Rada pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO je samosprávným orgánem univerzity, který mimo jiné schvaluje studijní programy v rámci akreditací.

O Radě pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB – Technické univerzity Ostrava je jedním ze samosprávných akademických orgánů VŠB-TUO.

Hlavní oblasti činnosti Rady jsou mimo jiné schvalování návrhu pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, řízení průběhu vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti, zpracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace, schválení záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Seznam členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. VŠB-TUO, rektor, předseda Rady
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.. VŠB-TUO, místopředseda Rady
doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. VŠB-TUO, předseda Akademického senátu
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Siemens s.r.o., Generální ředitel
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. VUT Brno, prorektor pro studium a záležitosti studentů
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. VŠB-TUO, ředitelka IET
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. VŠB-TUO, vedoucí katedry 714
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. VŠB-TUO, děkan Fakulty stavební
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA. VŠB-TUO, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství
Ing. Šarka Malotová VŠB-TUO, studentka
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. VŠB-TUO, děkan Fakulty strojní
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. VŠB-TUO, děkanka Fakulty materiálově-technologické
doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. VŠB-TUO, proděkan pro studium Hornicko-geologické fakulty
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal VŠB-TUO, děkan Ekonomické fakulty
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. VŠB-TUO, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
Ing. David Vykydal, Ph.D. VŠB-TUO, manažer jakosti, tajemník Rady