Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Krok 1:
Kdo se může do programu zapojit

Vyslaný zaměstnanec:

 • účastníci mohou být pouze zaměstnanci vysokoškolských institucí (pracovní smlouva, DPP, DPČ), 
 • může být občanem jakékoliv země,
 • úspěšně absolvoval fakultní výběrové řízení.
Krok 2:
Kdy, kam a na jak dlouho je možno vycestovat

Kam?

Místem výkonu aktivity je programová země mimo ČR a zemi pobytu pedagoga. Výukové pobyty mohou probíhat pouze na partnerských institucích, které:

 • sídlí v programových zemích zapojených do programu Erasmus+ a s nimiž uzavřela VŠB-TUO inter-institucionální smlouvu,
 • vlastní tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Kdy?

 • 1.1.2023 - 31.8.2023

Na jak dlouho?

 • Minimální délka pobytu v zahraničí - 2 po sobě jdoucí dny, ve kterých probíhá výuka na přijímající instituci,
 • Maximální délka pobytu - 5 dní,
 • Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin za 5 pracovních dní nebo během jakékoliv kratší doby výukového pobytu.

Krok 3:
Výběrové řízení

Každý účastník mobility musí úspěšně absolvovat fakultní výběrové řízení. Výběrové řízení probíhá 2x ročně, vždy samostatně na zimní a letní semestr.

Výběrové řízení:

 • je plně v kompetenci vysílající fakulty,
 • je prováděno nestranně a transparentně, je řádně zdokumentováno,
 • přednost mají uchazeči, kteří v příslušném akademickém roce cestují do zahraničí poprvé a dále ti, kteří v průběhu cesty využijí cizí jazyk. 

Za dodržení kritérií způsobilosti pro mobilitu pedagogů a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající fakulta. Bližší informace o podmínkách výběrového řízení podá fakultní koordinátor.

Seznam fakultních koordinátorů

Krok 4:
Postup při výjezdu

Nejpozději 30 dnů před zahájením cesty doručte na Oddělení mezinárodních vztahů následující dokumenty:

 • Teaching Mobility Agreement - potvrzený vysílající a přijímající institucí, do položky Main subject field vyberte kód z číselníku ISCED kódy oborů. Pobyt v zahraničí může být kombinací výukového pobytu a školení. V tom případě se mobilita administruje jako výukový pobyt. Tento dokument schvaluje vysílající i přijímající instituce, přičemž za VŠB-TUO potvrzuje Teaching Mobility Agreement fakultní koordinátor
 • Účastnickou smlouvu pro pedagoga + Příloha II- Všeobecné podmínky - vyplňte pouze šedě označená pole; Přílohu II - Všeobecné podmínky není nutné tisknout, svým podpisem Účastnické smlouvy stvrzujete, že jste se seznámili s Všeobecnými podmínkami.
 • Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu - cestovní příkaz administruje fakulta.

Po doplnění výše limitů programu Erasmus+ referentem Oddělení mezinárodních vztahů si účastník na pokladně vyzvedne zálohu na úhradu cestovních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb.

Po návratu z cesty odevzdejte na Oddělení mezinárodních vztahů:

 • Vyúčtování zahraniční pracovní cesty - na základě vyúčtování služební cesty a po doložení všech korunových a devizových dokladů refunduje Oddělení mezinárodních vztahů fakultě částku podle skutečně vynaložených nákladů při dodržení sazeb na pobytové a cestovní náklady. Náklady přesahující výši příspěvků na pobyt a na cestovné v rámci programu Erasmus+ nese vysílající fakulta.
 • Originál potvrzení přijímající instituce o počtu výukových dnů a počtu hodin odučených na partnerské instituci – slouží také jako podklad pro výpočet konečné výše přiděleného grantu. Datum podpisu na potvrzení počtu výukových dnů odpovídá poslednímu dni pobytu.  
 • Stručnou závěrečnou zprávu z pobytu - možno použít tuto šablonu

On-line závěrečná zpráva „EU Survey“

Každý účastník obdrží po ukončení mobility automaticky vygenerovaný e-mail s přihlašovacími údaji a s informací, jak závěrečnou zprávu vyplnit. Vypracování této zprávy je povinné.

Po účastníkovi, který on-line závěrečnou zprávu neodevzdá, může být požadováno částečné nebo úplně vrácení vyplaceného grantu.

Krok 5:
Co je možno proplatit z prostředků Erasmus+

Finanční podpora je poskytována výhradně na dny, ve kterých zaměstnanec vykonává pedagogickou činnost na přijímající instituci v souladu s Teaching Mobility Agreement. 

Účastník učitelské mobility má nárok na:

a) pobytové náklady

 • zahrnují ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu,
 • jsou vyúčtovávány na základě skutečně vynaložených nákladů,
 • maximální denní sazby dle cílové destinace jsou uvedeny v Tabulce přidělovaných grantů,
 • výše finanční podpory na pobytové náklady poskytnuté z prostředků programu Erasmus+ se určí podle počtu výukových dnů.

Výše grantu = počet dnů výuky (uvedený na potvrzení) x denní sazba pro příslušnou zemi

Každý účastník mobility vykazuje náklady na cestu výhradně v rámci svého vyúčtování.

Není možné mít při společné cestě dvou zaměstnanců na jednom vyúčtování zahraniční cesty zahrnuty náklady za oba zaměstnance (např. společný nákup letenek či ubytování).

b) cestovné

 • je poskytováno na základě skutečně vynaložených nákladů,
 • zahrnuje všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět,
 • přípustný je nejlevnější způsob dopravy (není možné využít vlak 1. třídy),
 • výše cestovného je dána dle vzdálenosti sídla VŠB-TUO a místem konání učitelské aktivity stanovené Distančním kalkulátorem dle platných sazeb na cestovné – mobilita zaměstnanců.

Cestovní vzdálenost = vzdálenost mezi sídlem VŠB-TUO a místem konání aktivity. Částka představuje příspěvek na cestu do místa konání aktivity a zpět.

 • Výdaje spojené s cestou autem - je možno proplatit do výše ceny jízdenky na vlak 2. třídy, autobus či letenku (nejlevnější varianta). Může být uhrazena pouze 1 jízdenka bez ohledu na počet osob cestujících stejným vozidlem. Cenu zpáteční vlakové jízdenky lze získat například na internetové stránce ČD. Pokud toto nebude doloženo, nelze tyto náklady proplatit.
 • Dále je možné proplatit také dálniční známku. 
 • Parkovné lze proplatit pouze na letišti.
 • V odůvodněných případech a s přihlédnutím na efektivnost čerpání finančních prostředků je možno pronajmout v zahraničí auto za účelem dopravy z letiště, popř. vlakového nádraží do místa výkonu aktivity. Pro zajištění efektivnosti vynaložených prostředků doloží zaměstnanec cenu jízdenky na vlak 2. třídy. Pronájem auta tedy bude proplacen do výše ceny jízdenky vlaku 2. třídy, autobusu nebo MHD. Pokud toto nebude doloženo, nelze proplatit náklad za půjčení auta. Tato skutečnost musí být předem projednána na Oddělení mezinárodních vztahů. 
Výjezdy zaměstnanců s těžkým handicapem

Vyžaduje-li  zdravotní stav účastníka mobility zvýšené náklady na cestu nebo pobyt, může zaměstnanec požádat o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného grantu programu Erasmus+.

Grant pro účastníky se specifickými potřebami je možné žádat na následující položky/služby:

 • Doprava (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu),
 • Ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti instituce),
 • Stravování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního stravování oproti běžnému – např. bezlepkové potraviny),
 • Služby asistenta/pomocníka (uveďte hodinovou sazbu asistenta a požadovaný počet hodin jeho služeb),
 • Lékařská péče (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod. – nutnost pravidelné lékařské péče musí být uvedena v lékařské zprávě, kterou přikládáte k žádosti),
 • Případně další služby.

Tento příspěvek není nárokový. Výši příspěvku stanoví Dům zahraniční spolupráce, ale vždy na základě reálných výdajů. V případě zájmu o tento příspěvek informujte Oddělení mezinárodních vztahů.

Další informace naleznete na stránce programu Erasmus+ Podpora účastníků se specifickými potřebami