Skip to main content
Skip header

Příprava a plánování projektů

Description

Kurz má za cíl seznámit studenty doktorského studia a začínající mladé vědecké pracovníky (postdoky) s vybranými aspekty projektového a dotačního managementu.

Kurz je zaměřen na základní postupy a techniky pro přípravu a plánování projektů předkládaných v rámci interních univerzitních projektů a externích národních a zahraničních dotačních projektů či grantů.

Teoretická a metodická část kurzu věnuje pozornost zejména přípravě a plánování projektů se zaměřením na projekty v oblastech výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání včetně finančních aspektů těchto projektů.

Praktická část kurzu je věnována praktickým dovednostem a zkušenostem z fáze přípravy a plánování projektů a zahrnuje zejména projektové šablony, případové studie a příklady dobré praxe.

Kvalitní kompetence studentů budou rozvíjeny a podpořeny díky využití inovativních technik projektového řízení a standardizovaných šablon projektové dokumentace, jež jsou využívány v projektovém managementu v zemích Evropské unie a USA.

Po absolvování kurzu budou studenti doktorského studia schopni:
1. Orientovat se v základní terminologii projektového a dotačního managementu.
2. Charakterizovat základní standardy projektového řízení uplatňované v zemích EU a USA.
3. Orientovat se v základních principech, metodách a technikách plánování věcné a finanční stránky projektů a grantů.
4. Interpretovat požadavky na strukturu projektu se zaměřením na startovací a juniorské granty.
5. Vysvětlit obsah základních dokumentů pro přípravu a plánování interních univerzitních projektů a externích národních a mezinárodních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro studenty doktorského studia a začínající mladé vědecké pracovníky (postdoky), kteří chtějí získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti přípravy a plánování dotačních a grantových projektů, ověřené na příkladech a případových studiích z praxe.

Syllabus

• Teoretické minimum projektového a dotačního managementu.
• Dotační zdroje a grantové příležitosti pro Ph.D. studenty a postdoktorandy.
• Dotační zdroje a financování projektů z národních a evropských veřejných zdrojů v ČR.
• Dotační zdroje a financování mezinárodních projektů a grantů v podmínkách ČR.
• Nejčastěji používané metodiky a nástroje při přípravě a plánování projektu.
• Identifikace projektu (inicializace, zahájení, příklady dobré praxe).
• Plánování projektu (plánovací procesy, kulturní vlivy a dopad na plánování, plánování času, zdrojů a finanční stránky projektu, příklady dobré praxe).
• Práce se šablonami dokumentace projektu (žádost o podporu/grantová žádost, Statement of Work, Logframe projektu, WBS, RAM/RACI matrix, Gantt Chart, Komunikační plán, Rozpočet a finanční plán projektu).

Dostupné studijní materiály:
• Prezentace lektorů.
• Šablony (metodiky a nástroje pro přípravu a plánování projektů).
• Mezinárodní standardy projektového managementu.
• Ukázky projektové dokumentace dotačních a grantových projektů.
• Moodle VŠB-TUO, Kurz Řízení inovačních projektů (KA203-061373) (projekt InnoPro – Innovation Project Management (Erasmus+)) – doplňkový materiál https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=112540
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_106
ISCED-F Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law
Duration in weeks 1
Scheduled hours 16
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no