Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se hlásí k principům rovného zacházení, zákazu diskriminace a vyrovnávání příležitostí. Všichni zaměstnanci, zaměstnankyně, studenti, studentky a ostatní osoby, které mají vztah k univerzitě nebo s ní spolupracují, mají stejné příležitosti bez ohledu na pohlaví, věk, etnicitu, náboženství či zdravotní stav.

Specifickou součástí rovných příležitostí je genderová rovnost, která znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života. Tvoří protipól genderové nerovnosti, nikoliv genderových rozdílů, a jejím cílem je prosazovat plnohodnotnou účast žen a mužů ve společnosti.

Gender je sociálně, psychologicky a kulturně podmíněná rozdílnost pohlaví, viz Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Na univerzitě proběhl na podzim roku 2021 genderový audit, jehož závěrečnou zprávu naleznete zde.

Výstupy z genderového auditu spolu s dalšími aktivitami souvisejícími s posílením genderové rovnosti na univerzitě jsou zapracovány do Plánu genderové rovnosti.

Principy rovných příležitostí jsou ukotveny v těchto základních dokumentech univerzity: