Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

        2001 * Rada Evropy * Společný evropský referenční rámec pro jazyky
EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO * ÚROVNĚ OSVOJENÍ * CHARAKTERISTIKY * 1 / 3

 

POROZUMĚNÍ

POSLECH

ČTENÍ

ZKUŠENÝ UŽIVATEL

C2

Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle.

Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná  literatura.

C1

Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.

Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak  beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

SAMOSTATNÝ UŽIVATEL

B2

Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu  názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými  problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní  postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.

B1

Rozumím hlavním myšlenkám  vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha  rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního  zájmu, pokud jsou vysloveny  poměrně pomalu a zřetelně.

Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které  se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním  v osobních dopisech.

UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA

A2

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných  jednoduchých zpráv a hlášení.

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

A1

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

   

        2001 * Rada Evropy * Společný evropský referenční rámec pro jazyky
EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO * ÚROVNĚ OSVOJENÍ * CHARAKTERISTIKY * 2 / 3

 

MLUVENÍ

ÚSTNÍ INERAKCE

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV

ZKUŠENÝ UŽIVATEL

C2

Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat  jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

C1

Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro  společenské a pracovní  účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních  mluvčích.

Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným  závěrem.

SAMOSTATNÝ UŽIVATEL

B2

Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že  mohu vést běžný  rozhovor  s rodilými mluvčími. Dokážu se  aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

B1

Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit  své reakce.

UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA

A2

Umím komunikovat v jednoduchých běžných  situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu  informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi  krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle  nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

A1

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat  pomaleji svou výpověď nebo ji  přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých   základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji a lidi, které znám.

     

    

  2001 * Rada Evropy * Společný evropský referenční rámec pro jazyky
EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO * ÚROVNĚ OSVOJENÍ * CHARAKTERISTIKY * STUPNICE * 3 / 3

 

PSANÍ

STUPNICE

PÍSEMNÝ PROJEV

ZKUŠENÝ UŽIVATEL

C2

Umím napsat plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

C1

Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu

SAMOSTATNÝ UŽIVATEL

B2

Umím  napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu  zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

B1

Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA

A2

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které  vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o odůvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání,své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.

A1

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.

 

Katedra jazyků VŠB-TUO definuje výstupní úrovně osvojení jazyků vyučovaných na všech fakultách VŠB-TUO na základě mezinárodně stanovených kritérií, která informují o dosažených jazykových znalostech a kompetencích studenta.

 

2001 * Rada Evropy * Společný evropský referenční rámec pro jazyky

European Language Portfolio * Úrovně osvojení jazyků vyučovaných na katedře jazyků

VŠB-TU
OSTRAVA

Uživatel základů jaz.

Samostatný uživatel

Zkušený uživatel

A1

A2

B1

B2

C1

C2

EKF

Cizí jazyk 2a

                     

Cizí jazyk 2b

                   

Cizí jazyk 1

                     

Technické fakulty

                   

Kombinované st.
technických fakult

                 

Doktorandi
všech fakult

                 

  Uvedené výstupní úrovně jsou orientační.
  Horní hranici může dosáhnout student s hodnocením 95 až 100 bodů – stupeň A dle ECTS.