Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava dlouhodobě intenzivně spolupracuje s aplikační sférou, a to s využitím různých forem spolupráce. Jsme hrdí na to, že se nám daří kontinuálně prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s firmami a veřejnou sférou. Vyjádřeno finančními prostředky se navracíme na rostoucí trend z období před pandemií. Spolupráce s cca 450–500 firmami ročně nás řadí na přední místa mezi veřejnými výzkumnými organizacemi v ČR.

Jednotlivé fakulty a ústavy mají bohatou spolupráci s firmami v široké škále odvětví. Situaci od roku 2015 shrnuje níže uvedený graf.

Pracoviště intenzivně spolupracují s firmami rovněž formou vědecko-výzkumných projektů (zejm. IT4Innovations národní superpočítačové centrum a Centrum energetických a environmentálních technologií).

Formy spolupráce

Na konkrétní spolupráci s podniky a firmami spolupracují především jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy. Můžete s námi spolupracovat zejména třemi různými formami spolupráce, kdy každá má své výhody a nevýhody.

Bakalářské/diplomové/disertační práce

Například: řešení méně významného problému, jehož vyřešení společnosti pomůže a zároveň neúspěch nijak společnost neohrozí („můžete získat s minimálním úsilím“).

Charakteristika spolupráce

 • Minimální/nulové osobní náklady
 • Kontinuální práce se studentem (možnost zaměstnání po ukončení studia apod.)
 • Dohled zkušeného akademického pracovníka (vedoucího práce) na postup realizace (musí být součástí komunikace společnost – vedoucí práce – student)
 • Dlouhodobější spolupráce (1 rok v případě Bc., 2 roky v případě nMgr., 3-4 roky v případě Ph.D.)
 • Nejistý výsledek (student může ukončit/prodloužit studium)
 • Různorodá kvalita výsledku
 • Zadávání práce většinou na přelomu květen-červen

Spoluřešení projektu podpořeného grantovou agenturou

Například: řešení komplikovaného a nákladného problému/inovace, jehož vyřešení výraznějším způsobem pomůže v rozvoji společnosti. Zároveň není limitujícím faktorem veřejná publikace výsledků.

Charakteristika spolupráce

Charakteristika spolupráce

 • Značná redukce nákladů ne řešení výzkumného úkolu (spoluúčast)
 • Pokrytí části osobních nákladů zaměstnanců firmy
 • Možnost využití lidských zdrojů a přístrojového vybavení na univerzitě
 • Dlouhodobější spolupráce (v průměru 3leté projekty)
 • Příprava projektové žádosti a nejistota s financováním projektu (úspěšnost u TAČR 30–40 %)
 • Nevýhody plynoucí z financování z veřejných zdrojů (dostupnost výsledků)

Přímá spolupráce formou objednávky/smlouvy

Například: řešení problému s různou obtížností od velmi dynamické spolupráce řádově v týdnech po řešení komplexnějších problémů v řádech měsíců, na kterém společnosti velmi záleží, není schopna ho vyřešit sama nebo nemá dostupné přístrojové vybavení a know-how.

Charakteristika spolupráce

Charakteristika spolupráce

 • Možnost využití prakticky libovolného přístrojového vybavení a lidských zdrojů univerzity (na základě časových možností)
 • Rychlost vyřešení problému
 • Řešení k dispozici jen dané společnosti
 • Vyšší cenové náklady na realizaci
 • Omezené časové možnosti ze strany univerzity (primární rolí je vzdělávací činnost)

Pomůžeme vám najít špičkové odborníky pro spolupráci

Platforma umožňuje jednoduše vyhledávat nejen experty a zajímavé inovační výsledky, ale také projekty výzkumu a vývoje, vč. projektů komercializace, které vznikly na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Máte zájem s námi spolupracovat?

Kontaktní osobou pro oblast spolupráce s průmyslem a komercializace je prorektor prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Ať už máte zájem o navázání partnerství nebo o pomoc s vedením dětí ke vědě, kontaktujte nás.