Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecká rada je akademickým orgánem školy, projednává důležité dokumenty a působí zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

O Vědecké radě

Vědecká rada je akademickým orgánem školy. Její činnost a působnost stanovuje § 11 a 12 zákona o vysokých školách, její jednání upravuje Jednací řád Vědecké rady VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Předsedou vědecké rady je rektor, který také jmenuje a odvolává její členy. Těmito členy jsou významní představitelé oborů, ve kterých se na VŠB-TUO uskutečňuje vzdělávací, vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost.

Vědecká rada mimo jiné:

  • projednává návrh strategického záměru vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠB-TUO a každoročně Plán realizace strategického záměru VŠB-TUO,
  • schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávaní a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,
  • schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
  • projednává na návrh rektora návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností před předložením návrhu AS VŠB-TUO,
  • projednává záměr rektora jmenovat (a odvolat) členy Rady pro vnitřní hodnocení,
  • projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s tím souvisejících činností VŠB-TUO předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu AS VŠB-TUO,
  • projednává návrh Výroční zprávy o činnosti VŠB-TUO před předložením AS VŠB-TUO,
  • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem,
  • uděluje na návrh rektora čestný akademický titul doktor honoris causa za zásluhy o rozvoj vědy významným osobnostem mimo VŠB-TUO,
  • navrhuje udělení medaile Georga Agricoly za významný přínos v pedagogické a vědecké činnosti.

Vědecká rada VŠB-TUO

Interní členové Vědecké rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektorka pro studium
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a výzkum
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. Děkan HGF
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Děkanka FMT
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Děkan FS
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Děkan EKF
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Děkan FEI
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Děkan FAST
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Děkan FBI
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík 040 – Katedra bezpečnosti práce a procesů (proděkan)
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. 157 – Katedra systémového inženýrství (proděkanka)
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. 228 – Katedra stavební mechaniky (proděkan)
prof. Dr. Ing. Petr Novák 354 – Katedra robotiky
doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D. 460 – Katedra informatiky (proděkan)
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 460 – Katedra informatiky
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. 544 – Institut geodézie a důlního měřictví
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. 636 – Katedra materiálového inženýrství, 9330 – ředitel CPIT
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. 9600 – ředitel IT4Innovations
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. 96230 – Laboratoř vývoje paralelních algoritmů, IT4I
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 9350 – ředitelka IET
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 9370 – ředitel CENET
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. 9360 – ředitel CNT
doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Předseda Akademického senátu VŠB-TUO

Externí členové Vědecké rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba Generální ředitel HZS ČR
Ing. Martin Štemberka, Ph.D. Předseda Českého báňského úřadu
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. VÍTKOVICE ÚAM a.s.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Dr.h.c. Předseda Slovenské akademie věd, Bratislava
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík Děkan Fakulty informačních technologií, VUT v Brně
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Prorektorka pro výstavbu, ČVUT v Praze
Ing. Tomáš Rychtařík Státní podnik DIAMO
prof. Dr. Ing. Milan Sága Děkan Strojní fakulty, Žilinská univerzita v Žilině
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Generální ředitel skupiny Siemens Česká republika
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. Stavební fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Rektor Ostravské univerzity

Tajemnice Vědecké rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
Mgr. Lucie Průšová VŠB-TUO