Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Krok 1:
Kde a na jak dlouho můžeš stáž absolvovat
 • Prakticky v kterékoliv zemi, která nespadá pod program Erasmus+; v kterémkoliv podniku, školícím, výzkumném středisku nebo v jiné organizaci. Jedná se o práci na plný pracovní úvazek dle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Minimální délka mobility je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
 • Student osloví zvolený podnik a dojedná všechny pracovní podmínky samostatně.  Může využít služeb zprostředkovatelské agentury. Pracovní plán (Learning Agreement for Traineeship) je následně sjednán a podepsán přímo s přijímající organizací.
Krok 2:
Kontaktuj svého fakultního koordinátora

Kontaktuj svého fakultního koordinátora,  který  Ti sdělí fakultní podmínky pro výjezd. Bez souhlasu fakultního koordinátora nelze mobilitu realizovat. Dále si ověř, zda splňuješ také institucionální podmínky pro výjezd:

 • Máš absolvován minimálně 1. ročník bakalářského studijního programu na VŠB-TUO a po celou dobu praktické stáže studuješ v prezenční formě studia
 • Student 1. ročníku doktorského studijního programu může vycestovat až v letním semestru;
 • Neplatíš poplatky za prodloužené studium;
 • Máš dobrou znalost anglického jazyka, případně jazyka, ve kterém je praktická stáž realizována;
 • V případě výjezdu v zimním semestru 1. ročníku navazujícího studia zkontroluj, zda jsi řádně zapsán ke studiu v EDISONU a případně požádej studijní oddělení o dřívější zápis;
 • Výběr studentů v rámci přidělené dotace je plně v kompetenci příslušné vysoké školy.
Krok 3:
Výběrové řízení
Krok 4:
Administrace před výjezdem

V případě, že jsi úspěšně absolvoval výběrové řízení a je Tvůj výjezd schválen fakultním koordinátorem, vyplň všechny požadované formuláře a odevzdej před výjezdem na Oddělení mezinárodních vztahů.

Požadované formuláře a dokumenty:  

 • Training Agreement - podává se prostřednictvím IS Edison;
 • Účastnická smlouva - pokyny pro vyplnění jsou uvedeny v následujícím bodě, podává se prostřednictvím IS Edison;
 • Letter of Acceptance
 • Kopie zdravotního pojištění (pojištění léčebných výloh), úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu (krytí škod způsobených studentem na pracovišti) platné pro cílovou destinaci po celou dobu konání praktické stáže v zahraničí; studenti VŠB-TUO mohou využít nabídku cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s. Před cestou doporučujeme přečíst pojistné podmínky a rozsah pojištění.
 • Všem studentům doporučujeme registraci v systému DROZD - systém MZV
  k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů.
 • Dalším užitečným tipem je návštěva Ambulance cestovní medicíny, kde Vám pomůžou s cizojazyčnými formuláři, očkováním i posouzením zdravotního stavu po příjezdu.
Krok 5:
Podpis účastnické smlouvy, výše a výplata stipendií
 • ÚS připravuje Oddělení mezinárodních vztahů.
 • Data zahájení a ukončení mobility jsou v souladu s obdobím, na které je sjednán Training agreement.
 • Výše denní/měsíční sazby stipendia je stanovena dle země a je vázána na počet dnů strávených na přijímající instituci.
 • Výše stipendií pro akademický rok 2022/2023 je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_21_040  v příloze č. 2. Denní/měsíční sazba je stanovena dle země. Tabulka stipendií ke stažení také zde
 • Výše stipendia pro praktickou stáž nebo krátkodobý studijní pobyt v zemi neuvedené ve výše uvedených Příkazech rektora budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
 • Vzorec pro výpočet výše stipendia
Krok 6:
Výplata stipendií
 • Stipendium se vyplácí po dodání všech požadovaných dokumentů před výjezdem v CZK bezhotovostně a to na účet studenta uvedený v účastnické smlouvě. Účet musí být veden v České republice a nesmí být veden na právnickou osobu.
 • Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí  na mobilitu počátkem kalendářního roku, probíhá až koncem měsíce března daného kalendářního roku.
Krok 7:
V průběhu a před ukončením stáže

Pokud v průběhu pobytu potřebuješ:

Před ukončením mobility si nechej na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část dokumentu Learning Agreement for Traineeships (část after the mobility -  TRAINEESHIP CERTIFICATE). Je nutno zajistit ORIGINÁL. 

Krok 8:
Po návratu

odevzdej na Oddělení mezinárodních vztahů:

Kontaktuj svého fakultního koordinátora a:

 • doruč kopii Traineeship Certificate;
 • domluv se na vyplnění dokumentu Přehled studijních výsledků získaných v rámci praktické stáže v zahraničí.