Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poslání muzea

Muzeum rozvíjí kulturní a technické dědictví univerzity pro přítomnost i pro budoucnost.

Univerzitní muzeum slouží akademické obci a veřejnosti jako vzdělávací a kulturní zdroj.

Muzeum podporuje kulturní i vědeckou identitu univerzity a vytváří systém využití sbírek ve výuce i pro prezentaci školy směrem k veřejnosti (třetí role univerzity).

Univerzitní muzeum je v rámci kontextu českých univerzit unikátní projekt.

Cíle muzea

Univerzitní muzeum je prostředkem pro identifikaci, zachování a rozšiřování stávajících hodnot výtvarného umění a dalších univerzitních sbírek na VŠB-TUO. Univerzitní muzeum uchovává, doplňuje a interpretuje sbírky předmětů estetické, kulturní, vědecké a historické hodnoty.

Muzeum prostřednictvím svých sbírek rozšiřuje poznání pro univerzitní komunitu i veřejnost a připravuje programy pro rozmanité publikum. Muzeum podporuje tvůrčí interakce mezi uměním, vědou a technikou.

Univerzitní muzeum na VŠB-TUO je organizačně začleněno pod útvar prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu. Jeho činnost upravuje Organizační řád VŠB-TUO účinný od 1. 12. 2020 v odstavci 3.10.4.:

Univerzitní muzeum

 • je muzeum sloužící zaměstnancům, studentům a veřejnosti jako vzdělávací a kulturní zdroj, vytvářející virtuální prezentaci uměleckých předmětů univerzity,
 • koordinuje a metodicky se podílí na rozvíjení kulturního a technického dědictví, podílí se na uchovávání, shromažďování, rozšiřování a ochranu předmětů umělecké, vědecké a historické hodnoty, které jsou ve vlastnictví VŠB-TUO nebo ke kterým vykonává VŠB-TUO majetková práva,
 • navrhuje rektorovi, prostřednictvím prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu, plán činnosti Univerzitního muzea, který je sestavován vždy na kalendářní rok; kontrolu plnění plánu provádí prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu,
 • se vyjadřuje k záměru pořízení, opravám, přemístění jednotlivých sbírek a uměleckých děl a dále se vyjadřuje ke všem stavebním a jiným činnostem, které se nějakým způsobem týkají univerzitních sbírek nebo jednotlivých součástí sbírky,
 • sdružuje jednotlivé univerzitní sbírky, které tvoří samostatné části Univerzitního muzea, informuje pracoviště VŠB-TUO, které má v majetku exponát sbírky univerzitního muzea o jeho zařazení do univerzitní sbírky,
 • vede seznam jednotlivých univerzitních sbírek, jednotlivé exponáty zůstávají součástí pracovišť VŠB-TUO, které je dále evidují i v jiném seznamu (majetku), stanovení organizačních a návštěvních řádů je v pravomoci pracovišť, které jednotlivé exponáty sbírky spravují,
 • připravuje aktivity v souladu s plánem činnosti Univerzitního muzea,
 • metodicky a odborně koordinuje jednotlivé muzejní sbírky a spolupracuje při jejich dílčích aktivitách, které jsou zahrnuty v plánu činnosti Univerzitního muzea,
 • dbá o zachování sbírek, jejich údržbu a upozorňuje na potřebu j opravy jednotlivých exponátů, jejich rekonstrukce či jiné činnosti nutné k zachování původního stavu exponátu,
 • koordinuje zajištění opravy, rekonstrukce nebo jiné činnosti nutné k zachování původního stavu exponátu sbírky,
 • zveřejňuje informace o své činnosti a jednotlivých sbírkách na webové stránce Univerzitního muzea, připravuje a koordinuje programy, které představují jednotlivé sbírky.