Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strategický záměr byl vytvářen po většinu roku 2020 týmem lidí z Centra podpory inovací pod vedením prorektora Igora Ivana v úzké spolupráci s dalšími členy vedení univerzity, zástupci fakult a ústavů. Od začátku byla snaha vytvořit dokument, který nejen že splní požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale hlavně jasně nastaví směřování univerzity v dalším období. Zároveň bylo důležité koncipovat celý dokument tak, aby byl přehledný a srozumitelný nejen pro zaměstnance a studenty univerzity, ale také pro naše partnery a širokou veřejnost.

Pochopitelně je dokument úzce navázán na Strategický záměr MŠMT pro vysoké školy 2021+, ale i na další důležité dokumenty, např. Strategický plán rozvoje Statutárního města Ostrava 2017–2023, Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027, Národní RIS3 Strategie 2021–2027, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+, Inovační strategie České republiky 2019–2030).

Vzniknul tak dokument, který je rozdělen do pěti strategických priorit, osmi strategických cílů, které jsou dále děleny na operačních cíle a detailnější opatření. Každý strategický cíl je doplněn o klíčový indikátor a rovněž operační cíle budou monitorovány díky jasně definovaným indikátorům. Avšak hlavní měřítko úspěšnosti Strategického záměru definoval pan rektor, který ve svém úvodním slovu uvedl „jedno ze základních rozdělení univerzit: univerzity, které pravidla tvoří a pak jsou univerzity, které pravidla spotřebovávají. Předložený strategický záměr VŠB-TUO bude úspěšný, pokud se staneme univerzitou, která pravidla vytváří.

Plný strategický záměr v PDF

Vize

Vize

Jsme sebe-vědomá, průmyslem respektovaná univerzita, úspěšně rozvíjející individuální odborné i osobnostní předpoklady budoucích absolventů.

Jsme unikátní živou laboratoří s profilovaným a mezinárodně uznávaným výzkumem řešícím budoucí výzvy společnosti v aktuálním čase.

Každý na univerzitě přispívá k budoucím úspěchům jedinců, univerzity i společnosti.

Hodnoty

Odvaha inovovat

Je nám vlastní zvídavost a snaha posouvat věci dál, za obzor současného poznání. Jsme živou laboratoří, kde získané poznatky rozvíjíme a podrobujeme zkoumání a ověřování pro použití v praxi. Máme odvahu hledat netradiční řešení aktuálních i budoucích výzev.

Získávat kvalitou

Usilujeme o výjimečnost ve všem, co děláme, a děláme to, v čem můžeme být nejlepší. Kvalita je pro nás nejenom cílem, ale i způsobem, jak pracujeme. Snažíme se o maximální přínos ve vztahu ke studentům, zaměstnancům i partnerům.

Tým dokáže víc

Rozmanitost týmů je silnou stránkou naší univerzity. Týmová spolupráce a sounáležitost založená na vzájemném respektu a otevřenosti je to, co spojuje naši univerzitu v jedinečný organizmus. Vyžadujeme od sebe navzájem dodržování morálních a etických zásad chování.

Vědomi si odpovědnosti

Cítíme se být nedílnou součástí širší společnosti. Chceme být vzorem zodpovědného chování a pozitivně tak ovlivňovat svět kolem nás. Věříme v transformativní sílu vědění a vědomí.

Opora a stabilita

Jsme oporou pro studenty i zaměstnance a spolehlivým partnerem. Vytváříme stabilní a bezpečné prostředí pro rozvoj osobností, ve kterém se rodí a rozvíjejí inovativní myšlenky a nápady. Vzdělávání pro praxi se stalo nedílnou součástí naší DNA.

Hodnoty

Strategické priority a cíle VŠB-TUO 2021+

Strategické priority a cíle VŠB-TUO 2021+

Vzdělávání pro praxi

Vzdělávání pro praxi (priorita A)

Kvalitní vzdělání musí být v dnešní dynamické době otevřené a flexibilní, umožňující rozvoj nejen odborných, ale i osobnostních kvalit jedince. Univerzita, zaujímající pomyslný vrchol vzdělávací pyramidy, musí být na takový úkol  ostatečně připravena. Plná adaptace vyučujících na nové formy výuky, stejně jako zjednodušení administrativních procesů prostřednictvím digitalizace jsou důležitými podmínkami pro správné zvládnutí výzev, které nová doba přináší. Škola atraktivní pro studenty musí být nejen velmi efektivní institucí, ale také přátelským prostředím, které umožní vyučujícím vystupovat vůči studentům více jako průvodce, kouč a mentor než jen jako pouhý učitel v jeho tradiční podobě. Zároveň musí mít stále na paměti, že konečným cílem vzdělání je připravit studenty na uplatnění v praxi, zaměstnání nebo podnikání, a tedy významně ovlivňovat rozvoj a transformaci regionu.

Uznávaný výzkum (priorita B)

VŠB-TUO je univerzitou, jejíž významná část výzkumných aktivit je realizována ve spolupráci s průmyslovými partnery a také s orientací na konkrétní problémy průmyslu a společnosti. Kvalitní a uznávaný orientovaný výzkum je prioritou, která představuje základní pilíř pro další fungování a rozvoj celé instituce nejen z hlediska přínosu k poznání v jednotlivých technických a ekonomických oborech, ale také z hlediska společenské relevance. Univerzita je klíčovým prvkem v transformačním procesu a rozvoji kraje.

Snahou je stát se respektovaným centrem orientovaného výzkumu. Toho lze dosáhnout, jestliže univerzita bude své síly soustřeďovat zejména do těch oblastí, ve kterých dokáže excelovat. Těmito klíčovými oblastmi orientovaného výzkumu jsou energetika (včetně pokročilých materiálů a životního prostředí) a High performance computing. Tedy témata pro region i stát vysoce aktuální a potřebná. Úsilí povede také ke zvýšení kvality publikačních výstupů i výsledků aplikovaného výzkumu. Toho chce VŠB-TUO dosáhnout například rozvojem motivačních a podpůrných nástrojů pro publikující pracovníky a tvůrce kvalitních předmětů duševního vlastnictví. Cíle vedoucího k podpoře odborného růstu nadějných pracovníků bude dosaženo například vytvořením doktorské školy poskytující ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů.

Uznávaný výzkum
Efektivní fungování

Efektivní fungování (priorita C)

Jednou ze strategických priorit pro rozvoj univerzity je její efektivní fungování v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs). To se neobejde bez zkvalitňování infrastruktury a lidských zdrojů. Zejména zaměstnanci jsou podstatným prvkem, a proto je na jejich rozvoj, hodnocení, motivaci, zapojení se a sounáležitost s vnitřní univerzitní kulturou brán velký zřetel. VŠB-TUO chce být univerzitou s mezinárodní prestiží i v oblasti vědy a výzkumu. Rozhodla se vytvářet atraktivní prostředí a přistoupit k principům zakotveným v Evropské chartě a kodexu pro výzkumné pracovníky.

V oblasti infrastruktury je plánováno využití moderních prvků řízení zahrnující centralizaci interní podpory s využitím komplexní digitalizace. Aktuálně řešené problémy rovněž ukazují na potřebu rozvoje oblasti bezpečnosti. V rámci modernizace, zvýšení atraktivity a synergického efektu je plánován přesun Ekonomické fakulty do nové budovy v porubském kampusu, ten by měl být i nadále rozvíjen směrem k vytváření atraktivního prostředí. To vše za plnění odpovědnosti k životnímu prostředí a podpory udržitelného rozvoje. Cílem je rozvíjet energetický management a pokračovat v úspoře energií, ale také podporovat výzkum směřující k rozvoji „SMARt And Green Districtu“ (SMARAGD) Moravskoslezského kraje.

Změnit vnímání značky VŠB-TUO dovnitř i ven

VŠB-TUO je univerzita s více než 170letou tradicí, na kterou je náležitě hrdá. V oblasti komunikace je ale dlouhodobě jejím úkolem překonávat obraz „báňské“ jako vysoké školy v „černé Ostravě“. A toho lze dosáhnout jen tak, že univerzitě i Ostravě dá nový obsah tvořený obory jako IT, strojírenství, nové materiály nebo environmentální inženýrství. VŠB-TUO je nositelem řady unikátních, strategických a zahraničních projektů a klíčovým partnerem pro mnoho firem v oblasti inovací. Pokud zná hlavní témata pro strategii markentingové komunikace, může se jako univerzita výrazněji profilovat a současně odlišit od ostatních. Nemusí být výjimečná ve všem, ale to, v čem je, musí umět výborně prodat. Zároveň je potřeba podpořit úspěšné studenty, zaměstnance a absolventy v tom, aby cítili hrdost ke své univerzitě a stali se tak přirozeně nositeli její značky. Prostřednictvím následujících operačních cílů chce VŠB-TUO lépe prezentovat svou nabídku studijních programů, popularizační aktivity i odborná témata, kterými se zabývá. A to i s přesahem do oblasti společenské odpovědnosti, za kterou je dlouhodobě výborně hodnocena.

Vnímání značky
Internacionalizace

Internacionalizace

VŠB-TUO je univerzitou s rozvinutým mezinárodním prostředím, zejména díky vysokému počtu zahraničních studentů. Je si vědoma obtížnosti a úskalí adaptačního procesu, a proto v rámci práce univerzitního International Contact Point, International Offices na jednotlivých fakultách a také spoluprací se studentskými organizacemi vytváří studentům přívětivé a podpůrné prostředí. Cílem je dále zatraktivnit VŠB-TUO pro zahraniční studenty a zlepšit povědomí o možnostech studia. Univerzita také usiluje o zvýšení počtu dlouhodobě působících zahraničních akademických a VaV pracovníků tak, aby posílila akademické a VaV kapacity, a to zejména díky integraci nových přístupů a znalostí. Toto přispěje rovněž k rozvoji regionu, jelikož někteří z těchto zahraničních studentů či zaměstnanců mohou v regionu zůstat i natrvalo.

VŠB-TUO podporuje mezinárodní mobilitu studentů, akademických i neakademických zaměstnanců, rozvíjí moderní formy mobilit, jako jsou virtuální a „blended“ mobility, a pracuje na zavedení jejich bezpapírové administrace. Záměrem je rovněž dosažení většího zapojení univerzity do velkých vzdělávacích a VaV projektů v Evropě i ve světě. Proto je rozvíjena strategická spolupráce a partnerství se zahraničními akademickými a výzkumnými institucemi.