Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1. Název

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

2. Důvod a způsob založení

Veřejná vysoká škola, jejíž postavení upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

Dostupná v sekci Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

sídlo: 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, adresní pošta Ostrava 032

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00

4.3 Úřední hodiny

Uvedeno na stránkách studijního oddělení

4.4 Telefonní čísla

 • spojovatelka (+420 596 991 111)
 • podatelna (+420 596 995 500)
 • kontakty organizačních útvarů přístupné v telefonním seznamu

4.5 Aresa internetových stránek

https://www.vsb.cz/cs/

4.6 Adresa podatelny

17. listopadu 2172/15 Ostrava-Poruba, 708 00

Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě:

 • CD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem ISO9660 nebo UDF
 • USB (formát PC - systém souborů FAT32 nebo NTFS)

k dispozici také na https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/kontakty-mapy-parkovani/podatelna/

4.7 Elektronická adresa podatelny

 (adresa slouží pro zaslání podnětů, dotazů apod., není určena k podání žádosti o informace dle z.č. 106/1999 Sb., ani k podání stížností)

4.8 Datová schránka

ID d3kj88v

5. Případné platby lze poukázat na

Účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. 100954151/0300

6. IČO

61989100

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ61989100

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dostupné ze stránek úřední desky VŠB-TUO

8.2 Rozpočet

Dostupný na stránkách Rozpočet

9. Žádosti o informace

Dostupné ze stránek Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

Ústně

 • telefonicky nebo osobně

Písemně

Formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo v elektronické podobě ke stažení ze stránek Poskytování informací.

10. Příjem žádostí

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

Ústně

 • v kanceláři útvaru Kontrola interní audit

Písemně

Elektronická podatelna je určena pro příjem e-mailových zpráv opatřených elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. U podání učiněných na adresu elektronické podatelny (s výjimkou podání učiněných dle zákona č. 106/1999 Sb.) je vyžadován elektronický podpis e-mailu nebo přílohy na doručeném podání a to uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Maximální velikost takto přijímaného podání je 20 MB.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vnitřní předpisy jsou zveřejněny na stránkách Vnitřní předpisy a další předpisy VŠB-TUO v sekci Vnitřní předpisy VŠ. Jsou také přístupné k fyzickému nahlédnutí v Kanceláři rektora, místnost A326.

 • Zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.)
 • Správní řád (č. 500/2004 Sb.)
 • Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.)
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016)
 • Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (č. 130/2002 Sb.)
 • Zákon o rozpočtových pravidlech (č. 218/2000 Sb.)

Tyto zákony jsou k dispozici např. na Portál veřejné správy

11.2 Vydané právní předpisy

-

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Na stránkách Poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

-

13.2 Výhradní licence

-

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na stránkách Výroční zprávy