Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava disponuje širokou škálou vědecko-výzkumných laboratoří s high-tech infrastrukturou. Provoz těchto laboratoří je v režii jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů.

Vysokoškolské ústavy

Výpočetní kapacita centra je částečně dedikována pro rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery, či pro samostatné využití průmyslovými podniky.

Kromě akreditované laboratoře nabízí také širokou škálu dalších služeb v oblasti inteligentních sítí, termického zpracování odpadních materiálů, výzkum vysokoteplotních vlastností surovin, tepelnými procesy a prouděním.

Kromě akreditované laboratoře je spolupráce orientována na zpracování energetických studií, auditů, posudků a průkazů energetické náročnosti budov, monitorování a optimalizaci energií, monitorování obnovitelných zdrojů.

Kromě sdílené akreditované laboratoře nabízí pracoviště široké množství analytických metod, procesní zkoušky, zpracování studií, chemicko-inženýrské výpočty a modelování.

Pracoviště nabízí akreditovanou laboratoř a dále Experimentální hlukovou a klimatizační laboratoř, Biomechanickou laboratoř a Laboratoř nanověd a technologií.

Kromě sdílené akreditované laboratoře nabízí pracoviště služby v oblasti chemické, strukturní a fázové analýzy a testování materiálů, zejména v oblasti analýz materiálů a složek životního prostředí.

Pracoviště nabízí odbornou podporu při přípravě projektových žádostí o dotace z národních i mezinárodních zdrojů. Pomáhá vědecko-pedagogickým pracovníkům s přípravou a realizací projektů.

Pracoviště nabízí služby zaměřené na transfer technologií. Pomáhá k uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Fakultní vědecko-výzkumná pracoviště

Vědecko-výzkumné pracoviště Hornicko-geologické fakulty nabízí kromě akreditované laboratoře celou řadu služeb v oblastech čistých technologií těžby a užití energetických surovin.

Vědecko-výzkumné pracoviště Fakulty materiálově-technologické provozující laboratoře a týmy, které vyvíjejí, připravují, zkoumají a optimalizují pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru.

Fakulty

Kromě akreditované laboratoře disponuje fakulta také celou řadou neakreditovaných laboratoří. Kromě laboratorních testů z oblasti odpadních vod nabízí také služby v oblasti geodézie a dálkového průzkumu Země s využitím bezpilotních leteckých prostředků.

Fakulta realizuje spolupráce především prostřednictvím Regionálního materiálově technologického výzkumného centra, ale také prostřednictvím jednotlivých kateder a to např. v oblasti metalurgie, nových materiálů, fyzikální chemie, neželezných kovů.

Fakulta úzce spolupracuje s podniky, firmami, univerzitami a dalšími subjekty průmyslové sféry a státní správy, a to v široké škále oblastí strojírenství. Je otevřena všem druhům a formám spolupráce.

Nabídka služeb je hlavně prostřednictvím Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TUO a dále formou vzdělávacích kurzů či odborných studií.

Fakulta buduje systematicky partnerské vztahy k průmyslovým partnerům formou partnerského programu a sama provádí rozsáhlý screening aktuálně řešené problematiky v aplikační sféře.

Fakulta disponuje Experimentálním stavebním centrem, Znaleckým ústavem a celé řady specializovaných laboratoří (např. Stavebních hmot a diagnostiky staveb, Konstrukcí, Mechaniky zemin, Geotechnického monitoringu a technické seismicity).

Fakulta nabízí spolupráci formou analýz rizik, měření v laboratoři, školení apod. Hospodářské smlouvy bývají uzavírány často také v podobě znaleckých posudků.