Skip to main content
Skip header

Od konfidenčních intervalů k p-hodnotě

Description

Kurz je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti datové analýzy.

Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou absolventi předmětu schopni korektně interpretovat a prezentovat výstupy datové analýzy získané metodami statistické indukce.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen posluchačům, kteří v rámci svého studia či výzkumu pracují s jakýmikoliv sesbíranými či naměřenými daty, znají základní metody popisné statistiky a chtějí porozumět metodám statistické indukce, které jsou nezbytné pro publikaci výsledků v odborných časopisech.
U studentů se předpokládá orientace v základních statistických pojmech a problematice popisné statistiky odpovídající náplni kurzů „Statistika kolem nás, kde všude ji najdeme a co všechno umí?“ a „Popisná statistika“.Syllabus

• Jak zobecňujeme závěry získané analýzou výběru na populaci?
• Úvod do teorie odhadu v praxi – bodové a intervalové odhady (konfidenční intervaly)
• Testování statistických hypotéz – princip, význam p-hodnoty, nejčastěji používané testy

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními myšlenkami a principy statistické indukce a připravit je tak na publikaci vlastních výsledků v odborných časopisech.

Dostupné studijní materiály:
Prezentace zpracované vyučujícími kurzu. Odborná literatura v českém a anglickém jazyce.

Type of course Continuing Education Courses
Code CZV_KDV_015
ISCED-F Statistics
Duration in weeks 1
Scheduled hours 8
Entry requirements Master
Type of financing Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Purpose of course jiný účel
Intended for Students
Accreditation Bez akreditace
Coordinating department Vice-Rector for Science and Research
Coordinator Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Course Administrator Ing. Lucie Hofrichterová
Language of instruction Czech
With certification no