Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty a granty jsou významným prvkem v podpoře vědy a výzkumu. Jsou hlavním zdrojem financování vědy a výzkumu na VŠB-TUO i důležitým motivačním faktorem pro výzkumníky. Například v roce 2020 bylo na VŠB-TUO zahájeno řešení sedmi nových projektů Horizont 2020. Zdejší výzkumníci se tak podílejí na realizaci 17 prestižních mezinárodních projektů  s  celkovým  rozpočtem přes 8 milionů EUR i dvou projektů velkých infrastruktur pro VaVaI (e-INFRA CZ a ENREGAT) za téměř 270 milionů korun.

S přípravou projektové žádosti o dotace z národních i mezinárodních zdrojů se mohou vědecko-pedagogičtí pracovníci obrátit na Centrum projektové podpory.

Studenti magisterského a doktorského studia mají možnost se zapojit do Studentské grantové soutěže (SGS), kterou finančně podporuje MŠMT. Soutěž má za cíl zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Od roku 2021 je rovněž vyhlašována Doktorská grantová soutěž (DGS), jejímž hlavním cílem je podpora vědecko-výzkumných projektů řešených studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO v prezenční formě studia.

TOP projekty

HORIZONT 2020

Horizont 2020 je v pořadí osmý rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace podporující excelentní vědu na světové úrovni. Program navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980. S rozpočtem dosahujícím téměř 80 miliard eur se jedná o největší a nejvýznamnější unijní program financující vědu, výzkum a inovace v období 2014–2020. VŠB-TUO má na svém kontě 24 mezinárodních projektů Horizont 2020.

RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL (RFCS)

Výzkumný fond pro uhlí a ocel podporuje inovativní výzkum technologií v odvětvích spjatých s průmyslem uhlí a oceli. Dotace jsou určeny pro mezinárodní projekty – výzkumné, pilotní a demonstrační, které mají evropský význam a posouvají vědeckotechnické poznání v daném oboru či odvětví na vyšší odbornou úroveň. VŠB-TUO je zapojena do tří projektů z tohoto fondu.

SMARAGD

Strategie SMARt And Green District (SMARAGD) nabízí Moravskoslezskému kraji komplexní řešení společenských výzev v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT na jednom místě. Cílem integrované struktury, jejíž součástí je i VŠB-TUO, je vytvořit sdílenou výzkumnou a inovační infrastrukturu. Posláním projektu je také zamezit odchodu talentovaných lidí z regionu a podpořit vznik inovativních firem mezinárodního významu.

Velké výzkumné infrastruktury

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečnými zařízeními, která vykazují vysokou znalostní a technologickou náročnost. Fungují na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Hostitelské výzkumné organizace provozují velké výzkumné infrastruktury vždy primárně pro využití všemi jejich potenciálními uživateli z řad dalších výzkumných organizací či inovujících podniků.

e-INFRA CZ

Koordinátor: Ing. Jan Gruntorád
Trvání: leden 2020 – prosinec 2026

ENREGAT

Koordinátor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Trvání: leden 2019 - prosinec 2026