Skip to main content
Skip header

Korelační a regresní analýza

Description

Kurz je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti datové analýzy. Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou absolventi předmětu schopni korektně interpretovat a prezentovat výstupy korelační a regresní analýzy.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen posluchačům, kteří v rámci svého studia či výzkumu pracují s jakýmikoliv sesbíranými či naměřenými daty, znají základní metody popisné statistiky a metody statistické indukce a chtějí se seznámit s metodami korelační a regresní analýzy.

U studentů se předpokládá orientace v základních statistických pojmech, problematice popisné statistiky a metodách statistické indukce odpovídající náplni kurzů „Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí?“, „Popisná statistika“ a „Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě“.

Syllabus

• Korelační analýza – bodové a intervalové odhady korelačních koeficientů (Pearsonův, Spearmanův, Kendallův) a jejich testy významnosti
• Regresní analýza – sestavení regresních modelů, analýza předpokladů a posouzení kvality (lineární regrese, logistická regrese, kvantilová regrese)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními myšlenkami a principy korelační a regresní analýzy a připravit je tak na publikaci vlastních výsledků v odborných časopisech.

Dostupné studijní materiály:
Prezentace zpracované vyučujícími kurzu. Odborná literatura v českém a anglickém jazyce.Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_056
ISCED-F Statistics
Duration in weeks 1
Scheduled hours 8
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no