Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikace norem ISO v řízení kvality je na VŠB – Technická univerzita Ostrava každoročně obhajována v rámci recertifikačních auditů.

Certifikovaný systém řízení jakosti

Vedení VŠB-TUO v r. 2003 rozhodlo modifikovat systém řízení university, tak aby byl schopen reagovat na měnící se podmínky v ČR, zejména narůstající konkurenci v oblasti VŠ. V návaznosti na Bolognskou deklaraci, která zdůrazňuje důraz na kvalitu vzdělávání, bylo rozhodnuto zavést na VŠB-TUO systém managementu kvality (SMK) jako nedílnou součást řízení univerzity.

Z existujících koncepcí byla zvolena jako výchozí koncepce ISO 9001. Důvody pro volbu této koncepce byly následující.:

 • Přínosy ze zavedení systému managementu kvality dle mezinárodního standardu.
 • ISO 9001 byly mnohonásobně prokázány při jeho zavádění v celé řadě organizací jak výrobních, tak i nevýrobních.
 • Neexistují zásadní důvody proč by k analogickým přínosům nemělo dojít při jeho zavedení na VŠ.
 • Systém managementu kvality dle ISO 9001 umožňuje zřetelným způsobem, prostřednictvím certifikátu, komunikovat vzhledem k partnerům VŠ, že způsob řízení VŠ odpovídá mezinárodně uznávaným standardům.

Systém managementu kvality odpovídající požadavkům ISO 9001 vychází z následujících principů:

 • Zaměření na zákazníka
  Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět současným a budoucím požadavkům zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání.
 • Vedení a řízení lidí
  Vedoucí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů organizace.
 • Zapojení lidí
  Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace.
 • Procesní přístup
  Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.
 • Systémový přístup k managementu
  Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů.
 • Neustálé zlepšování
  Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace.
 • Přístup k rozhodování zakládajícím se na faktech
  Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.
 • Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
  Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.

Vzhledem ke specifickým podmínkám VŠ, bylo rozhodnuto zavádět SMK postupně. Postup zavádění SMK na VŠB-TUO byl realizován jako:

 • Pilotní projekt (2003-2004) – zavedení SMK včetně certifikace na FEI. FEI získala certifikát ISO 9001 jako první akademické pracoviště v ČR
 • Aplikační projekty (2005-2007)
  • 2005 – zavedení a následná certifikace SMK na FS, FAST a HGF
  • 2006 – zavedení a následná certifikace SMK na EkF, FMMI a FBI
  • 2007 – zavedení SMK v celouniverzitních útvarech (rektorát, vysokoškolské ústavy, celouniverzitně působící katedry a útvary) a následná certifikace VŠB-TUO jako celku

Jako certifikační orgán bylo vybráno CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. První certifikát ISO 9001 pro VŠB-TUO jako celek s platností do 31.8.2010 byl vystaven na základě certifikačního auditu, který proběhl ve dnech 16.- 19. 7. 2007.

Na základě pozitivního výsledku dozorového auditu systému managementu kvality vedeného vůči požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016, který proběhl ve dnech 26. – 27. 5. 2021, byl VŠB-TUO zachován certifikát ISO 9001 s platností do 12. 7. 2022. V průběhu platnosti certifikátu se musí univerzita každoročně podrobovat dozorovému auditu, který prověřuje, že systém managementu kvality je odpovídajícím způsobem udržován.

Vzhledem k tomu, že certifikační orgán CQS je členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNET, obdržela VŠB – Technická univerzita Ostrava spolu s certifikátem ISO 9001 vystaveným CQS i certifikát ISO 9001 vystavený IQNET.