Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut environmentálních technologií na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě rozšiřuje svůj program inovativních projektů spolupráce

Od svého založení v roce 2004, se Institut environmentálních technologií (IET) při Vysoké škole báňské – Ostrava (VŠB-TUO) zaměřuje na inovace, které pomáhají udržovat zdraví naší planety.

Jedním z výzkumných směrů centra je energetické využití odpadů (komunálních, bioodpadů nebo průmyslových odpadů). Klíčovými technologiemi jsou spalování, dále pyrolýza, tj. tepelné zpracování odpadu bez přístupu kyslíku za účelem získávání uhlíku, kapalných a plynných produktů, a také výroba bioplynu z biologicky rozložitelného odpadu. „Jedná se o procesy, které jsou již známé a komerčně využívané, ale my se je snažíme dále zdokonalovat a také například smysluplně využít vznikající produkty,“ říká Lucie Obalová, ředitelka IET.

clanek_snizovani-emisi

K významným výzkumným projektům IET patří snižování emisí ze spalovacích procesů ve spalovnách odpadů a výzkum v oblasti snížení znečištění z průmyslových procesů, jako je např. výroba kyseliny dusičné s vysokými emisemi oxidu dusného nebo spalování fosilních paliv, kde jsou emitovány znečišťující látky, jako je oxid dusnatý, oxid uhličitý a oxid siřičitý. Prof. Obalová říká: „Zaměřujeme se především na katalytické metody snižování emisí z těchto procesů.“

IET se také zabývá výzkumem metod pro snížením znečištění odpadních vod. Jedná se zejména o znečištění organickými sloučeninami, jako jsou hormony a zbytky pesticidů, které nejsou dostatečně odstraňovány v běžných čistírnách odpadních vod. Velmi slibným procesem je fotokatalytická oxidace těchto organických sloučenin v přítomnosti katalyzátoru a světla. „Cílem je vyvinout proces, který by fungoval pouze v přítomnosti slunečního záření, bez dodání další energie, při jejíž výrobě mohou vznikat emise“ říká prof. Obalová.

I přes svou relativně krátkou existenci, IET navázal již několik partnerství s univerzitami v ČR a v Evropě, včetně Rakouska, Finska a Polska. Má také výzkumné partnery v Číně, na Tchaj-wanu, v Egyptě, Peru a Argentině a cíleně vyhledává další příležitosti ke spolupráci.

Centrum IET identifikovalo několik klíčových oblastí pro svůj budoucí výzkum, jedná se například o vodíkové technologie pro čistší dopravu nebo snižování emisí oxidu dusnatého jeho přímým rozkladem na dusík a kyslík bez použití redukčních činidel, jako jsou amoniak nebo močovina. „Zní to jednoduše, ale je to velmi náročný proces,“ říká prof. Obalová, „stejně jako další výzkumná témata – např. fotokatalytická redukce oxidu uhličitého na metan, vodík a metanol“. Je zřejmé, že výzkumné směry, kterým se věnují na IET, budou v následujících letech nabývat stále většího významu, neboť v sázce je zdraví naší planety.