Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty a granty jsou významným prvkem v podpoře vědy a výzkumu. Jsou hlavním zdrojem financování vědy a výzkumu na VŠB-TUO i důležitým motivačním faktorem pro výzkumníky. Například v roce 2020 bylo na VŠB-TUO zahájeno řešení sedmi nových projektů Horizont 2020. Zdejší výzkumníci se tak podílejí na realizaci 17 prestižních mezinárodních projektů  s  celkovým  rozpočtem přes 8 milionů EUR i dvou projektů velkých infrastruktur pro VaVaI (e-INFRA CZ a ENREGAT) za téměř 270 milionů korun.

S přípravou projektové žádosti o dotace z národních i mezinárodních zdrojů se mohou vědecko-pedagogičtí pracovníci obrátit na Centrum projektové podpory.

Studenti magisterského a doktorského studia mají možnost se zapojit do Studentské grantové soutěže (SGS), kterou finančně podporuje MŠMT. Soutěž má za cíl zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Od roku 2021 je rovněž vyhlašována Doktorská grantová soutěž (DGS), jejímž hlavním cílem je podpora vědecko-výzkumných projektů řešených studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO v prezenční formě studia.

TOP projekty

HORIZONT EUROPE

Horizont Europe je sedmiletý rámcový grantový program Evropské unie pro výzkum a inovace pro období 2021-2027. Financuje společný evropský výzkum a inovace částkou 95,5 miliard eur, což je o 30 procent více, než získal jeho předchůdce Horizont 2020.

HORIZONT 2020

Horizont 2020 je v pořadí osmý rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace podporující excelentní vědu na světové úrovni. Program navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980. S rozpočtem dosahujícím téměř 80 miliard eur se jedná o největší a nejvýznamnější unijní program financující vědu, výzkum a inovace v období 2014–2020. VŠB-TUO má na svém kontě 24 mezinárodních projektů Horizont 2020.

MATUR

Projekt z výzvy Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský je zaměřen na vytvoření centra špičkového výzkumu materiálů a technologií pro udržitelný rozvoj (MATUR), jehož cílem je výzkum interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem tvorby špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků s přesahem do nejrůznějších oborů lidské společnosti, a to v mezinárodním kontextu. 

SMARAGD

Strategie SMARt And Green District (SMARAGD) nabízí Moravskoslezskému kraji komplexní řešení společenských výzev v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT na jednom místě. Cílem integrované struktury, jejíž součástí je i VŠB-TUO, je vytvořit sdílenou výzkumnou a inovační infrastrukturu. Posláním projektu je také zamezit odchodu talentovaných lidí z regionu a podpořit vznik inovativních firem mezinárodního významu.

Velké výzkumné infrastruktury

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečnými zařízeními, která vykazují vysokou znalostní a technologickou náročnost. Fungují na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Hostitelské výzkumné organizace provozují velké výzkumné infrastruktury vždy primárně pro využití všemi jejich potenciálními uživateli z řad dalších výzkumných organizací či inovujících podniků.

e-INFRA CZ

Koordinátor: Ing. Jan Gruntorád
Trvání: leden 2020 – prosinec 2026

ENREGAT

Koordinátor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Trvání: leden 2019 - prosinec 2026

Národní centra kompetence (NCK)

Program Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. V souladu s NP VaVaI je záměrem výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných a technologických kapacit do center NCK, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry. Záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR(Centra excelence) a z operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.

Národní centrum pro energetiku II

Hlavní příjemce: VŠB-TUO

Hlavní řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Cílem Národního centra pro energetiku II je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socioekonomických dopadů implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (The European Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů, zajistit uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a současně zajistit energetickou a surovinovou nezávislost ČR.

NCK s účastí VŠB-TUO

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Hlavní příjemce: VÚTS, a. s.

Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka

Hlavní příjemce: ČVUT

Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií

Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

Hlavní příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Národní centrum vodíkové mobility

Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.