Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů

(akreditováno MSMT – 32281/2020-4-858)

Odborný garant: doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.

Studijní program je zařazen do programu celoživotního vzdělávání Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studium je určeno pro absolventy vysokých škol technického nebo ekonomického směru, kteří chtějí vyučovat odborné předměty na středních školách a absolvováním studijního programu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů v oboru své vysokoškolské kvalifikace na střední škole (§ 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.). Studium je akreditováno ministerstvem MŠMT ČR.

Průběh studia

Studium trvá čtyři semestry, začíná vždy v zimním semestru příslušného akademického roku a končí v letním semestru následujícího akademického roku. Výuka je po celou dobu realizována v jednom dni pracovního týdne (v úterý nebo ve středu) v odpoledních hodinách od 15.30 do 19.15, stejně jako exkurze a další vzdělávací aktivity, které jsou součástí výuky. Prezenční část výuky probíhá v učebně UK 239, budova Ústřední knihovny VŠB-TUO v Ostravě-Porubě

Obsahová náplň jednotlivých předmětů je modifikována tak, aby v nich byla zohledněna specifika středoškolské edukace.

Studijní plán

Název předmětu 1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr
  Př - Sem Př - Sem Př - Sem Př - Sem
Úvod do studia Z      
Obecná a srovnávací pedagogika Z, ZK      
Pedagogická komunikace Z, ZK      
Filozofie výchovy Z      
Obecná a vývojová psychologie   Z, ZK    
Sociální pedagogika   Z    
Obecná didaktika   Z,ZK    
Seminář k závěrečné práci   Z    
Oborová didaktika     Z, ZK  
Teorie a metodika výchovy     Z, ZK  
Pedagogická a sociální psychologie     Z, ZK  
Školský management     Z  
Tvorba a užití didaktických médií       Z, ZK
Speciální pedagogika       Z
Pedagogická praxe       Z
Závěrečná práce        
Závěrečné zkoušky        

Z - Zápočet, ZK - Zkouška
Př - přednáška, Sem - seminář, Z - zápočet, ZK - zkouška

Podmínky přijetí ke studiu

 • ukončené magisterské studium,
 • doručení ověřené kopie vysokoškolského diplomu z magisterského studia,
 • doručení přihlášky ke studiu,
 • studium mohou absolvovat také studující 2. ročníku magisterského studia, osvědčení obdrží po získání inženýrského/magisterského titulu.

Přihlášku spolu s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu musí žadatel zaslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariát Katedry společenských věd paní Ing. Denise Václavínkové, případně na Studijní oddělení pro CŽV paní Ing. Haně Grunclové, a to nejpozději do 15. 7. příslušného akademického roku.

Maximální možný počet přijatých uchazečů: 25

Způsob absolvování dílčích zkoušek

 • studující by měl dodržet 75% docházku do výuky,
 • zkoušky absolvují studující vždy po ukončení daného výukového bloku po splnění všech podmínek, které stanoví vyučující,
 • výkon u zkoušky je hodnocen stupni: vyhověl – nevyhověl,
 • hodnocení zkoušky je zaznamenáno do informačního systému EDISON.

Způsob ukončení studia

 • splnění všech studijních požadavků,
 • včasné odevzdání vyplněného formuláře s tématem závěrečné práce vedoucímu závěrečné práce,
 • včasné podání přihlášky k závěrečné zkoušce,
 • odevzdání závěrečné práce nejpozději 3 týdny před závěrečnými zkouškami,
 • obhajoba závěrečné práce o rozsahu minimálně 35 stran textu před zkušební komisí,
 • absolvování závěrečné zkoušky z předmětů psychologie, pedagogiky a didaktiky.

Přerušení studia

Přerušení studia je dle Řádu celoživotního vzdělávání VŠB-TUO, čl. 4, odst. 2) možné nejvýše jednou během studia, a to nejvýše na dobu jednoho roku. O přerušení je nutné požádat písemně.

Platba za studium

 • první rok studia (1. a 2. semestr) činí 16 000,- Kč,
 • druhý rok studia (3. a 4. semestr) činí 16 000,- Kč.

Platbu je zapotřebí provést před započetím studia.

Číslo účtu: 127089559/0300

Variabilní symbol: 7112101

Specifický symbol: 1 + Vaše příjmení (pokud nejde uvést, napsat do zprávy pro příjemce - nutné pro identifikaci platby!)

Kontaktní adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Katedra společenských věd
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoby

Další informace a hodnocení studia naleznete na naší Facebookové stránce.