Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1. Závěrečné práce

Závěrečné práce budete na VŠB-TUO vypracovávat minimálně dvakrát. Ve třetím ročníku bakalářského studia se jedná o bakalářskou práci, ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia pak o diplomovou práci. Zpracování práce se řídí pravidly, které určují jak formální, tak i obsahové náležitosti, liší se ale fakultou od fakulty. Proto detailní informace hledejte na webových stránkách svých fakult/kateder. Informace najdete také na webu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

2. Citování a plagiátorství

Správně citovat musíte umět nejen pro potřeby své závěrečné práce, ale také pro semestrální nebo seminární práce. VŠB-TUO problematiku tvorby bibliografických citací pokrývá e-learningovým kurzem, který najdete v prostředí LMS Moodle. Kurz je dostupný pro studenty univerzity, přihlásíte se osobním číslem a LDAP heslem. Více opět najdete na webu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Za plagiátorství považujeme úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Plagiátorství je závažné provinění proti akademické etice, a to i u studentů, u kterých se jedná o disciplinární přestupek. Ten je řešen před disciplinární komisí příslušné fakulty kdokoli.

3. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečnou prací ukončujete studium na naší univerzitě a získáváte titul bakaláře (Bc.) nebo inženýra (Ing.). Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby práce, ať už bakalářské, nebo diplomové, a předmětové části. Při státních závěrečných zkouškách si losujete otázky, máte čas na přípravu. Státní závěrečná zkouška je ústní. Ke státní závěrečné zkoušce budete připuštěni, pokud máte splněny všechny předměty: povinné i povinně volitelné. Více informací vám řeknou vedoucí jednotlivých kateder na fakultách.

4. Promoce

Promoce studentů bakalářského i navazujícího magisterského studia probíhají na Univerzitní aule za přítomnosti vedení univerzity a fakulty a za přítomnosti jejich hostů. K přihlášení k promoci budete vyzváni e-mailem, registrace k nim probíhá po úspěšném vykonání SZZ prostřednictvím IS Edison a platba se provádí přes Elektronický platební systém VŠB-TUO. Za slavnostní promoce musíte zaplatit poplatek ve výši 500 korun. Status studenta budete mít do konce následujícího měsíce po státnicích. V případě zdravotního pojištění pro vás ale prázdniny neplatí. Stát ho za vás totiž hradí pouze jeden měsíc následující po měsíci, kdy jste státní závěrečné zkoušky skládali. Sociální pojištění platit nemusíte, pokud jste nezaměstnaní.

5. Červený diplom

Červený diplom míní diplom s vyznamenáním. Podmínky se mezi fakultami VŠB-TUO, obvykle je ale spojuje následující: průměr známek všech předmětů za celé studium by měl být nižší (nebo roven) 1,5; a i hodnocení ze státních závěrečných zkoušek by mělo být výborné ze všech částí. Studium navíc musíte ukončit v řádné době.

6. Neúspěšné ukončení studia

V případě neúspěchu u státních závěrečných zkoušek se neprodleně dostavte na studijní oddělení dané fakulty, kde budete projednávat další možnosti dokončení studia – náhradní termín státních závěrečných zkoušek.

7. Kariérní centrum VŠB-TUO

S kariérou vám na VŠB-TUO pomůže naše Kariérní centrum. Ideální sice je, když přijdete v prvním nebo druhém ročníku, ale nikdy není pozdě pracovat na svém kariérním portfoliu. Kariérní centrum VŠB-TUO nabízí služby zaměřené na seberozvoj nebo diagnostiku, během níž zjistíte, jaké jsou vaše silné stránky, a v jakém oboru je můžete rozvíjet. Pořádá také workshopy a webináře nebo nabízí konzultace životopisů a profilů na profesní síti LinkedIn. Více na https://kariernicentrum.vsb.cz

8. Absolventská síť ALUMNI

Absolventská síť ALUMNI vznikla na VŠB-TUO zhruba před deseti lety. Univerzita chtěla svým absolventům nabídnout možnost, jak zůstat více ve spojení nejen s ní, ale i s jejich spolužáky, Absolventská síť ALUMNI je centrální databází kontaktů. Pokud se do ní navíc zaregistrujete, získáte spoustu benefitů! Více na alumni.vsb.cz.

9. Doktorské studium a PhD Akademie

Doktorské studium připravuje studenty primárně na vědeckou kariéru. Získat titul Ph.D. můžete na všech sedmi našich fakultách. Studium trvá tři nebo čtyři roky, během nichž se naučíte perfektně zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy a praxe. Na VŠB-TUO vznikla PhD Akademie, pomocná ruka pro studenty doktorského studia. Díky jejím kurzům a workshopům skvěle nastartujete vědeckou kariéru. Více na www.vsb.cz/phdakademie