Skip to main content
Skip header

Datová gramotnost I.

Description

Kurz datové gramotnosti je určen pro studenty bez dřívějších zkušeností s programováním, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti dat a naučit se základy programování.

Kurz obsahuje teoretickou část a praktická cvičení, kde si studenti budou moci vyzkoušet naučené znalosti na reálných příkladech ze svých disertačních nebo jiných vědeckých prací.

Cílem kurzu je představit studentům moderní nástroje pro práci s daty a naučit je základy programování (Python), SQL databází a datové analýzy.

Po absolvování kurzu bude student schopen programaticky zpracovat vstupní data, provést základní transformace, uložit a sdílet výstupní dataset, data vizualizovat a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci/prezentaci.

Pro koho je kurz určen:
Pro všechny studenty doktorského studia.

Syllabus

- Úvod do algoritmizace a datové analýzy
- Vývojová prostředí
- Základy jazyka Python
- Zpracování dat
- Vizualizace
- SQL databáze, NoSQL databáze
- Webové aplikace
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_075
ISCED-F Personal skills and development
Duration in weeks 13
Scheduled hours 28
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Robert Šamárek
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no