Seznam předmětů Katedry společenských věd
Kód předmětu Název předmětu (CZ) Název předmětu (EN)
711-0101 Filozofická antropologie Philosophical Anthropology
711-0102 Filosofie U3V Philosophy
711-0103 Filosofie Philosophy
711-0105 Filozofie vědy Philosophy of Science
711-0112 Etika Ethics
711-0199 Etické otázky moderní vědy Ethical Questions of Modern Science
711-0201 Archivnictví Archiving Techniques
711-0203 Dějiny vědy a techniky History of Science and Technology
711-0204 Světová a národní historie I World and National History I.
711-0206 Dějiny vědy a techniky ve strojírenství History of Science and Technology in Engineering
711-0210 Modernizace evropského prostoru Modernization of European Space
711-0303 Politologie Political Science
711-0304 Politologie U3V Political Science
711-0305 Politické aspekty evropské integrace Political Aspects of European Integration
711-0308 Politická regionalizace visegradských zemí Political Regionalization of Visegrad Countries
711-0401 Právní aspekty zajišťování jakosti Legal Aspects of Quality Management
711-0403 Finanční právo Financial Law
711-0404 Občanské a obchodní právo Civil Law and Commercial Law
711-0405 Občanské právo Civil Law
711-0406 Obchodní právo Commercial Law
711-0407 Obchodní a pracovní právo Commercial Law and Labour Law
711-0408 Obchodní a správní právo Commercial and Administration Law
711-0409 Pracovní právo Labour Law
711-0410 Pracovní právo a právo sociál. zabezpečení Labour Law and Welfare Law
711-0411 Právní předpisy v ekonomice Law Regulations in Economics
711-0412 Správní právo Administration Law
711-0414 Trestní právo Criminal Law
711-0415 Legislativa státní správy Legislation in Civil Service
711-0416 Právo sociálního zabezpečení Social Security Law
711-0418 Pozemkové a správní právo Land and Administrative Rights
711-0423 Státní správa a samospráva State Administration and Self-Government
711-0424 Základy obchodního práva Basics of Commercial Law
711-0428 Zákl. prac.o práva a práva sociál.zab. Basics of Labour Law and Welfare Law
711-0429 Základy státní správy a samosprávy Basics of State Administration and Self-Government
711-0432 Veřejná správa Public Administration
711-0433 Právo v hospodářské praxi Law in economic profession
711-0479 Základy práva Fundamentals of Law
711-0480 Právo U3V Law
711-0501 Psychologie I. Psychology I.
711-0502 Psychologie II. Psychology II.
711-0505 Právní a psychologické otázky Právní a psychologické otázky
711-0506 Interpersonální komunikace Interpersonal Communication
711-0508 Chování v organizaci I. Organizational Behaviour
711-0510 Psychologie a interper. komunikace Psychology and Interpersonal Communication
711-0511 Psychologie bezpečnosti a katastrof Psychology roles in safety and catastrophes
711-0512 Psychologie osobnosti Individual psychology
711-0519 Psychologie organizace a řízení Psychology of Organization and Management
711-0520 Základy chování v organizaci Introduction to Organizational Behaviour
711-0522 Komunikační dovednosti Communication Skills
711-0523 Komunikace s veřejností Public communication
711-0524 Aplikovaná psychologie Applied Psychology
711-0527 Soft Skills I. Soft Skills I.
711-0528 Soft Skills II. Soft Skills II.
711-0602 Sociologie managementu Sociology of Management
711-0604 Personální management Human Resources Management
711-0605 Sociologie Sociology
711-0607 Techniky sociologického výzkumu Sociological Research Techniques
711-0609 Základy společenského chování - etiketa Fundamentals of Social Manners - Etiquette
711-0613 Personální manag. dopravního podniku Human Resources Management In Transport Undertaking
711-0702 Etika Ethics
711-0715 Profesně právní problémy Professional-law issues

© 2020 VŠB-TU Ostrava