Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stipendium je peněžitá podpora pro studenty. Jeho cílem je podpořit vás v aktivitách souvisejících se studiem. Níže uvádíme základní přehled stipendií, která je možná získat za splnění daných podmínek.

Více o stipendiích najdete ve Stipendijním řádu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je studentovi prezenční formy studia vypláceno na základě jeho dosažených studijních výsledků. Jeho výše se odvíjí od váženého studijního průměru, který se počítá na základě klasifikovaných předmětů a získaných bodů za jednotlivé předměty. Vyplácí se ve třech kategoriích, každá fakulta má jeho výši stanovenou jinak, informace získáte na studijním oddělení dané fakulty. Přesný algoritmus na výpočet váženého studijního průměru je uveden ve Studijním a zkušebním řádu.

Motivační stipendium aneb stipendium pro studenty prvních ročníků

Motivační stipendium aneb stipendium pro studenty prvních ročníků

Na stipendium až ve výši 32 000 korun mají nárok ti studenti prvního ročníku bakalářského studia v prezenční formě, kteří splní své studijní povinnosti – budou mít splněny a uzavřeny všechny předměty a jejich vážený studijní průměr bude vyšší než 70. Toto motivační stipendium je přiznáváno po prvním (zimním) semestru v březnu a po druhém (letním) semestru v září. Informace získáte na studijním oddělení dané fakulty.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium

Toto stipendium vám může přidělit vedení univerzity či vedení fakulty. Bývá vyplaceno například za vynikající výsledky studenta ve vrcholovém sportu, přiznává se ale třeba i doktorandům za jejich výzkumnou, vývojovou či inovační činnost. Mimořádné stipendium se týká i vašich vynikajících vědeckých, výzkumných, vývojových, inovačních, uměleckých či jiných tvůrčích výsledků, dostávají ho i studenti za svou práci pro akademický senát fakulty či univerzity.

Stipendium studentů doktorských studijních programů

Stipendium studentů doktorských studijních programů

Stipendium pro doktorandy, je vypláceno jednou měsíčně v závislosti na délce studia – 36 nebo 48 měsíců. Je poskytováno studentům v prezenční formě studia, kteří jsou financováni z MŠMT jako poskytovatele příspěvku ze státního rozpočtu České republiky, případně účelových prostředků jiných finančních zdrojů. Informace získáte na studijním oddělení dané fakulty.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium mají nárok studenti prezenční formy jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském a doktorském studiu, jejichž trvalý pobyt není v okrese, ve kterém probíhá výuka, a současně jsou splněna dojezdová kritéria. Získat ho mohou i studenti, kteří se účastní studijního pobytu či pracovní stáže v zahraničí. Ubytovací stipendium se přiznává na celý akademický rok. Student si o něj musí požádat prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

Sociální stipendium

Sociální stipendium

Sociální stipendium je přiznáno studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, na základě písemné žádosti doručené na studijní oddělení fakulty. K žádosti je potřeba doložit potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Stipendium na podporu studia cizinců v České republice

Stipendium na podporu studia cizinců v České republice

Jedná se o stipendium Georgia Agricoly, které je vypláceno jako podpora studentů ze zahraničních partnerských univerzit. Jedná se o absolvování vybraných předmětů, zpracování projektu, seminární práce, části závěrečné práce nebo absolvování pracovní stáže. Je určeno na úhradu nákladů spojených s krátkodobou stáží zahraničního studenta ve všech stupních studia po dobu jednoho až pěti měsíců.