Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), jakožto nositelka evropské kultury a vzdělanosti se svým etickým kodexem hlásí k morálním hodnotám vyplývajícím z evropského kulturního prostředí a usiluje tímto o vysoký standard etického jednání nad rámec obligatorních právních norem. Zároveň si uvědomuje, že společně s ostatními evropskými univerzitami participuje na zachování humanismu, jehož principy chce promítat do všech oblastí svého působení.

Podobně jako ostatní univerzity a organizace, které kladou do centra svého zájmu snahu o uchovávání morálních hodnot, usiluje i VŠB-TUO o to, aby základní morální výzvy předložené v tomto kodexu přijali za své její zaměstnanci i studenti a vyjádřili tím sounáležitost s etickými principy své univerzity.

S vědomím skutečnosti, že morální principy nejsou právně vymahatelné, vyjadřuje VŠB-TUO vůli překročit hranice „pouze nutného“ na cestě k většímu dobru všech.

Etický kodex spolu s Etickým rámcem výzkumu (více informací) je závazný pro všechny studenty a zaměstnance, jakož i pro osoby spolupracující s VŠB-TUO na základě dohod mimo pracovní poměr, dohod o spolupráci emeritních pracovníků, autorských smluv a dalších smluv uzavřených mezi VŠB-TUO a fyzickými osobami.

K posouzení podnětů souvisejících s dodržováním morálních hodnot shrnutých v Etickém kodexu VŠB-TUO  a k vydávání stanovisek zejména k návrhům projektů, návrhům studentských prací a k vědecko – výzkumným publikacím, je – li takové stanovisko požadováno vydavatelem, poskytovatelem nebo povahou projektu nebo charakterem studentské práce dle čl. 5 Jednacího řádu Etické komise VŠB-TUO, je ustanovena Etická komise VŠB-TUO, jejíž jednání se řídí Jednacím řádem Etické komise VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Formulář - Žádost o stanovisko Etické komise dle čl. 5 Jednacího řádu Etické komise VŠB-TUO

Složení Etické komise VŠB-TUO

Osoba Pracoviště
doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D. (předsedkyně) Fakulta materiálově-technologická
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. (místopředseda) Ekonomická fakulta
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Fakulta strojní
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Fakulta strojní
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Hornicko-geologická fakulta
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Radim Škuta, Ph.D. Fakulta materiálově-technologická
doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Fakulta bezpečnostního inženýrství
Ing. arch. Filip Slivka Fakulta stavební
Ing. Petra Tymová, Ph.D. Fakulta stavební
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. IT4Innovations
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. Centrum energetických a environmentálních technologií
Ing. Bc. Monika Poledníková Centrum informačních služeb
Tobias Janča student, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Bc. Denisa Vydiolková studentka, Fakulta bezpečnostního inženýrství