Skip to main content
Skip header

Popisná statistika

Description

Kurz je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti datové analýzy.

Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou studenti schopni korektně interpretovat a prezentovat výstupy základní popisné statistiky.

Absolvováním kurzu si student osvojí metody explorační analýzy kvalitativní a kvantitativní proměnné a závislostí mezi nimi.
Absolvent kurzu je také připraven pro další vzdělávání v oblasti datové analýzy v navazujícím kurzu (Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě).

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen posluchačům, kteří v rámci svého studia či výzkumu pracují s jakýmikoliv sesbíranými či naměřenými daty, chtějí porozumět základním metodám popisné statistiky a vědět, kde se skrývají záludnosti spojené s interpretací statistických výsledků.
U studentů se předpokládá orientace v základních statistických pojmech odpovídající náplni kurzu „Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí?“.
Syllabus

• Analýza kvalitativní proměnné – tabulky četností, vizualizace
• Analýza kvantitativní proměnné – míry polohy, variability a tvaru, vizualizace
• Analýza závislosti kvalitativní a kvantitativní proměnné – vizualizace
• Analýza závislosti dvou kvalitativních proměnných – kontingenční tabulky, vizualizace
• Analýza závislosti dvou kvantitativních proměnných – korelační koeficienty, vizualizace

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními metodami popisné statistiky (explorační analýzy) kvalitativní a kvantitativní proměnné a s možnostmi popisu a vizualizace závislosti dvou proměnných.

Dostupné studijní materiály:
Prezentace zpracované vyučujícími kurzu. Odborná literatura v českém a anglickém jazyce.
Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_014
ISCED-F Statistics
Duration in weeks 1
Scheduled hours 8
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no