Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

„Jako veřejná organizace, působící v oblasti vzdělávání, jsme si stanovili závazek být společensky odpovědnou institucí. Snažíme se naši vzdělávací činnost směřovat nejen na naše studenty, ale také širokou veřejnost. V každodenních aktivitách i dlouhodobé strategii univerzity se prolíná závazek společenské odpovědnosti na všech úrovních,“ říká rektor VŠB-TUO Václav Snášel.

Univerzita pro život

Univerzita pro život

Kampus, prostředí, recyklace a odpady

 • Budujeme Univerzitu budoucnosti.
 • Kampus VŠB-TUO se stává živou laboratoří: zavádíme 5G sítě, zabýváme se Průmyslem 4.0 (automatizace a robotizace) a Energetikou 4.0., automotive.
 • Vyvíjíme aditivní technologie, vybrané nanomateriály a technologie.
 • Jsme součástí výzkumné infastruktury e-INFRA CZ.
 • Jsme průkopníkem v metodě BIM (Building Information Modelling), které znamená digitalizaci ve stavebnictví.
 • Estetizujeme prostory v kampusu pro umístění odpadového hospodářství, po čase chceme přejít na podzemní odpadové kontejnery.
 • Chceme vybudovat akumulační nádrže v areálu VŠB-TUO pro environmentální nakládání s dešťovými vodami.
 • Chceme v kampusu vybudovat drobné vodní plochy ve veřejném prostoru areálu.
 • Klademe důraz na biodiverzitu.
 • Plánujeme vybudovat biotop při hlavní pěší trase do areálu.
 • Chceme vybudovat vertikální zahrady na vytipované části fasád některých objektů.
 • Nově vystavené budovy v kampusu budou mít zelené střechy.
 • Chceme chovat včely na střechách vytipovaných objektů.
 • Kampus VŠB-TUO stavíme v souladu s přírodou.

Energetika

 • Náš výzkum směřuje k rozvoji progresivních technologií využívajících alternativní paliva v symbióze s obnovitelnými zdroji. Vybudovali jsme Centrum energetických a environmentálních technologií.
 • Rozšiřujeme fotovoltaické elektrárny na střechách objektů v areálu VŠB-TUO včetně akumulace elektrické energie do velkokapacitních úložišť.

Energetická komise

Na VŠB-TUO působí od roku 2019 Energetická komise (EK), jejíž cílem je navrhovat opatření pro celkové snížení energetické náročnosti univerzitního areálu s podporou nejmodernějších technologií a využitím zejména obnovitelných zdrojů. Podpůrným nástrojem pro monitorování a řízení toku energií je efektivní energetický management, na základě jeho výsledcích komise navrhuje opatření pro snížení energetické náročnosti budov včetně optimalizace toku elektrické a tepelné energie. Sledovaným parametrem je navýšení podílu obnovitelných zdrojů a snížení podílu energetických zdrojů závislých na fosilních palivech na celkové spotřebě univerzitního kampusu.

Energetická komise v této roli aktivně spolupracuje s dalšími odděleními a jednotkami uvnitř univerzity. Její činnost je klíčovou součástí snahy VŠB-TUO o efektivní správu energetických zdrojů a snižování energetické náročnosti, což je důležité pro udržitelnost a provoz univerzitního areálu.

Členové:

 • Dr. Ing. Tadeáš Ochodek (předseda EK, ředitel Výzkumného energetického centra – CEET)
 • Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (ředitel Centra energetických a environmentálních technologií)
 • Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. (ředitel Centra ENET – CEET)
 • Zdeněk Neufinger, MBA (Výzkumné energetické centrum – CEET)
 • Gabriela Mechelová (kvestorka)
 • Jiří Namyslo (vedoucí útvaru energetiky)
 • Pavel Podveský (vedoucí útvaru investic a majetku)
 • Zbyněk Schmejkal (útvar investic a majetku)
 • arch. Aleš Student, Ph.D. (katedra environmentálního inženýrství)

Stravování

 • Studenti a zaměstnanci se mohou stravovat nejen v menze, ale také pizzerii nebo jednom z našich bufetů.
 • Naše Menza se stala Kantýnou roku 2021 v Moravskoslezském kraji.
 • Dbáme na to, aby jídlo, nabízené v našich stravovacích zařízeních bylo pestré, vyvážené a z čerstvých surovin.
 • Pochutnají si u nás i vegetariáni, anebo lidé s potravinovou intolerancí.

Udržitelné nakupování

 • VŠB-TUO je ekonomicky odpovědná organizace. Veřejné zakázky jsou administrovány prostřednictvím tzv. E-ZAK. Základním kritériem je, ze zákona, ekonomická výhodnost nabídky, hodnotí se ale také nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.
 • Dynamický nákupní systém se zavádí a je užíván pro pořízení běžného, obecně dostupného zboží (§ 138 odst. 1 ZZVZ, tedy nikoliv pro velkoobjemové zakázky; takto to zákon nedefinuje).
 • Pro nákup čisticích a úklidových prostředků byla vybrána firma s ekologickým osvědčením ECO Real Green Clean.
 • U nákupu kancelářských a papírenských potřeb cíleně vyhledáváme recyklované a recyklovatelné výrobky.

Doprava

 • Budujeme ekologické stanice pro vozidla s alternativním pohonem.
 • Podporujeme iniciativu Do práce na kole i Bikesharing.
 • Naši studenti a zaměstnanci si mohou na svou identifikační kartu (studentskou/zaměstnaneckou) nahrát ODIS kartu.

Univerzita pro vzdělávání

Rovnost vzdělávání pro všechny

 • VŠB-TUO vyznává rovnost příležitosti pro všechny studenty, nehledě na věk, státní příslušnost nebo pohlaví.
 • Studentům a zaměstnancům se specifickými potřebami vycházíme vstříc, kampus VŠB-TUO je bezbariérový.

Vzdělávání pro všechny generace

 • Vzděláváme napříč generacemi. V kampusu VŠB-TUO sídlí naše univerzitní mateřská škola, unikátní vzdělávací zařízení pro děti od dvou let. Vzděláváme tady především ratolesti našich studentů a zaměstnanců. Pro lidi nad 55 let máme Univerzitu 3. věku. Ti si vybírají ze zajímavých programů Hornicko-geologické fakulty, Fakulty materiálově-technologické, Fakulty strojní, Ekonomické fakulty a Fakulty bezpečnostního inženýrství.
 • Nabízíme i kurzy v rámci Celoživotního vzdělávání.
 • Neustále zkvalitňujeme studijní programy, které mají spojitost s ochranou životního prostředí a udržitelností společnosti obecně. Rozšiřujeme nabídky předmětů s tematikou životního prostředí aplikovatelné na stěžejní technické zaměření univerzity.

Popularizujeme vědu a techniku

 • Nabízíme mnoho technicky zaměřených vzdělávacích programů jak na školách, tak i v prostorách odborných učeben a laboratoří VŠB-TUO.
 • Pro děti zaměstnanců připravujeme různé kroužky a příměstské tábory. V roce 2021 jsme navíc spustili Junior univerzitu, která je určena všem zvídavým klukům a holkám, které baví technika a přírodní vědy. Programy různé náročnosti jsme připravili z mnoha oborů.

Akce pro malé i velké

 • Nikdy nevynecháme příležitost představit naši vědu a techniku veřejnosti. Vidět nás můžete na velkých festivalech, jako jsou Colours of Ostrava a jejich diskuzní fórum Meltingpot nebo na Festivalu v ulicích. Jsme jedním z národních koordinátorů Noci vědců.
 • Vědu a techniku, stejně jako naše studijní programy, prezentujeme malým i velkým: pro děti organizujeme Den Zlepši si techniku, maturantům jsou určeny Dny otevřených dveří a pro středoškoláky je tady náš vlastní univerzitní festival Art & Science.

Máme science-learningová centra

 • Součástí VŠB-TUO jsou také vzdělávací centra, která jsou otevřený i veřejnosti. Jedná se Planetárium Ostrava a Geologický pavilon, které jsou součástí Hornicko-geologické fakulty.
 • Nabízejí nejen exkurze, ale i řadu vzdělávacích programů.

VŠB-TUO disponuje vlastním muzeem

 • 1. prosince 2020 zřídila VŠB-TUO Univerzitní muzeum, které nabízí zajímavé informace o sbírce výtvarných děl, kolem kterých v kampusu denně chodíme.
 • Všechny naše muzejní exponáty jsou na svých obvyklých místech, v soboru jako klasická sbírka jsou shromážděny pouze virtuálně.
Univerzita pro vzdělávání
Univerzita pro lidi

Univerzita pro lidi

Ať už pracujeme na výzkumném projektu, anebo připravujeme akci, děláme to pro lidi. Pro naše studenty, zaměstnance, absolventy a širokou veřejnost. 

Naše komunita

 • Naše univerzita sdružuje nejen celou řadu studentských organizací, ale také Klub důchodců. Každý rok pořádáme výjimečná setkání absolventů po 50 a 60 let: Zlatou a diamantovou promoci. Na naše absolventy jsme hrdí a sdružujeme je v naší Absolventské síti ALUMNI.

Pro zaměstnance

 • Každoročně pořádáme Reprezentační ples univerzity, který je určený nejen zaměstnancům, ale i studentům a absolventům univerzity.
 • Pořádáme charitativní akce jako jsou Technika Run, Sbírka pro Moment nebo Vánoční aukci pro dobrou věc.
 • Pro zaměstnance jsou určena také kulturní vystoupení, jako jsou například divadelní představení nebo koncerty.
 • Pracovníkům univerzity nabízíme spoustu zaměstnaneckých benefitů.
 • Naši zaměstnanci se u nás mohou vzdělávat v rámci kurzů.
 • Podporujeme naše studenty a zaměstnance ve zdravém životním stylu, kampus VŠB-TUO disponuje řadou sportovišť.

Naši lidé pomáhají ukrajině

 • VŠB-TUO se okamžitě zapojila do pomoci lidem, které zasáhl válečný konflikt na Ukrajině.
 • Našim ukrajinským studentům a zaměstnancům jsme nabídli pomoc s možnými problémy: pracovníci International Contact Point pomáhali například se zajištěním psychologa, doprovázeli zaměstnance a studenty na schůzky na úřadech a další místa, kde je tlumočení.
 • Nabídli jsme finanční pomoc studentům z Ukrajiny. Vyčlenili jsme finanční prostředky na podporu konfliktem zasažených studentů.
 • Do pomoci se zapojili i naši studenti, kteří pomáhali jak s manuálními činnostmi, tak i s administrativou, nebo zorganizovali potravinovou sbírku.
 • Pro studenty z Ukrajiny jsme otevřeli kurz českého jazyka, který zaštituje Ekonomická fakulta VŠB-TUO a je neplacený. Navíc jsme spustili také mimořádné přijímací řízení.
 • Stejně tak se zapojili i naši zaměstnanci z kolejí.
 • Část našich kolejí jsme nabídli uprchlíkům, jednalo se zejména o ženy s dětmi.
 • Univerzita nabídla další aktivity v rámci svých možností, například dopravu mikrobusy na úřady, sportovní vyžití v tělocvičně na kolejích přes ITVS nebo zapojení do kroužků. Odborové organizace podporovaly stravování ubytovaných uprchlíků v Menze založením transparentního účtu.
 • Kariérní centrum VŠB-TUO pomáhá k+ portálem, oslovilo své partnerské firmy, které nabízejí studentům brigády.
 • Ukrajině pomáhají i naše vědecká centra.

Univerzita pro zdraví

Naši studenti a zaměstnanci jsou si vědomi, že zdraví je to nejcennější, co máme. Proto i náš výzkum orientujeme do oblasti biomedicínského a biomechanického inženýrství, spolupracujeme také se složkami integrovaného záchranného systému. Pomáháme jak zdravotníkům, tak i jejich pacientům.

Pomáháme v boji proti pandemii

 • Na začátku pandemie jsme pro Moravskoslezský kraj připravili 26 170 litrů dezinfekce.
 • Pro zdravotníky napříč republikou jsme na 3D tiskárnách vyrobili 7000 kusů ochranných štítů.
 • Studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky v době pandemie pomáhali v očkovacích centrech a testovali zaměstnance VŠB-TUO na covid-19.

Báňská kapka krve a technika jde na dřeň

 • Od roku 2016 se na univerzitě koná štafeta v darování krve, které se do dneška zúčastnilo na 800 studentů a zaměstnanců.
 • Ekonomická fakulta (2016): 30; Hornicko-geologická fakulta (2016): 116; Fakulta strojní (2017): 111; Fakulta bezpečnostního inženýrství (2017): 140; Fakulta elektrotechniky a informatiky (2018): 78; Fakulta materiálově-technologická (2018): 150; Fakulta stavební (2019): 30; Ekonomická fakulta (2019): 38; Hornicko-geologická fakulta (2021): 145; Fakulta strojní (2022): 126; Fakulta bezpečnostního inženýrství (2023): 150.
 • Spousta z nich darovala krev a krevní složky poprvé.
Univerzita pro zdraví

Ocenění, které škola získala za společenskou odpovědnost

Chcete se zapojit, nebo máte náměty a nápady? Napište nám na .