO nabízí katedra na praxi zaměřené aplikace humanitních a společenskovědních předmětů, které pomáhají posluchačům v pochopení postavení a role technické průmyslové činnosti v moderní společnosti. Katedra společenských věd zajišťuje výuku předmětů v oborech – filozofie, historie, politologie, právo, psychologie, sociologie. Dle požadavků garantů jednotlivých oborů pak dále katedra zajišťuje výuku specializovanějších, důsledně na praxi zaměřených předmětů. Největší podíl výuky humanitních a společenskovědních předmětů je zařazen do prvních čtyřech semestrů studia.

V souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje univerzity je hlavním cílem katedry společenských věd v oblasti vědecko-výzkumné činnosti presentovat kvalitní publikační výstupy z oblasti humanitních a společenských věd, které odrážejí výzkumné směřování pracoviště na oblasti - etiky, politické teorie, dějin vědy a techniky a evropské integrace. V rámci společensko-vědního výzkumu se katedra orientuje na projekty v rámci všem forem grantové soutěže (ESF, GAČR, TAČR, atd.).

Od roku 2006 poskytuje Katedra společenských věd prostřednictvím psycholožky Mgr. Jany Matochové, Ph.D. studentům univerzity služby v rámci psychologické poradny. Psychologická poradna poskytuje služby studentům VŠB-TUO, kteří se ocitají ve složitých životních situacích.

Od ledna 2016 je součástí katedry oddělení inženýrské pedagogiky. Jeho pracovníci realizují čtyřsemestrální vzdělávací program „Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“. Studium je akreditováno MŠMT - 583/2017-1-22, pojetí a obsah studia souvisí s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Oddělení dále organizuje kurz „Inženýrská pedagogika“. Studium, které je akreditováno Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik – IGIP), umožní absolventům studia získání mezinárodního titulu „ING-PAED-IGIP“.