Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Správní rada je orgánem univerzity, který mimo jiné schvaluje rozpočet nebo strategii.

O Správní radě

Správní rada VŠB-TUO má dvanáct členů, které po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Její postavení a působnost je dána § 14 a 15 zákona o vysokých školách, její činnost se řídí Statutem Správní rady VŠB-TUO. Členové správní rady jsou jmenováni na dobu šesti let.

Správní rada po schválení v akademickém senátu VŠB-TUO:

  • projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠB-TUO, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě
  • schvaluje rozpočet a střednědobý výhled VŠB-TUO, předložený rektorem
  • schvaluje strategický záměr VŠB-TUO
  • projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠB-TUO, předložené rektorem

Správní rada VŠB-TUO vydává předchozí písemný souhlas k některým právním jednáním dle § 15 odst. 1. zákona o vysokých školách.

Zápisy z jednání

Členové Správní rady VŠB-TUO

Předseda SR

Osoba Funkce
Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. poslanec Evropského parlamentu

Místopředsedové SR

Osoba Funkce
Ing. Tomáš Macura, MBA zastupitel Statutárního města Ostravy
Mgr. Pavel Csank předseda představenstva MSIC, a.s.

Členové SR

Osoba Funkce
Ing. Vladimír Bail, Ph.D. ředitel, ESAP Consult, s.r.o.
Ing. Jan Czudek Třinecké železárny, a.s.
Ing. Jana Říhová ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu, MŠMT
Dr. Ing. Ján Fabián podnikatel
Ing. Jan Světlík předseda dozorčí rady, Vítkovice, a. s.
Ing. Petr Klauda jednatel, Yunex, s.r.o.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. ředitel, Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prorektor pro tvůrčí činnosti UTB
Dr. Ing. Otakar Fojt vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze

Tajemník SR

Osoba Funkce
Ing. Daniela Vedrová tajemnice SR VŠB-TUO