Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Krok 1:
Kde a na jak dlouho můžeš stáž absolvovat
 • Prakticky v kterékoliv zemi, v kterémkoliv podniku, školícím, výzkumném středisku nebo v jiné organizaci. V dané instituci však musí být zajištěno mezinárodní prostředí. Jedná se o práci na plný pracovní úvazek dle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Minimální délka mobility je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
 • Student osloví zvolený podnik a dojedná všechny pracovní podmínky samostatně.  Může využít služeb zprostředkovatelské agentury. Pracovní plán (Learning Agreement for Traineeship) je následně sjednán a podepsán přímo s přijímající organizací.
Krok 2:
Kontaktuj svého fakultního koordinátora

Kontaktuj svého fakultního koordinátora,  který  Ti sdělí fakultní podmínky pro výjezd. Bez souhlasu fakultního koordinátora nelze mobilitu realizovat. Dále si ověř, zda splňuješ také institucionální podmínky pro výjezd:

 • Máš absolvován minimálně 1. ročník bakalářského studijního programu na VŠB-TUO a po celou dobu praktické stáže studuješ v akreditovaném studijním programu VŠB-TUO (v prezenční nebo kombinované formě);
 • Student 1. ročníku doktorského studijního programu může vycestovat až v letním semestru;
 • Neplatíš poplatky za prodloužené studium;
 • Máš dobrou znalost anglického jazyka, případně jazyka, ve kterém je praktická stáž realizována;
 • V případě výjezdu v zimním semestru 1. ročníku navazujícího studia zkontroluj, zda jsi řádně zapsán ke studiu v EDISONU a případně požádej studijní oddělení o dřívější zápis;
 • Výběr studentů v rámci přidělené dotace je plně v kompetenci příslušné vysoké školy.
Krok 3:
Výběrové řízení
 • Všichni zájemci o praktickou stáž s podporou Stipendia VŠB-TUO musí úspěšně absolvovat celouniverzitní výběrové řízení, více informací na webu: https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/stipendium-vsb-tuo/vyberova-rizeni/
 • Výběrové řízení se koná 2 x za rok, vždy na počátku semestru a probíhá formou pohovoru v anglickém jazyce.
 • V případě, že počet zájemců o Stipendium VŠB-TUO překročí finanční limity VŠB-TUO, budou mít přednost uchazeči, kteří ještě nebyli tímto stipendiem podpořeni.
Krok 4:
Administrace před výjezdem

V případě, že jsi úspěšně absolvoval výběrové řízení a je Tvůj výjezd schválen fakultním koordinátorem, vyplň všechny požadované formuláře. Vyplněné a podepsané formuláře zároveň s ostatními, zde uvedenými dokumenty, odevzdej před výjezdem na Oddělení mezinárodních vztahů.

Požadované formuláře a dokumenty:  

 • Žádost o přidělení stipendia;
 • Training Agreement;
 • Účastnická smlouva - pokyny pro vyplnění jsou uvedeny v následujícím bodě;
 • Kopie zdravotního pojištění (pojištění léčebných výloh), úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu (krytí škod způsobených studentem na pracovišti) platné pro cílovou destinaci po celou dobu konání praktické stáže v zahraničí;
 • Všem studentům doporučujeme registraci v systému DROZD - systém MZV
  k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů.
 • Dalším užitečným tipem je návštěva Ambulance cestovní medicíny, kde Vám pomůžou s cizojazyčnými formuláři, očkováním i posouzením zdravotního stavu po příjezdu.
Krok 5:
Podpis účastnické smlouvy, výše a výplata stipendií
 • Účastnickou smlouvu -  (dále jen ÚS) vyplňuj na PC.
 • Data zahájení a ukončení mobility v článku 2.2 a 3.1 se musí shodovat s daty v žádosti o poskytnutí stipendia a nesmí přesáhnout období, na které je sjednán Training agreement.
 • Výše stipendia je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_20_029 v příloze č. 2 a denní/měsíční sazba je stanovena dle země. Výše stipendia pro pobyt v zemi neuvedené v příloze č. 2 budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.
 • Účastnickou smlouvu podepiš a ve dvou vyhotoveních doruč na Oddělení mezinárodních vztahů.
Krok 6:
Výplata stipendií
 • Stipendium se vyplácí po dodání všech požadovaných dokumentů před výjezdem v CZK bezhotovostně a to na účet studenta uvedený v účastnické smlouvě. Účet musí být veden v České republice a nesmí být veden na právnickou osobu.
 • Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí  na mobilitu počátkem kalendářního roku, probíhá až koncem měsíce března daného kalendářního roku.
 • Studentům, jejichž pobyt přechází z jednoho kalendářního roku do druhého, je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Splátky jsou rozděleny podle kalendářních let. První splátka (za období počátek pobytu - konec kalendářního roku) je vyplacena před výjezdem. Druhá splátka (za období leden - konec pobytu) bývá zpravidla vyplacena koncem měsíce března daného kalendářního roku. 
Krok 7:
V průběhu a před ukončením stáže

Všechny dokumenty jsi již v pořádku odevzdal, můžeš tedy vyjet na stáž, načerpat nové zkušenosti, vědomosti a patřičně si vše užít.

Pokud v průběhu pobytu potřebuješ:

 • Změnit délku zahraničního pobytu -  alespoň jeden měsíc předem projednej tuto změnu s fakultním koordinátorem a s kontaktní osobou pro Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO.
 • V případě jakýchkoliv jiných změn či dotazů piš na e-mail: mobility@vsb.cz nebo marta.blastikova@vsb.cz 

Před ukončením mobility si nechej na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část dokumentu Learning Agreement for Traineeships (část after the mobility -  TRAINEESHIP CERTIFICATE). Je nutno zajistit ORIGINÁL. 

Krok 8:
Po návratu

odevzdej na Oddělení mezinárodních vztahů:

Kontaktuj svého fakultního koordinátora a:

 • doruč kopii Traineeship Certificate;
 • domluv se na vyplnění dokumentu Přehled studijních výsledků získaných v rámci praktické stáže v zahraničí.