Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Krok 1:
Kdo se může do programu zapojit

Vyslaný zaměstnanec:

 • účastníci mohou být pouze zaměstnanci vysokoškolských institucí (pracovní smlouva, DPP, DPČ), 
 • může být občanem jakékoliv země,
 • úspěšně absolvoval fakultní výběrové řízení.
Krok 2:
Kdy, kam a na jak dlouho je možno vycestovat

Kam?

Místem výkonu aktivity je programová země mimo ČR a zemi pobytu pedagoga. Výukové pobyty mohou probíhat pouze na partnerských institucích, které:

 • sídlí v programových zemích zapojených do programu Erasmus+ a s nimiž uzavřela VŠB-TUO inter-institucionální smlouvu,
 • vlastní tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Kdy?

 • 1.1.2024 - 30.9.2024

Na jak dlouho?

 • Minimální délka pobytu v zahraničí - 2 po sobě jdoucí dny, ve kterých probíhá výuka na přijímající instituci,
 • Maximální délka pobytu - 5 dní,
 • Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin za 5 pracovních dní nebo během jakékoliv kratší doby výukového pobytu.

Krok 3:
Výběrové řízení

Každý účastník mobility musí úspěšně absolvovat fakultní výběrové řízení. Výběrové řízení probíhá 2x ročně, vždy samostatně na zimní a letní semestr.

Výběrové řízení:

 • je plně v kompetenci vysílající fakulty,
 • je prováděno nestranně a transparentně, je řádně zdokumentováno,
 • přednost mají uchazeči, kteří v příslušném akademickém roce cestují do zahraničí poprvé a dále ti, kteří v průběhu cesty využijí cizí jazyk. 

Za dodržení kritérií způsobilosti pro mobilitu pedagogů a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající fakulta. Bližší informace o podmínkách výběrového řízení podá fakultní koordinátor.

Seznam fakultních koordinátorů

Krok 4:
Postup před výjezdem

Zaměstnanec musí mít zajištěny tyto dokumenty:

Před výjezdem:


1. Mobility Agreement (pdf)

 • Mobility Agreement (ke stažení).
 • Podepsaný fakultním koordinátorem, zaměstnancem a zodpovědnou osobou na zahraniční instituci.


2. Cestovní příkaz (elektronicky)

 • Vystaví osoba tímto pověřená na daném pracovišti (např. sekretariát katedry), 30 dní před výjezdem.
 • Pověřená osoba bude kontaktovat OMV (paní Moutelíkovou nebo Maňákovou), které jí sdělí SPP prvek a ten uvede jako druhý ke svému zdroji.
 • Přílohou bude Mobility Agreement (všemi podepsaný, zaevidovaný v E-Spise s č.j.).


Nebude-li u vystaveného CP uveden SPP prvek Erasmu – nelze tak požadovat proplacení cesty z tohoto programu.


3. Účastnická smlouva (originál)

 • Účastnická smlouva (ke stažení) 
 • Podepsaný originál předat před výjezdem na Oddělení mezinárodních vztahů (paní Moutelíkové).
Krok 5:
Po návrat z mobility

Po návratu z mobility: 


1. Potvrzení o délce pobytu (Confirmation)

 • Confirmation (ke stažení). 
 • Musí obsahovat razítko a podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
 • Zaměstnanec odevzdá originál paní Moutelíkové (OMV) a kopii fakultnímu koordinátorovi, a to do 10 pracovních dní po svém návratu.


2. Zápis z cesty

 • Zápis z cesty (ke stažení) 
 • Zaměstnanec odevzdá paní Moutelíkové (OMV) a fakultnímu koordinátorovi, a to do 10 pracovních dní po svém návratu.

3. On-line závěrečná zpráva „Erasmus+ participant survey“

 • Každý účastník obdrží po ukončení mobility automaticky vygenerovaný e-mail s odkazem na vyplnění závěrečné zprávy (Erasmus+ participant survey). Vyplnění této zprávy je povinné.
Krok 6:
Co je možno proplatit z prostředků Erasmus+

Finanční podpora je poskytována výhradně na dny, ve kterých zaměstnanec vykonává pedagogickou činnost na přijímající instituci v souladu s Teaching Mobility Agreement. 

Účastník učitelské mobility má nárok na:

1. pobytové náklady

 • zahrnují ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu,
 • jsou vyúčtovávány na základě skutečně vynaložených nákladů,
 • maximální denní sazby dle cílové destinace jsou uvedeny v Tabulce přidělovaných grantů,
 • výše finanční podpory na pobytové náklady poskytnuté z prostředků programu Erasmus+ se určí podle počtu výukových dnů.

Výše grantu = počet dnů výuky (uvedený na potvrzení) x denní sazba pro příslušnou zemi

Každý účastník mobility vykazuje náklady na cestu výhradně v rámci svého vyúčtování.

Není možné mít při společné cestě dvou zaměstnanců na jednom vyúčtování zahraniční cesty zahrnuty náklady za oba zaměstnance (např. společný nákup letenek či ubytování).

2. cestovné

 • je poskytováno na základě skutečně vynaložených nákladů,
 • zahrnuje všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět,
 • přípustný je nejlevnější způsob dopravy (není možné využít vlak 1. třídy),
 • výše cestovného je dána dle vzdálenosti sídla VŠB-TUO a místem konání učitelské aktivity stanovené Distančním kalkulátorem dle platných sazeb na cestovné – mobilita zaměstnanců.

Cestovní vzdálenost = vzdálenost mezi sídlem VŠB-TUO a místem konání aktivity. Částka představuje příspěvek na cestu do místa konání aktivity a zpět.

 • Výdaje spojené s cestou autem - je možno proplatit do výše ceny jízdenky na vlak nebo autobus 2. třídy (nejlevnější varianta). Může být uhrazena pouze 1 jízdenka bez ohledu na počet osob cestujících stejným vozidlem. Cenu zpáteční vlakové jízdenky lze získat například na internetové stránce ČD. Pokud toto nebude doloženo, nelze tyto náklady proplatit.
 • Dále je možné proplatit také dálniční známku. 
 • Parkovné lze proplatit pouze na letišti.
 • V odůvodněných případech a s přihlédnutím na efektivnost čerpání finančních prostředků je možno pronajmout v zahraničí auto za účelem dopravy z letiště, popř. vlakového nádraží do místa výkonu aktivity. Pro zajištění efektivnosti vynaložených prostředků doloží zaměstnanec cenu jízdenky na vlak 2. třídy. Pronájem auta tedy bude proplacen do výše ceny jízdenky vlaku 2. třídy, autobusu nebo MHD. Pokud toto nebude doloženo, nelze proplatit náklad za půjčení auta. Tato skutečnost musí být předem projednána na Oddělení mezinárodních vztahů. 
Výjezdy zaměstnanců s těžkým handicapem

Vyžaduje-li  zdravotní stav účastníka mobility zvýšené náklady na cestu nebo pobyt, může zaměstnanec požádat o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného grantu programu Erasmus+.

Grant pro účastníky se specifickými potřebami je možné žádat na následující položky/služby:

 • Doprava (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu),
 • Ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti instituce),
 • Stravování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního stravování oproti běžnému – např. bezlepkové potraviny),
 • Služby asistenta/pomocníka (uveďte hodinovou sazbu asistenta a požadovaný počet hodin jeho služeb),
 • Lékařská péče (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod. – nutnost pravidelné lékařské péče musí být uvedena v lékařské zprávě, kterou přikládáte k žádosti),
 • Případně další služby.

Tento příspěvek není nárokový. Výši příspěvku stanoví Dům zahraniční spolupráce, ale vždy na základě reálných výdajů. V případě zájmu o tento příspěvek informujte Oddělení mezinárodních vztahů.

Další informace naleznete na stránce programu Erasmus+ Podpora účastníků se specifickými potřebami

Dokumenty ke stažení