Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Krok 1:
Kdo se může do programu zapojit

Vyslaný zaměstnanec:

 • účastníci mohou být pouze zaměstnanci vysokoškolských institucí (pracovní smlouva, DPP, DPČ), 
 • může být občanem jakékoli země,
 • úspěšně absolvoval fakultní výběrové řízení.
Krok 2:
Kam, kdy a na jak dlouho je možno vycestovat

Kam?

Školení mohou probíhat pouze na institucích sídlících v programových zemích zapojených do Programu Erasmus+. Zaměstnanec může vyjet na vysokoškolskou instituci, která je zapsána v tzv. Erasmus Charter for Higher Education, nebo také do podniku. Možné je také vycestovat na Staff Week, jejichž nabídka je pravidelně aktualizovaná zde.

Kdy?

 • 1.1.2023 - 31.8. 2023

Na jak dlouho?

 • minimální délka - 2 po sobě jdoucí dny, ve kterých probíhají oprávněné aktivity na přijímající instituci
 • maximální délka pobytu - 5 dní
Krok 3:
Výběrové řízení

Každý účastník mobility musí úspěšně absolvovat fakultní výběrové řízení. Výběrová řízení probíhají 2x ročně, vždy samostatně na zimní a letní semestr.

Výběrové řízení:

 • je plně v kompetenci vysílající fakulty,
 • je prováděno nestranně a transparentně, je řádně zdokumentováno,
 • přednost mají uchazeči, kteří v příslušném akademickém roce cestují do zahraničí poprvé a dále ti, kteří v průběhu cesty využijí cizí jazyk. 

Za dodržení kritérií a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající fakulta. Bližší informace o podmínkách výběrového řízení podá fakultní koordinátor.

Krok 4:
Postup při výjezdu na školení

Nejpozději 30 dnů před zahájením cesty doručte na Oddělení mezinárodních vztahů následující dokumenty:

 • Training Mobility Agreement - potvrzený vysílající a přijímající institucí. Pobyt v zahraničí může být kombinací výukového pobytu a školení. V tom případě se mobilita administruje jako výukový pobyt. Tento dokument schvaluje vysílající i přijímající instituce, přičemž za VŠB-TUO potvrzuje Teaching Mobility Agreement fakultní koordinátor.
 • Účastnickou smlouvu pro zaměstnance  - vyplňte pouze šedě označená pole; Přílohu II - Všeobecné podmínky není nutné tisknout, svým popisem Účastnické smlouvy stvrzujete, že jste se Všeobecnými podmínkami seznámen.
 • Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu - cestovní příkaz administruje fakulta.

Po doplnění výše limitů programu Erasmus+ referentem Oddělení mezinárodních vztahů si účastník na pokladně vyzvedne zálohu na úhradu cestovních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb.

Po návratu z cesty odevzdejte na Oddělení mezinárodních vztahů:

 • Vyúčtování zahraniční pracovní cesty - na základě vyúčtování služební cesty a po doložení všech korunových a devizových dokladů refunduje Oddělení mezinárodních vztahů fakultě částku podle skutečně vynaložených nákladů při dodržení sazeb na pobytové a cestovní náklady. Náklady přesahující výši příspěvků na pobyt a na cestovné v rámci Programu Erasmus+ nese vysílající fakulta.
 • Originál potvrzení přijímající instituce o počtu dnů školení na partnerské instituci – slouží také jako podklad pro výpočet konečné výše přiděleného grantu. Datum podpisu na potvrzení počtu dnů školení odpovídá poslednímu dni pobytu.  
 • Stručnou závěrečnou zprávu z pobytu - možno použít tuto šablonu

On-line závěrečná zpráva „EU Survey“ 

Každý účastník obdrží po ukončení mobility automaticky vygenerovaný e-mail s přihlašovacími údaji a s informací, jak závěrečnou zprávu vyplnit. Vypracování této zprávy je povinné.

Po účastníkovi, který on-line závěrečnou zprávu neodevzdá, může být požadováno částečné nebo úplně vrácení vyplaceného grantu.

Krok 5:
Co je možno proplatit z prostředků Erasmus+

Finanční podpora je poskytována výhradně na školící dny v souladu s Training Mobility Agreement. 

Účastník mobility má nárok na:

a)      pobytové náklady 

 • zahrnují ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu, poplatek za vedení kurzu,
 • jsou vyúčtovávány na základě skutečně vynaložených nákladů,
 • maximální denní sazby dle cílové destinace jsou uvedeny v Tabulce přidělovaných grantů,
 • výše finanční podpory na pobytové náklady poskytnuté z prostředků programu Erasmus+ se určí podle počtu dnů, po které školení skutečně probíhalo.

Výše grantu = počet dnů školení (uvedený na potvrzení) x denní sazba pro příslušnou zemi

Každý účastník mobility vykazuje náklady na cestu výhradně v rámci svého vyúčtování.

Není možné mít při společné cestě dvou zaměstnanců na jednom vyúčtování zahraniční cesty zahrnuty náklady za oba zaměstnance (např. společný nákup letenek či ubytování).

b)      cestovné  

 • je poskytováno na základě skutečně vynaložených nákladů,
 • zahrnuje všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu (sídlo VŠB-TUO) do místa určení a zpět,
 • přípustný je nejlevnější způsob dopravy,
 • výše cestovného je dána dle vzdálenosti sídla VŠB-TUO a místa konání mobility stanovena Distančním kalkulátorem a dosazená do tabulky Sazby na cestovné.

Cestovní vzdálenost = vzdálenost mezi sídlem VŠB-TUO a místem konání aktivity. Částka představuje příspěvek na cestu do místa konání aktivity a zpět.

 • Výdaje spojené s cestou autem je možno proplatit do výše ceny jízdenky na vlak 2. třídy, autobus či letenku (nejlevnější varianta).  Může být uhrazena pouze 1 jízdenka bez ohledu na počet osob cestujících stejným vozidlem. Cenu zpáteční vlakové jízdenky lze  získat například na internetových stránkách ČD. Pokud toto nebude doloženo, nelze proplatit náklad za půjčení auta.
 • Dále je možné proplatit také dálniční známku.
 • Parkovné lze proplatit pouze na letišti.
 • V odůvodněných případech a s přihlédnutím na efektivnost čerpání finančních prostředků je možno pronajmout v zahraničí auto za účelem dopravy z letiště popř. vlakového nádraží do místa výkonu aktivity. Pro zajištění efektivnosti vynaložených prostředků doloží zaměstnanec cenu jízdenky na vlak 2. třídy. Pronájem auta tedy bude proplacen do výše ceny jízdenky vlaku 2. třídy, autobusu nebo MHD. Pokud toto nebude doloženo, nelze proplatit náklad za půjčení auta. Tato skutečnost musí být předem projednána na Oddělení mezinárodních vztahů.
Výjezdy zaměstnanců s těžkým handicapem

Vyžaduje-li  zdravotní stav účastníka mobility zvýšené náklady na cestu nebo pobyt, může zaměstnanec požádat o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného grantu programu Erasmus+.

Grant pro účastníky se specifickými potřebami je možné žádat na následující položky/služby:

 • doprava (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu),
 • ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti instituce),
 • stravování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního stravování oproti běžnému – např. bezlepkové potraviny),
 • služby asistenta/pomocníka (uveďte hodinovou sazbu asistenta a požadovaný počet hodin jeho služeb),
 • lékařská péče (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod. – nutnost pravidelné lékařské péče musí být uvedena v lékařské zprávě, kterou přikládáte k žádosti),
 • případně další služby.

Tento příspěvek není nárokový. Výši příspěvku stanoví Dům zahraniční spolupráce, ale vždy na základě reálných výdajů. V případě zájmu o tento příspěvek informujte Oddělení mezinárodních vztahů.

Další informace naleznete na stránce programu Erasmus+ Podpora účastníků se specifickými potřebami.