Úřední deska

Buďte v obraze a sledujte úřední desku VŠB – TU Ostrava.

Rozpočet

Náklady

Stav k 30.11.2018
Druh nákladů roční rozpočet skutečnost
Spotřeba materiálu 181 600 000,00 137 950 166,00
kancelářské potřeby 3 000 000,00 2 941 306,00
spotřeba tonerů 4 300 000,00 3 386 324,00
spotřeba elektromateriálů 4 600 000,00 4 886 545,00
výpočetní technika do 1 500,-Kč 2 600 000,00 2 668 420,00
výpočetní technika nad 1 500,-Kč 30 000 000,00 40 853 098,00
knihy, noviny, časopisy 6 400 000,00 4 529 776,00
spotřeba pohonných hmot 2 400 000,00 2 317 092,00
spotřeba DHM 50 000 000,00 20 451 929,00
laboratorní sklo 5 000 000,00 4 064 644,00
čisticí a dezinfekční prostředky 1 900 000,00 2 094 039,00
ostatní materiál údržba 2 400 000,00 2 172 752,00
zboží a potraviny 19 000 000,00 15 638 301,00
ostatní materiál 50 000 000,00 31 945 940,00
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek a el.energie 79 000 000,00 65 618 298,00
spotřeba tepla 32 600 000,00 26 529 295,00
spotřeba vody 8 200 000,00 6 682 239,00
spotřeba plynu 1 400 000,00 510 327,00
spotřeba el. energie 36 800 000,00 31 896 437,00
Opravy a udržování 30 000 000,00 23 530 149,00
opravy a udržování budov 12 000 000,00 8 570 250,00
opravy a udržování strojů, zařízení a VT 18 000 000,00 14 959 899,00
Cestovné 60 000 000,00 38 628 126,00
cestovné tuzemské 20 000 000,00 12 642 166,00
cestovné zahraniční 40 000 000,00 25 985 960,00
Ostatní služby 244 000 000,00 247 103 897,00
nájemné 7 000 000,00 5 515 789,00
programové vybavení, licence 6 500 000,00 2 404 162,00
konference, kurzy, vzdělávání zaměstnanců 14 000 000,00 13 356 544,00
poštovné 2 200 000,00 1 910 741,00
inzerce, reklama 7 000 000,00 3 795 938,00
telefony, faxy 1 800 000,00 1 269 790,00
revize 3 300 000,00 1 832 336,00
odvoz odpadů 2 000 000,00 1 701 232,00
externí zajištění výuky 2 000 000,00 2 193 000,00
analýzy, rozbory, testování 5 500 000,00 4 802 505,00
právní služby 2 000 000,00 868 225,00
poskytnuté členské příspěvky a dary 3 900 000,00 2 398 533,00
překlady 2 800 000,00 1 938 475,00
audity 500 000,00 485 929,00
pronájem a servis kopírovacích zařízení 2 500 000,00 2 171 045,00
náklady na reprezentaci 11 000 000,00 9 830 011,00
poradenská činnost, konzultace 5 000 000,00 4 250 940,00
služby spoluřešitelů projektů 110 000 000,00 140 307 473,00
neuplatněná DPH 5 000 000,00 8 508 283,00
ostatní služby 50 000 000,00 37 562 945,00
Osobní náklady 1 613 931 000,00 1 327 294 535,00
mzdové náklady 1 186 714 000,00 989 927 704,00
zákonné sociální náklady 427 217 000,00 337 366 831,00
Stipendia 140 000 000,00 125 730 423,00
Stipendia 140 000 000,00 125 730 423,00
Převody do FúUP a FPP 190 000 000,00 0,00
Převody do FúUP a FPP 190 000 000,00 0,00
Odpisy majetku 450 000 000,00 341 523 158,00
Odpisy majetku 450 000 000,00 341 523 158,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 77 851 741,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 77 851 741,00
celkem 3 076 531 000,00 2 385 230 493,00

Výnosy

Stav k 30.11.2018
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 851 739 000,00 778 305 452,00
Příspěvek na stipendia doktorandů 59 265 000,00 59 265 000,00
Rozvojové programy, vzdělávací programy 53 637 000,00 42 075 800,00
Dotace - mobility Socrates II-Erasmus 7 887 000,00 8 999 000,00
Dotace - zahraniční studenti 269 000,00 372 620,00
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 29 514 000,00 29 514 600,00
Specifický výzkum - dotace 55 008 000,00 54 538 271,00
Rozvoj výzkumné organizace 287 983 000,00 287 983 184,00
Dotace ostatní – úSC apod. 4 871 000,00 26 592 940,00
GAČR + TAČR 110 000 000,00 116 053 602,00
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 580 631 000,00 449 323 700,00
Projekty z ostatních resortů 10 000 000,00 26 422 130,00
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 50 000 000,00 41 249 940,00
Neinvestiční dotace na stravování 3 727 000,00 3 727 000,00
Tržby z kolejného HČ 54 000 000,00 46 105 532,00
Tržby z pronájmů HČ 8 500 000,00 8 717 684,00
Tržby z poplatků spojených se studiem 5 500 000,00 4 940 436,00
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 34 000 000,00 31 280 084,00
Dotace - spoluřešitelé projektů 70 000 000,00 91 108 290,00
Tržby z prodeje majetku a materiálu 20 000 000,00 54 993,00
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 0,00 827 594,00
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 400 000 000,00 323 446 372,00
Použití fondů včetně FúUP 190 000 000,00 570 487,00
Výnosy z doplňkové činnosti 190 000 000,00 161 727 393,00
celkem 3 076 531 000,00 2 593 202 104,00