Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka jazyků měla na Vysoké škole báňské v tzv. příbramském období (1904-1945) a v ostravském (1945-1952) organizační charakter lektorátů a byla zpočátku nepovinná. Přesto byla nabídka poměrně široká: čeština, němčina, francouzština, ruština, angličtina a dokonce i bulharština, esperanto a český těsnopis. Vyučujícími byli většinou středoškolští profesoři. Výuka probíhala pouze od začátku šk. r. do Velikonoc. Realizovala se ve dvou typech kurzů - pro začátečníky a pokročilé. Podmínkou pro otevření kurzu byl minimální počet posluchačů deset. Ještě v prvorepublikovém období se stala z rozhodnutí ministerstva školství výuka anglického, francouzského, německého nebo ruského jazyka povinnou, pokud některý z těchto jazyků nebyl mateřskou řečí posluchače.

Po 2. světové válce byla z nabídky jazyků na určitou dobu vyloučena němčina. Později se stává povinným jazykem pro všechny posluchače ruština. 1. 10. 1952 skončila na VŠB organizační forma lektorátů jazyků a byla ustavena katedra ruského jazyka. Měla v začátku pouze 3 interní pedagogy a byla celoškolským zařízením. 1. 2. 1955 došlo k ustavení katedry jazyků v dnešním pojetí pod oficiálním názvem Katedra jazyků při rektorátě VŠB. Vyučovaný povinný předmět byl do indexu zapisován jako "Technická ruština". V průběhu druhé poloviny padesátých let došlo pak k znovuzavedení studia jednoho západního jazyka (vedle nadále povinné ruštiny). Na konci šedesátých let, v akad. r. 1969/1970, mělo pracoviště již 10 členů - interních pedagogů.

Katedra prošla ve své dosavadní historii rovněž změnami v organizačním začlenění do struktury celého vysokého učení (několikrát byla součástí jedné z fakult VŠB, vždy si však podržela charakter celoškolského pracoviště). Během více než padesátileté historie prošla katedrou řada pedagogů, z nichž někteří dosáhli též celostátního věhlasu (kupř. Josef Jařab, Julius Chromečka). V zahraničí úspěšně působí Věra Barandovská-Frank.

V květnu 2014 se Katedra jazyků přestěhovala z ulice Dr. Malého v centru města, kde měla své sídlo od 1. září 1990. V současné době je umístěna v Hlavní budově VŠB – TUO v Ostravě Porubě, přičemž výuka jazyků probíhá také v učebnách Ekonomické fakulty a Fakulty stavební.

V akademickém roce 2014/2015 působí na Katedře jazyků 28 interních pedagogů a 3 nepedagogičtí pracovníci. V čele Katedry stojí od 1.7.2012 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D. 5 pracovnic má vědecký titul Ph.D. a dalších 6 se věnuje doktorandskému studiu. Pedagogové si zvyšují kvalifikaci rovněž účastí na konferencích, webinářích, workshopech, absolvováním odborných i praktických kurzů. V současnosti se vyučuje těmto jazykům: angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, španělštině a češtině pro cizince. Katedra je celoškolským zařízením a zajišťuje výuku na všech sedmi fakultách VŠB – TU Ostrava a ve všech formách studia. Vnitřně se dělí na jednotlivé sekce.