Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecká rada je akademickým orgánem školy, projednává důležité dokumenty a působí zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

O Vědecké radě

Vědecká rada je akademickým orgánem školy. Její činnost a působnost stanovuje § 11 a 12 zákona o vysokých školách, její jednání upravuje Jednací řád Vědecké rady VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Předsedou vědecké rady je rektor, který také jmenuje a odvolává její členy. Těmito členy jsou významní představitelé oborů, ve kterých se na VŠB-TUO uskutečňuje vzdělávací, vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost.

Vědecká rada mimo jiné:

  • projednává návrh strategického záměru vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠB-TUO a každoročně Plán realizace strategického záměru VŠB-TUO,
  • schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávaní a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,
  • schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
  • projednává na návrh rektora návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností před předložením návrhu AS VŠB-TUO,
  • projednává záměr rektora jmenovat (a odvolat) členy Rady pro vnitřní hodnocení,
  • projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s tím souvisejících činností VŠB-TUO předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu AS VŠB-TUO,
  • projednává návrh Výroční zprávy o činnosti VŠB-TUO před předložením AS VŠB-TUO,
  • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem,
  • uděluje na návrh rektora čestný akademický titul doktor honoris causa za zásluhy o rozvoj vědy významným osobnostem mimo VŠB-TUO,
  • navrhuje udělení medaile Georga Agricoly za významný přínos v pedagogické a vědecké činnosti.

Vědecká rada VŠB-TUO

Interní členové Vědecké rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektorka pro studium
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Prorektor pro strategii a spolupráci
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Předseda Akademického senátu VŠB-TUO
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Děkan FS
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Děkanka FMT
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. Děkan FEI
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Děkan FBI
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Děkan EKF
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Děkanka HGF
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Ředitel CEET
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. Ředitel IT4Innovations
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Proděkan pro zahraničí a vnější vztahy FBI
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum FEI
doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium EKF
prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Proděkanka pro vědu a výzkum FAST
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Proděkan pro rozvoj fakulty FS
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. Proděkan pro vědu a výzkum FMT
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Vědecký ředitel IT4I
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Ředitelka pro vědu a výzkum CEET
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Vedoucí katedry ekonomie EKF
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Katedra architektury FAST
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Vedoucí katedry chemie FMT
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. Katedra geologického inženýrství HGF
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. FEI
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Centrum energetických a environmentálních technologií

Externí členové Vědecké rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Rektor Univerzity Pardubice
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. Rektor Vysokého učení technického v Brně
Ing. Martin Štemberka, Ph.D. Předseda Českého báňského úřadu
Mgr. Pavel Tomančák, PhD. Ředitel CEITEC, senior research leader Max-Planck inst. Dresden
genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. Prorektorka pro výstavbu, ČVUT v Praze
doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. Prorektor pro vědu a uměleckou činnost, Ostravská univerzita
prof. Dr. Ing. Milan Sága Děkan Strojní fakulty, Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. Ředitel Centra polymerních systému, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. Ředitel Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. Vedoucí oddělení Robotiky a strojového vnímání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. Vedoucí Ústavu počítačových systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace; VUT, Fakulta strojního inženýrství
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Katedra financí a účetnictví, Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská univerzita v Opavě

Tajemnice Vědecké rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
Mgr. Lucie Průšová VŠB-TUO