Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), jakožto nositelka evropské kultury a vzdělanosti se svým etickým kodexem hlásí k morálním hodnotám vyplývajícím z evropského kulturního prostředí a usiluje tímto o vysoký standard etického jednání nad rámec obligatorních právních norem. Zároveň si uvědomuje, že společně s ostatními evropskými univerzitami participuje na zachování humanismu, jehož principy chce promítat do všech oblastí svého působení.

Podobně jako ostatní univerzity a organizace, které kladou do centra svého zájmu snahu o uchovávání morálních hodnot, usiluje i VŠB-TUO o to, aby základní morální výzvy předložené v tomto kodexu přijali za své její zaměstnanci i studenti a vyjádřili tím sounáležitost s etickými principy své univerzity.

S vědomím skutečnosti, že morální principy nejsou právně vymahatelné, vyjadřuje VŠB-TUO vůli překročit hranice „pouze nutného“ na cestě k většímu dobru všech.

Etický kodex spolu s Etickým rámcem výzkumu (více informací) je závazný pro všechny studenty a zaměstnance, jakož i pro osoby spolupracující s VŠB-TUO na základě dohod mimo pracovní poměr, dohod o spolupráci emeritních pracovníků, autorských smluv a dalších smluv uzavřených mezi VŠB-TUO a fyzickými osobami.
K posouzení podnětů souvisejících s dodržováním morálních hodnot shrnutých v Etickém kodexu VŠB-TUO je ustanovena Etická komise, jejíž jednání se řídí Jednacím řádem Etické komise VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Složení Etické komise VŠB-TUO

Osoba Pracoviště
prof. Ing. Radim Briš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky - předseda Etické komise
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Fakulta stavební - místopředsedkyně Etické komise
doc. Ing. Bohumír Čech, CSc. Centrum ENET
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Fakulta bezpečnostního inženýrství
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Fakulta strojní
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Ekonomická fakulta
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. IT4Innovations
Ing. Martin Lasoň Centrum informačních technologií
Ing. Adam Skácel Student EKF