Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozpočet

Náklady

Stav k 30.04.2023
Náklady roční rozpočet skutečnost
Spotřeba materiálu 165 500 000,00  36 353 119,00 
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek a el.energie 186 500 000,00  58 812 153,00 
Opravy a udržování 45 000 000,00  10 517 204,00 
Cestovné 56 000 000,00  7 496 621,00 
Ostatní služby 481 200 000,00  211 988 919,00 
Osobní náklady 1 930 320 000,00  564 207 664,00 
Stipendia 190 000 000,00  40 594 276,00 
Převody do FúUP a FPP 160 000 000,00  0,00 
Odpisy majetku 505 000 000,00  152 840 798,00 
Ostatní náklady 70 000 000,00  17 177 484,00 
celkem 3 789 520 000,00  1 099 988 237,00 

Výnosy

Stav k 30.04.2023
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 1 056 704 000,00  379 592 038,00 
Příspěvek na stipendia doktorandů 62 640 000,00  20 880 000,00 
Rozvojové programy, vzdělávací programy 111 497 000,00  24 315 564,00 
Dotace mobility - Ceepus, Erasmus 1 149 000,00  1 149 000,00 
Dotace - zahraniční studenti 2 500 000,00  0,00 
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 28 887 000,00  10 032 600,00 
Specifický výzkum - dotace 55 804 000,00  55 804 396,00 
Rozvoj výzkumné organizace 337 249 000,00  311 468 958,00 
Dotace ostatní – úSC apod. 20 000 000,00  4 050 000,00 
GAČR + TAČR 220 000 000,00  262 888 323,00 
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 320 000 000,00  8 441 989,00 
Projekty z ostatních resortů 70 000 000,00  52 216 542,00 
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 200 000 000,00  37 301 474,00 
Neinvestiční dotace na stravování 2 590 000,00  710 599,00 
Tržby z kolejného HČ 90 000 000,00  32 469 868,00 
Tržby z pronájmů HČ 12 000 000,00  3 787 817,00 
Tržby z poplatků spojených se studiem 6 500 000,00  4 230 555,00 
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 40 000 000,00  16 185 586,00 
Dotace - spoluřešitelé projektů 210 000 000,00  21 623 324,00 
Tržby z prodeje majetku a materiálu 17 000 000,00  27 000,00 
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 55 000 000,00  28 123 980,00 
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 400 000 000,00  135 286 373,00 
Použití fondů včetně FúUP 240 000 000,00  249 574,00 
Výnosy z doplňkové činnosti 230 000 000,00  63 761 413,00 
celkem 3 789 520 000,00  1 474 596 972,00