Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tento návštěvní řád stanoví podmínky pohybu a pobytu osob v prostorách areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“). Všichni návštěvníci areálu VŠB-TUO jsou povinni dodržovat níže uvedená pravidla, obecné zásady slušného chování a respektovat práva ostatních návštěvníků areálu.

V celém areálu je zakázáno:

 • kouřit,
 • poškozovat zařízení areálu,
 • znečišťovat areál, včetně odhazování odpadků mimo odpadkové koše,
 • hlasitě používat rozhlasové a podobné akustické přístroje,
 • nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata,
 • konzumovat alkoholické nápoje,
 • užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
 • přespávat a budovat přístřešky nebo místa na spaní, stanovat nebo tábořit a parkovat v areálu pro tento účel,
 • parkovat mimo místa, stanovená příslušným dopravním značením.

Bez předchozího písemného souhlasu VŠB-TUO není v areálu povoleno:

 • konat jakékoliv propagační nebo náborové akce,
 • natáčet videa komerčního charakteru, pokud jsou tato následně zpřístupňována široké veřejnosti; totéž platí o dalších podobných aktivitách (např. streamování) majících komerční charakter,
 • umísťovat plakáty, pozvánky, letáky apod.,
 • umísťovat prodejní, reklamní, informační nebo jiná zařízení,
 • provozovat bezpilotní letadla (funkční letecké modely, drony, multikoptéry apod.),
 • používat otevřený oheň.

Na dodržování Návštěvního řádu dohlížejí zaměstnanci VŠB-TUO, kteří jsou oprávněni návštěvníka na porušování Návštěvního řádu upozornit a vyzvat jej k jeho dodržování.  V případě neuposlechnutí této výzvy jsou zaměstnanci VŠB-TUO oprávněni vykázat návštěvníka z areálu. V případech, kdy návštěvník porušuje v areálu zákon či jiný právní předpis, chová se agresivně, či jinak odmítá uposlechnout výzvy zaměstnance VŠB-TUO, bude přivolána Městská policie Ostrava, případně Policie České republiky.

O konání aktivity podmíněné souhlasem VŠB-TUO je nutno požádat nejméně 10 pracovních dní předem na adrese .