Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci tohoto programu je umožněno studentům vysokých škol vycestovat na zahraniční studijní pobyt na některou z partnerských univerzit. Uskutečnění takového výjezdu podporuje zlepšení studijních výsledků, jazykových znalostí a dalších dovedností pro lepší uplatnění na trhu práce. Využij této možnosti a zapoj se do tohoto programu a přidej se k řadě studentů, kteří již zahraniční pobyt absolvovali a vrátili se zpět nadšení, obohacení o spoustu zážitků a zkušeností, které „doma“ není možné získat.

Podmínky účasti

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může student zúčastnit za následujících podmínek:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na VŠB-TUO
 • Student musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku vysokoškolského studia.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

Podmínky studijního pobytu

 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na VŠB-TUO.
 • Studijní pobyt je realizován na základě platné meziinstitucionální smlouvy uzavřené mezi VŠB-TUO (příslušnou fakultou) a partnerskou zahraniční institucí držící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého pobytu.
 • Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či za fotokopie. 
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou – Learning Agreement).
 • Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.

Konkrétní podmínky vyslání určuje fakulta, která vysílá studenta na zahraniční pobyt.

Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

 • student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt až na 12 měsíců
 • předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007-2013
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat v programu Erasmus Mundus

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení, které je plně v kompetenci jednotlivých fakult.

Kam je možné v rámci programu Erasmus+ vyjet

Studijní pobyty mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země)

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko

V současné době má VŠB-TU Ostrava v rámci programu Erasmus+ uzavřeny partnerské dohody s univerzitami ve většině zemí.

PPV_8258.JPG