Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podávání oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“):

VŠB-TUO v souladu se Směrnicí informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna o procesu podání oznámení. Tento proces je podrobně popsán ve směrnici Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávní činnosti a stanovení postupu pro podání oznámení oznamovatelem, viz https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/211d6330-3754-4a02-b6d0-3990de787a05

Oznámení lze učinit anonymně.

VŠB-TUO má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

  1. zadávání veřejných zakázek;
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí;
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Dále se jedná o oznámení o porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Evropské unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

V režimu této směrnice je možné oznamovat pouze taková protiprávní jednání, která do uvedených oblastí spadají. Ostatní oznamovatelé nebudou požívat ochrany dle Směrnice EU.

Jak podat oznámení

1. Písemné podání oznámení prostřednictvím elektronické platformy Whispero

Oznámení lze podat na https://app.whispero.eu/submit/423392355. Po kliknutí na tlačítko ve spodní části stránky se otevře obrazovka s rozhraním pro textovou zprávu. Rovněž lze po kliknutí na ikonu sponky vložit přílohy, ikona mikrofonu umožní nahrát hlasovou zprávu. Pro neanonymní podání se přímo do textového pole, nebo později po přihlášení k podnětu uvede jméno, datum narození a bydliště oznamovatele.

Po kliknutí na tlačítko Odeslat se zobrazí kód s unikátním identifikátorem oznámení. Po jeho zadání na app.whispero.eu/report lze do podnětu vstoupit a doplnit ho, a to až do jeho uzavření. U uzavřených podnětů je oznamovatel informován, že došlo k uzavření a po přijetí opatření je zde pro oznamovatele k dispozici přijaté opatření.

2. Písemné podání prostřednictvím e-mailové adresy

Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu .

3. Písemné podání v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence či osobně do sídla VŠB-TUO

Oznámení lze podat v listinné podobě poštou nebo osobně do podatelny VŠB-TUO, a to na adresu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
9005 - útvar Kontrola a interní audit
k rukám Pověřené osoby
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba 

4. Telefonické oznámení

Oznámení lze podat telefonicky na telefonním čísle uvedeném na https://app.whispero.eu/submit/423392355. Po vytočení telefonního čísla bude oznamovatel vyzván k zadání kódu společnosti. Tento kód je 423392355 Po jeho zadání dojde k výzvě sdělení oznámení. Oznamovatel telefonicky sdělí oznámení a uzavře ho stisknutím mřížky. Následně mu bude automaticky sdělen přidělený kód oznámení, který bude rovněž zaslán formou SMS zprávy. Prostřednictvím kódu se může přihlásit na adrese app.whispero.eu/report. Zde může podnět rovněž doplnit přílohami a sledovat průběh jeho řešení a přijaté opatření po jeho uzavření.

5. Ústní podání oznámení

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem ústního podání oznámení s příslušnou osobou.

V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba možní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.