Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Krok 1:
Kde a jak dlouho můžeš studovat

Kde všude můžeš studovat?

 • Na univerzitách, s nimiž má VŠB-TUO podepsanou smlouvu o výměně studentů. Tyto smlouvy zajišťují studentům osvobození od placení poplatků za studium. Na některých univerzitách je možno získat také místní stipendium. V současné době má VŠB-TUO podepsanou smlouvu o výměně studentů s celkem 39 univerzitami v 16 zemích světa (údaj platný v prosinci 2020). Seznam je stále doplňován a aktualizován o nové partnery. 
  seznam partnerských univerzit
 • Na jakékoliv univerzitě formou „freemover“  - student musí samostatně oslovit zvolenou univerzitu, zjistit možnosti přijetí ke studijnímu pobytu, podmínky za jakých bude pobyt realizován, případně poplatky za studium požadované zahraniční univerzitou. Vybírat můžeš například z univerzit, se kterými má  VŠB-TUO podepsáno Memorandum of Understanding (MoU), další variantou může být např.  Study Abroad in Asia

 Postavení univerzit v mezinárodních žebříčcích si můžeš ověřit např. na QS World University Rankings

Délka pobytu

 • Minimální délka pobytu je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
 • Studenti jsou „Stipendiem na podporu mobilit studentů VŠB-TUO“ standardně finančně podporováni na pobyty v délce 1 semestru. Ve výjimečných případech a za předpokladu, že je dostatek finančních prostředků, může být pobyt schválen/prodloužen na 2 semestry (max. 12 měsíců).
Krok 2:
Kontaktuj svého fakultního koordinátora

Kontaktuj svého fakultního koordinátora,  který  ti sdělí fakultní podmínky pro výjezd. Bez souhlasu fakultního koordinátora není možno studijní pobyt realizovat.

Seznam fakultních koordinátorů

 Dále si ověř, zda splňuješ také institucionální podmínky pro výjezd:

 • Máš absolvován minimálně 1. ročník bakalářského studijního programu na VŠB-TUO a po celou dobu studijního pobytu či praktické stáže studuješ v akreditovaném studijním programu VŠB-TUO;
 • Studentům doktorského studijního programu doporučujeme vycestovat na praktickou stáž;
 • Student 1. ročníku doktorského studia může vycestovat až v letním semestru (platí jak pro studijní pobyty, tak pro praktické stáže);
 • Neplatíš poplatky za prodloužené studium;
 • Máš splněny všechny studijní povinností a máš výborné studijní výsledky;
 • Pokud vyjíždíš v zimním semestru 1. ročníku navazujícího studia, zkontroluj, zda jsi řádně zapsán ke studiu v EDISONU a případně požádej studijní oddělení o dřívější zápis.
 • Máš dobrou znalost anglického jazyka, případně jazyka, ve kterém probíhá výuka;
 • Některé univerzity (např. japonské) požadují vysokou úroveň anglického jazyka (TOEFL 80/ILETS6.0). Proto studentům doporučujeme zajistit si včas vhodný certifikát, aby tak předešli případným komplikacím s prokazováním jazykové úrovně. Jedním z testovacích center je Institut jazyků VŠB-TUO
Krok 3:
Přihlaš se do výběrového řízení
 • Všichni studenti, kteří chtějí požádat o Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO musí úspěšně absolvovat celouniverzitní výběrové řízení. Tato výběrová řízení probíhají 2x ročně, zpravidla na počátku semestru a jsou zveřejněna na webových stánkách Oddělení mezinárodních vztahů https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/stipendium-vsb-tuo/vyberova-rizeni/;
 • Výběrové řízení probíhá formou pohovoru v anglickém jazyce. Dále jsou posuzovány studijní výsledky studentů.
Krok 4:
Připrav všechny požadované dokumenty

Vyplň všechny požadované formuláře a ještě před výjezdem odevzdej na Oddělení mezinárodních vztahů:

 • Learning Agreement – LA se podává prostřednictvím IS Edison, LA musí být sestaven tak, aby součet ECTS kreditů za jeden semestr byl minimálně 20, doporučený počet je 30 ECTS kreditů, LA podepisuje proděkan pro studium dané fakulty; seznam ISCED kódů je uveden zde;
 • Účastnická smlouva - pokyny pro vyplnění jsou uvedeny v následujícím bodě, ÚS se podává prostřednictvím IS Edison;
 • Zvací dopis, kde budou uvedena přesná data trvání studijního pobytu;
 • Kopie dokladu o sjednaném cestovním zdravotním pojištění platným pro cílovou zemi a po celou délku trvání mobility;
 • Všem studentům doporučujeme registraci v systému DROZD - systém MZV
  k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů;
 • Dalším užitečným tipem je návštěva Ambulance cestovní medicíny, kde Vám pomůžou s cizojazyčnými formuláři, očkováním i posouzením zdravotního stavu po příjezdu.
Krok 5:
Podpis smlouvy, výše a výplata stipendií

Pokyny pro vyplnění účastnické smlouvy (dále jen ÚS):

 • ÚS připravuje Oddělení mezinárodních vztahů (Bc. Marta Blaštíková). 
 • Data zahájení a ukončení mobility jsou v souladu s obdobím, na které je student přijat ke studiu na zahraniční instituci dle zvacího dopisu.
 • Stipendium se přiděluji také na období povinné karantény a on-line výuky s přítomností studenta v zahraničí. Vždy je potřeba k tomu doložit nějaký dokument, např. info ze zahraniční instituce o nutnosti absolvovat karanténu, v případě čistě online výuky v zahraničí potvrzení o ubytování, letenku, …
 • Výše denní/měsíční sazby stipendia je stanovena dle země a je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.
 • Výše stipendií na letní semestr 2020/21 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_029 v příloze č. 2 a ke stažení zde
 • Výše stipendií na zimní semestr 2021/22 je uvedena v Příkazu rektora  TUO_PRI_20_041 v příloze č. 2 a ke stažení zde.
 • Výše stipendia pro praktickou stáž nebo krátkodobý studijní pobyt v zemi neuvedené ve výše uvedených Příkazech rektora budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
 • Účastnickou smlouvu podepisuje pouze student a ve dvou vyhotoveních dodá na Oddělení mezinárodních vztahů.

Vzorec pro výpočet výše stipendia

Účastnická smlouva ke stažení - slouží pouze k náhledu, ÚS bude vyplněna v IS Edison 

Praktické informace k výplatě stipendia:

 • Stipendium se vyplácí:
  • před výjezdem po dodání všech požadovaných dokumentů;
  • v českých korunách;
  • bezhotovostně na účet studenta uvedený v IS Edison;
  • účet musí být veden v České republice a nesmí být veden na právnickou osobu.
 • Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí  na zahraniční studijní pobyt počátkem kalendářního roku, probíhá až koncem měsíce března daného kalendářního roku.
 • Studentům, jejichž pobyt přechází z jednoho kalendářního roku do druhého, je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Splátky jsou rozděleny podle kalendářních let. První splátka (za období počátek pobytu - konec kalendářního roku) je vyplacena před výjezdem. Druhá splátka (za období leden - konec pobytu) bývá zpravidla vyplacena koncem měsíce března daného kalendářního roku. 

Krok 6:
V průběhu a před ukončením pobytu

Všechny dokumenty jsi již v pořádku odevzdal, můžeš tedy vyjet na svůj zahraniční studijní pobyt, načerpat nové vědomosti, najít si nové kamarády a patřičně si vše užít.

Pokud v průběhu pobytu potřebuješ:

 • Změnit předměty, které jsi měl v úmyslu na zahraniční instituci studovat,  je třeba připravit tzv. " changes" (Tabulka "C" dokumentu Learning Agreement). Changes je třeba připravit do jednoho měsíce po příjezdu na zahraniční instituci, respektive zahájení semestru a být opět schváleny proděkanem pro studium;
 • Změnit délku zahraničního pobytu -  alespoň jeden měsíc předem projednej tuto změnu s fakultním koordinátorem a s kontaktní osobou pro Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO.

 Před ukončením mobility zajisti na zahraniční instituci originály formulářů:

 • Confirmation of Study Period  - univerzity tento dokument standardně nevydávají, studenti si ho musí vyžádat na International Office, datum podpisu tohoto dokumentu musí souhlasit s datem ukončení (neakceptujeme datum podpisu týden předem);
 • Transcript of Records  - většina univerzit zasílá automaticky poštou po ukončení mobility, přesto doporučujeme zaslání dokumentu ověřit na International Office.
Krok 7:
Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu 

odevzdej na Oddělení mezinárodních vztahů:

Kontaktuj svého fakultního koordinátora a:

Informace partnerských univerzit

Brazílie

Universidade Paulista – UNIP

Čínská lidová republika

Lanzhou University - Fact sheet, odkaz

Shenyang Aerospace University – Course list, University guide

Xiamen University – Fact sheet, odkaz 

Dominikánská republika

Universidad IberoamericanaPromo video, Course list, Brochure

Hong Kong

Hong Kong Baptist UniversityHKBU Fact Sheet 2020-21, Fact Sheet 2021-22,  Promo video

Indonésie

Universitas IndonesiaFact Sheet

Japonsko

Gunma University – Webová stránka

Kumamoto University – Webová stránka

Tohoku UniversityFact sheet, Webová stránka, zájemci o program COLABS musí mít souhlas školitele z Tohoku University

Yokohama National UniversityFact sheet

Kanada

Douglas College - Fact sheet, webová stránka, seznam předmětů

Kazachstán

Kazakh-British Technical UniversityFact sheet, Brochure, Faculties (online mobility in Spring 2021)

Kolumbie

Universidad de Santader – Términos referencia

Universidad Autónoma de Bucaramanga – Fact sheet

UNAB - Fall 2021 Virtual

Korejská republika

Ajou University – Fact sheet 2019, Fact sheet 2020

Chung Ang University – Fact sheet

Dankook UniversityFact sheet

Dongguk UniversityFact sheet

Keimyung UniversityPromo leaflet, Fact sheet

Korea University of Technology and Education – Brochure 2019, Fact sheet 2019Brochure 2020, Fact Sheet 2020, Course list

Korea University Sejong Campus – Fact sheet, list of Bc. courses Fall 2020, list of Bc. courses Spring 2021

University of Ulsan – Course list

DUO Korea Fellowship Programme – General Description

Malajsie

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) - website

Peru

Universidad San Ignacio de LoyolaFact sheet, Course list, USIL newsletter, Fact sheet Fall 2021 Virtual, List of courses (Virtual)

Rusko

Tomsk Polytechnic University – Course list (externí odkaz), promo video

Don State Technical University - Info sheet

Singapur

Nanyang Technical UniversityFact sheet

Švýcarsko

Universita della Svizzera Italiana - Webová stránka 

Thajsko

King Mongkut's University of Technology Thonburi – Fact sheet

DUO-Thailand Fellowship Programme

Tchaj-wan

Feng Chia UniversityFact sheet, List of courses

National Cheng Kung UniversityFact sheet, Flyer, webová stránka

National Chengchi University – Fact sheet

National Taiwan University of Science and Technology – Webová stránka