Skip to main content
Skip header

Okenní Fourierova a waveletová transformace

Description

V tomto kurzu se student seznámí se spojitými i diskrétními integrálními transformacemi umožňujícími filtraci, kompresi signálů (i vícerozměrných) a generování jejich časově-frekvenčních spekter včetně efektivních implementací jak přímých tak zpětných transformací založených na ortogonalitě použitých systémů, kdy se výpočet obrazu resp. originálu redukuje na násobení vektoru transformační maticí resp. její transpozicí. Vše bude ilustrováno Matlabovskými implementacemi.

Pro koho je kurz určen?
Pro studenty potřebující vhled do zpracování signálů, jejich odšumování, komprese, časově-frekvenční analýzy, apod.

Syllabus

• připomenutí ortogonality a FFT,
• okenní Fourierova transformace a její aplikace,
• multirozklad, waveltová (vlnková) transformace a její aplikace.

Dostupné studijní materiály:
D. Horák, učební texty a slajdy Diskrétní transformace, https://mi21.vsb.cz/modul/diskretni-transformace


Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_086
ISCED-F Mathematics
Duration in weeks 3
Scheduled hours 9
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator doc. Ing. David Horák, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no