Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naší univerzitou prošlo mnoho osobností, které udělaly významný krok v oblasti vědy a výzkumu. Stejně tak nemůžeme opomenout rektory, kteří napříč dekádami určovali směr jejího vývoje.

RektořiOsobnosti

Osobnosti

Naší univerzitou prošla již řada významných osobností s oceněními, která VŠB-TUO uděluje jen těm nejlepším. Níže se můžete podívat na seznam pracovníků a pedagogů, kteří za vynikající práci obdrželi medaili Georgia Agricoly nebo získali čestné doktoráty za významné přispění k rozvoji vědy a techniky.

Medaile Georgia Agricoly

Medaili Georgia Agricoly uděluje rektor VŠB-TUO:

  • vynikajícím pedagogům VŠB-TUO při příležitosti jejich významných životních jubileí za celoživotní práci ve prospěch VŠB-TUO
  • významným zahraničním pracovníkům, kteří se zasloužili o spolupráci zahraničních vysokých škol nebo institucí s VŠB-TUO, nebo významně přispěli k prezentaci VŠB-TUO v zahraničí
  • pedagogickým, vědeckým a veřejným činitelům za jejich zásluhy o rozvoj VŠB-TUO
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

in memoriam, za celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost a osobní přínos k rozvoji spolupráce mezi Akademií věd a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

23. 3. 2023

Kompletní seznam ke stažení

Kompletní seznam laureátů medaile G. Agricoly VŠB-TUO

Čestný doktorát

Čestný doktorát (dr. h. c.) je udělován význačným osobnostem vědeckého a společenského života, které svou dlouhodobou odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěly významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky.

prof. Ing. Peter Filip, DrSc.

prof. Ing. Peter Filip, DrSc.

Za dlouhodobou pedagogickou a vědeckou práci v oblasti materiálových věd a inženýrství, za osobní zásluhy v propagaci vědy a techniky a studia technických oborů a za spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

2023

Kompletní seznam ke stažení

Stáhněte si kompletní seznam oceněných čestnými doktoráty dr. h. c.

Čestný doktorát (dr. mont. h. c.)

Čestné doktoráty (dr. mont. h. c.) byly udělovány na VŠB v Příbrami a VŠB v Ostravě do roku 1950.

Kompletní seznam ke stažení

Stáhněte si kompletní seznam oceněných čestnými doktoráty dr. mont. h. c.