Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příprava a plánování projektů

Anotace

Kurz má za cíl seznámit studenty doktorského studia a začínající mladé vědecké pracovníky (postdoky) s vybranými aspekty projektového a dotačního managementu.

Kurz je zaměřen na základní postupy a techniky pro přípravu a plánování projektů předkládaných v rámci interních univerzitních projektů a externích národních a zahraničních dotačních projektů či grantů.

Teoretická a metodická část kurzu věnuje pozornost zejména přípravě a plánování projektů se zaměřením na projekty v oblastech výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání včetně finančních aspektů těchto projektů.

Praktická část kurzu je věnována praktickým dovednostem a zkušenostem z fáze přípravy a plánování projektů a zahrnuje zejména projektové šablony, případové studie a příklady dobré praxe.

Kvalitní kompetence studentů budou rozvíjeny a podpořeny díky využití inovativních technik projektového řízení a standardizovaných šablon projektové dokumentace, jež jsou využívány v projektovém managementu v zemích Evropské unie a USA.

Po absolvování kurzu budou studenti doktorského studia schopni:
1. Orientovat se v základní terminologii projektového a dotačního managementu.
2. Charakterizovat základní standardy projektového řízení uplatňované v zemích EU a USA.
3. Orientovat se v základních principech, metodách a technikách plánování věcné a finanční stránky projektů a grantů.
4. Interpretovat požadavky na strukturu projektu se zaměřením na startovací a juniorské granty.
5. Vysvětlit obsah základních dokumentů pro přípravu a plánování interních univerzitních projektů a externích národních a mezinárodních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro studenty doktorského studia a začínající mladé vědecké pracovníky (postdoky), kteří chtějí získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti přípravy a plánování dotačních a grantových projektů, ověřené na příkladech a případových studiích z praxe.

Osnova

• Teoretické minimum projektového a dotačního managementu.
• Dotační zdroje a grantové příležitosti pro Ph.D. studenty a postdoktorandy.
• Dotační zdroje a financování projektů z národních a evropských veřejných zdrojů v ČR.
• Dotační zdroje a financování mezinárodních projektů a grantů v podmínkách ČR.
• Nejčastěji používané metodiky a nástroje při přípravě a plánování projektu.
• Identifikace projektu (inicializace, zahájení, příklady dobré praxe).
• Plánování projektu (plánovací procesy, kulturní vlivy a dopad na plánování, plánování času, zdrojů a finanční stránky projektu, příklady dobré praxe).
• Práce se šablonami dokumentace projektu (žádost o podporu/grantová žádost, Statement of Work, Logframe projektu, WBS, RAM/RACI matrix, Gantt Chart, Komunikační plán, Rozpočet a finanční plán projektu).

Dostupné studijní materiály:
• Prezentace lektorů.
• Šablony (metodiky a nástroje pro přípravu a plánování projektů).
• Mezinárodní standardy projektového managementu.
• Ukázky projektové dokumentace dotačních a grantových projektů.
• Moodle VŠB-TUO, Kurz Řízení inovačních projektů (KA203-061373) (projekt InnoPro – Innovation Project Management (Erasmus+)) – doplňkový materiál https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=112540
Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání
Kód CZV_KDV_106
ISCED-F Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 16
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Koordinátor Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne