Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Financování

Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů.

Výše finanční podpory na měsíc je uvedena v záložce "Dokumenty ke stažení".

Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta! Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

Grant je studentovi přidělen na dobu od počátku vyučování do konce jeho zkoušek, kdy je student fyzicky přítomen na zahraniční instituci.

Finanční podpora se vyplácí na majitele účtu - fyzickou osobu, ne na právnickou osobu.

Výplata finanční podpory:

 • stipendium se vyplácí po podpisu Účastnické smlouvy (účastníkem mobility a vysílající institucí) v eurech na účet vedený pouze v ČR
 • student obdrží na dobu svého pobytu stipendium na podporu mobilit dle paušálních částek, určených Domem zahraniční spolupráce (DZS)
 • stipendia jsou rozdělena podle cílové země do tří skupin dle rozdílu v relativních životních nákladech (vyšší náklady - střední náklady - nižší náklady)
 • stipendium je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje všechny náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta!
 • v případě hrazení stipendia ze zdroje EU, je platba uhrazená celá, v jedné platbě
 • v případě hrazení stipendia z prostředků státního rozpočtu, je platba rozdělena na 2 splátky a to pouze pro mobility trvající přes Silvestra:
  první platba: na období od počátku pobytu do 31. 12.
  druhá platba: v průběhu ledna doplatek na období od 1.1. do konce studijního pobytu.
  *obě platby jsou vyplaceny na stejný bankovní účet, který student uvádí v Účastnické smlouvě

Doplatek a vratka finanční podpory - ukončení mobility

Je nutno dodržet délku studijního pobytu uvedenou v Účastnické smlouvě a taktéž na shodnou dobu doručit potvrzení Confirmation of Erasmus+ Study period ze zahraniční univerzity o délce pobytu.
Tolerance kratšího pobytu je maximálně 5 kalendářních dnů, ale bude-li doba pobytu kratší, povinností studenta je přeplatek finanční podpory vrátit.
Stipendium se vrací v EUR, ne v CZK.

Příklad: bude-li doba v Confirmation of Erasmus+ Study Period kratší o 9 dnů, účastnická smlouva se přepočítá a těchto 9 dnů musí student vrátit.

Dřívější počátek studia nedoplácíme!
Možnost financování delšího pobytu bude možné pouze z důvodu vykonání zkoušek a to v závislosti na čerpání finančních prostředků programu Erasmus+.  Delší dobu nebudeme "automaticky" doplácet.

V případě doplatku stipendia za prodloužení studijního pobytu kvůli vykonání zkoušek, je třeba splnit tyto povinnosti:

 • před koncem pobytu v zahraničí - student nahlásí emailem aktuální situaci zkouškového období na zahraniční univerzitě (absolvování zkoušek atd.);
 • po příjezdu musí mít student ukončen OLS test II;
 • po příjezdu musí student vyplnit obě závěrečné zprávy (Mobility Tool; Databáze zkušeností);
 • student musí mít řádně splněny studijní povinnosti (zkoušky, v pořádku Learning Agreement vč. případných Changes a podpisy);
 • student musí doručit ihned po příjezdu originál Confirmation of Erasmus+ Study Period potvrzený zahraniční univerzitou;
 • po příjezdu doručit originál Transcript of Records (TR) s minimálním počtem 20 ECTS; získá-li student v TR pod 20 ECTS, stipendium doplaceno nebude

*Počátek studentské mobility: první den, kdy student musí být přítomen v přijímající instituci.

*Ukončení mobility: poslední den, kdy student musí být přítomen v přijímající instituci.

*Do délky trvání mobility se nezapočítávají dny cesty.

*Celková doba trvání mobility nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.

Finanční prostředky se nebudou doplácet tomu studentovi, který si svůj pobyt svévolně prodlouží a přesáhne dobu studijního pobytu uvedenou v Účastnické smlouvě.

Sankce

Za nesplnění studijních povinností hrozí účastníkovi mobility v rámci programu Erasmus+ tyto sankce. Výši a podmínky sankcí naleznete zde

  DSC01176.JPG