Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhodnocení Doktorské grantové soutěže VŠB-TUO 2022

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

vyhlásil dne 1. 10. 2021

výzvu v rámci celouniverzitní grantové soutěže o podporu studentských grantů na výzkum prováděný studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO (dále jen „Doktorská grantová soutěž VŠB-TUO“) ve vědních oblastech dle Frascati manuálu 2015

 • Přírodní vědy,
 • Inženýrství a technologie,
 • Společenské vědy.

Podmínky Doktorské grantové soutěže VŠB-TUO:

 1. Doktorská grantová soutěž („DGS“) je vyhlašována na podporu vědecko-výzkumných projektů řešených studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO v prezenční formě studia se stanoveným zahájením řešení od 1. 3. 2022.
 2. Doba řešení projektu DGS je 12 měsíců a je stanovena na dobu řešení od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.
 3. Návrhy projektů DGS mohou podávat pouze uchazeči z řad studentů doktorských studijních programů VŠB-TUO v prezenční formě studia
 4. Návrh projektu DGS je v rámci této výzvy možné podávat jako týmový studentský grant, kdy se pod vedením hlavního řešitele podílejí na řešení projektu další řešitelé. Řešitelský tým má nejvýše pět řešitelů. Jeden řešitel může být současně řešitelem pouze jednoho projektu DGS.
 5. Návrh projektu DGS nesmí být identický s tématem disertační práce žádného z řešitelů řešitelského týmu. Výstupem projektu DGS nesmí být disertační práce jako celek. Doktorský student může využít výstupy projektu DGS ve své disertační práci.
 6. Přihlášky návrhů projektů DGS musí být zpracovány a podány v anglickém jazyce.
 7. Přihlášky návrhů projektů DGS je možné podávat prostřednictvím informačního systému Grantové soutěže VŠB-TUO (https://grantovesouteze.vsb.cz) v termínu od 1. 10. 2021 do 12. 11. 2021 do 15:00.
 8. Kritéria hodnocení návrhů projektů DGS jsou: kvalifikace členů řešitelského týmu; aktuálnost, vědecká závažnost a odborná úroveň navrhovaného projektu; úroveň zpracování projektu (vymezení cílů, koncepce a stanovení výsledků); vhodnost tématu; míra internacionalizace a interdisciplinární spolupráce; přiměřenost časového plánu řešení (harmonogramu) projektu a přiměřenost požadavků na přidělení finančních prostředků.
 9. Předpokládaný termín pro rozhodnutí o podpořených studentských grantech je stanoven na 15. 2. 2022.
 10. Osobní náklady budou řešitelům studentského grantu vypláceny ve formě stipendia. Pro řešitele studentského grantu platí, že výše celkového úvazku může dosahovat maximálně 1,2násobku fondu pracovní doby daného měsíce, a to všetně stipendia (u stipendia na řešení studentského grantu se započítává výše pracovní kapacity jednotky vyjádřená úvazkem.)
 11.  Studentský grant v délce 12 měsíců může činit max. 958 320 Kč (za předpokladu využití maximální pracovní kapacity studentského grantu odpovídající 1,0 úvazku). Povinná výše pracovní kapacity hlavního řešitele studentského grantu odpovídající 1,0 úvazku). Povinná výše pracovní kapacity hlavního řešitele studentského grantu odpovídá 0,5 úvazku. Výše pracovní kapacity dalších řešitelů studentského grantu je stanovena v rozmezí 0,1 - 0,5 úvazku na osobu. 
 12. Předpokládaný časový harmonogram DGS je následující:
  • vyhlášení soutěže 1. 10. 2021
  • soutěžní lhůta 1.10. - 12. 11. 2021
  • kontrola formálních kritérií a hodnocení oponenty do 31. 1. 2022
  • zasedání Odborného panelu k vyhodnocení studentských grantů a zveřejnění výsledků soutěže do 15. 2. 2022
  • ralizace DGS projektů, měsíční zprávy o činnosti, závěrečné zprávy o činnosti do 25. 2. 2023,
  • zhodnocení realizace DGS Odborným panelem do 30. 4. 2023.

13. Podrobné informace týkající se zpracování a podání návrhů projektů DGS, hodnocení projektů, podmínek pro čerpání, realizaci a ukončení studentského grantu jsou popsány v Zásadách doktorské grantové soutěže.

Vytištěnou verzi návrhu projektu DGS se všemi přílohami opatřenou podpisy hlavního řešitele, mentora hlavního řešitele a školitele hlavního řešitele odevzdejte ve dnech 15. - 20. 11. 2021 v době od 9:00 do 15:00 v Centru nanotechnologií Ing. Miroslavu Vaculíkovi, Ph.D. (N519) nebo Bc. Lucii Hurníkové (N518 - sekretariát) v budově N VŠB-TUO. Podpis odborného garanta bude zajištěn.

Kontaktní e-mail: dgsadmin@vsb.cz