Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inženýrská pedagogika

(akreditace IGIP, reg. číslo CZ-001)

Odborný garant: doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a je zaměřen na zvýšení pedagogické, psychologické a didaktické odbornosti akademických pracovníků, interních i externích doktorandů vysokých škol technického směru s důrazem na evropské standardy, které jsou zakotveny v kurikulu Inženýrská pedagogika vypracovaném Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) – IGIP. Studium je touto společností akreditováno. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování a mohou požádat o přidělení mezinárodního titulu „Ing. Paed. IGIP.“ Podmínky pro přidělení titulu naleznete na stránkách IGIP.

igip-akreditace.jpg

Průběh studia

Délka studia v kurzu je jeden rok. Přímá výuka probíhá ve čtyřech výukových týdnech, a to vždy ve zkouškovém období. První polovina výuky probíhá 14 dnů ve zkouškovém období zimního semestru, druhá polovina 14 dnů ve zkouškovém období letního semestru daného akademického roku vždy od 9.00 do 17.45 hodin s přestávkou na oběd. Zakončení studia obhajobou závěrečné práce a absolvováním závěrečné zkoušky probíhá v lednu následujícího akademického roku.

Osnovy jednotlivých předmětů jsou modifikovány tak, aby v nich byla zohledněna specifika vysokoškolské edukace.

Studijní plán - Učebna UK 239

Název předmětu 1. týden ZS
2. týden ZS 3. týden LS
4. týden LS
  Př - Sem Př - Sem Př - Sem Př - Sem
Úvod do studia 4 - 0 Z      
Pedagogika obecná a srovnávací 15 - 15 Z, ZK      
Výchova ke zdraví 10 - 5 Z, ZK      
Pedagogická komunikace 10 - 15 Z, ZK      
Pedagogická etika   12 - 6 Z, ZK    
Psychologie obecná a vývojová   10 - 15 Z, ZK    
Obecná didaktika   10 - 15 Z, ZK    
Seminář k závěrečné práci   5 - 0 Z    
Didaktika odborných předmětů     15 - 15 Z, ZK  
Teorie a metodika výchovy     10 - 5 Z, ZK  
Psychologie pedagogická     10 - 15 Z, ZK  
Školský management     11 - 2 Z  
Tvorba a užití didaktických médií       9 - 6 Z
Psychologie sociální       10 - 10 Z, ZK
Sociální pedagogika       8 - 7 Z
Pedagogická praxe       40 Z

Př - přednáška, Sem - seminář, Z - zápočet, ZK - zkouška

Podmínky přijetí ke studiu

 • ukončené magisterské studium technického nebo ekonomického směru,
 • doručení ověřené kopie vysokoškolského diplomu z magisterského studia,
 • doručení přihlášky ke studiu

Přihlášku spolu s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu musí žadatel zaslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariát Katedry společenských věd paní Ing. Denise Václavínkové, případně na Studijní oddělení pro CŽV, paní Ing. Haně Grunclové, a to nejpozději do 15. 12. příslušného akademického roku.

Způsob absolvování dílčích zkoušek

 • studující by měl dodržet 75% docházku do výuky,
 • zkoušky absolvují studující vždy po ukončení daného výukového bloku po splnění všech podmínek, které stanoví vyučující, mohou je také absolvovat po domluvě s vyučujícími po dobu celého studia,
 • výkon u zkoušky je hodnocen stupni: vyhověl – nevyhověl,
 • hodnocení zkoušky je zaznamenáno do informačního systému EDISON.

Způsob ukončení kurzu

 • splnění všech studijních požadavků,
 • včasné odevzdání vyplněného formuláře s tématem závěrečné práce vedoucímu závěrečné práce,
 • včasné podání přihlášky k závěrečné zkoušce,
 • odevzdání závěrečné práce nejpozději 3 týdny před závěrečnými zkouškami,
 • obhajoba závěrečné práce (rozsah minimálně 35 stran textu) před zkušební komisí,
 • absolvování závěrečné zkoušky z psychologie, pedagogiky a didaktiky.

Přerušení studia

Přerušení studia je dle Řádu celoživotního vzdělávání VŠB-TUO, čl. 4, odst. 2) možné nejvýše jednou během studia, a to nejvýše na dobu jednoho roku. O přerušení je nutné požádat písemně.

Cena kurzu

 • pro zaměstnance a doktorandy VŠB – Technické univerzity Ostrava činí 7 000,- Kč,
 • pro ostatní zájemce činí 10 000,- Kč.

Platbu je zapotřebí provést před započetím studia.

Číslo účtu: 127089559/0300

Variabilní symbol: 7112101

Specifický symbol: 1 + Vaše příjmení (pokud nejde uvést, napsat do zprávy pro příjemce - nutné pro identifikaci platby!)

Doklad o uhrazení zašlete e-mailem na: (Ing. Hana Grunclová).

Kontaktní adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Katedra společenských věd
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoby

Další informace a hodnocení studia naleznete na naší Facebookové stránce.