Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Požár, povodně, hromadné dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, výbuch, přírodní katastrofy, davové šílenství, pracovní úraz či průmyslová havárie. Dnes a denně jsme svědky nebo účastníci těchto tísňových a krizových situací, ať už osobně nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků. Vidíme tak práci profesionálů – záchranářů, hasičů a policistů, kteří při těchto událostech zasahují. Tyto záchranné složky společně postupují při své práci podle definovaných pravidel spolupráce.

Připravit se na tyto krizové situace, umět racionálně jednat, velet, rozhodovat se a dále situaci komunikovat médiím není vůbec jednoduché. Jednou z možností, jak se naučit zvládat tyto mimořádné situace je využití simulátorů. Centrum simulačních technologií (CESIT) Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO využívá pro simulaci jednak virtuální reality (simulátor XVR), jednak fyzické reality – manažerské, resp. válečné hry (SIMPROKIM – Simulátor pro krizový management).

Centrum simulačních technologií je unikátní pracoviště pro zvyšování úrovně odborných dovedností a znalostí studentů, právnických osob, orgánů samosprávy a obyvatelstva.

Centrum slouží jak studentům fakulty, kde je nedílnou součástí výuky, tak jako komerční partner při výcviku krizových štábů a bezpečnostních a záchranných sborů České republiky.

CESIT (2019) je svým technologickým zázemím v oblasti XVR největším v České republice. A to jak v univerzitním, tak i komerčním prostředí. Nabízí možnosti simulování většiny reálně se vyskytujících mimořádných situací.

clanek_bezpecnejsi-svet-1

Studenti mají možnost využívat simulace reálných prostředí, např. průmyslový podnik, obytná zóna, tunel, které jsou vytvořeny na základě případových studií a jsou součástí XVR softwaru jako předdefinované. Zároveň mohou pracovat s nově vytvořenými reálnými situacemi, které odpovídají místním zvyklostem – například mohou provádět simulovaný zásah přímo v prostředí kampusu univerzity, nebo zkušebně odhalit závady na strojích v rámci bezpečnosti práce. Vše je založeno na programování ve virtuální realitě.

clanek_bezpecnejsi-svet-2

Fakultní instalace technologie XVR obsahuje celkem 9 aktivních pozic pro výcvik studentů a 14 pozic pro pasivní pozorování specifického zadání. Pro každou krizovou situaci se dle scénáře mohu vytvořit specifické podmínky a v těch si studenti musejí rozdělit své role tak, aby se v situaci dovedli pohybovat a uměli pracovat v rámci týmu podle daných pravidel.

Nedílnou součástí fungování Centra simulačních technologií je přítomnost odborníků z praxe, kteří se stávají neocenitelnými učiteli. Jsou to odborníci, kteří po desetiletí pracovali, nebo pracují v záchranných a bezpečnostních složkách nebo hasičských záchranných sborech na regionální i republikové úrovni. Studenti se učí krok po kroku řešit složité situace a komunikovat je z pohledu tísňových složek nebo masmédií. K tomuto účelu slouží simulátor Simulátoru OKOLNÍ SVĚT pro simulaci činnosti operačních středisek a dalších účastníků bezpečnostního systému a Simulátor MEDIAROOM pro výuku krizové komunikace. Technické a operativní řízení průběhu výuky je prováděno z režijního pracoviště.

clanek_bezpecnejsi-svet-3


Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava poskytuje komplexní vzdělání v bezpečnostních oborech zaměřených na bezpečnostní inženýrství a požární ochranu v rámci bakalářských, magisterských a doktorských programech v českém a anglickém jazyce, zakončené státní závěrečnou zkouškou. Nabízí také krátkodobé studium v rámci Exchange programu univerzity a mezinárodní letní školy. Absolventi fakulty pracují jako krizoví manažeři, bezpečnostní manažeři, požární a bezpečnostní specialisté, nebo HSE manažeři ve veřejné správě a soukromém sektoru.

Adéla Macháčková