Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležitá upozornění:

 • VŠB-TUO povoluje výjezd na mobilitu pouze po podepsání účastnické smlouvy oběma zúčastněnými stranami. Dřívější výjezd na mobilitu je na vlastní zodpovědnost studenta!
 • Smlouva se podepisuje osobně v kanceláři A 338 na základě předložení studijního průkazu.
 • V případě vyřizování smlouvy na dálku, budeme požadovat notářsky ověřený podpis účastníka v účastnické smlouvě.
 • Dřívějším výjezdem na mobilitu nemá student nárok na finanční vyrovnání v období, které bylo započato před datem zahájení mobility (před podpisem účastnické smlouvy).
 • Nebude-li účastnická smlouva vyřizována včas, před zahájením mobility, vysílající instituce může posunout počátek mobility tak, aby se stihla účastnická smlouva podepsat před začátkem studijního pobytu. Účastník mobility nemá automaticky nárok na posunutí tohoto data při ukončení mobility.
 • Doručené originální Confirmation of Erasmus+ Study Period bude vystaveno zahraniční univerzitou k poslednímu dni mobility uvedeném v tomto dokumentu. Nebude-li tato podmínka splněna, vysílající instituce Confirmation of Erasmsu+ Study Period nepřijme a účastníkovi může být udělena sankce za nesplnění této podmínky.

On-line jazyková podpora (OLS)

Evropská komise zavedla v programu Erasmus+ povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před studijním pobytem nebo praktickou stáží v zahraničí i po jeho skončení pro všechny mobility trvající dva měsíce a déle. Výsledky testu budou sděleny studentovi a vysílající instituci. Jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu. Pracovní jazyk student vyplní v Learning Agreementu.

On-line jazykové testování:

 • Umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti.
 • Platí pro všechny mobility s datem zahájení po 1. lednu 2015 pro jazyky dostupné v OLS (vyjma rodilých mluvčích, tj. úroveň C1 a C2).
 • Student s vysokou znalostí pracovního jazyka - úroveň C1 a C2, doloženou certifikátem či obdobným potvrzením, může být považován za ekvivalent "native speaker", v tomto případě student nemusí absolvovat OLS testovnání PŘED zahájením a PO ukončení mobility. Tato skutečnost se označí v Účastnické smlouvě a v Learning Agreement.
 • Stanovuje povinnost studenta zúčastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility.
 • Na základě výsledků jazykového testování je účastníkovi mobilit přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu. Tento online kurz je pro studenta povinný.
 • VÝSLEDEK JAZYKOVÉHO HODNOCENÍ MUSÍ BÝT PŘED VÝJEZDEM ZAZNAMENÁN V ÚČASTNICKÉ SMLOUVĚ!
 • DO OLS SYSTÉMU JE NUTNO ZADÁVAT CO NEJPŘESNĚJŠÍ OBDOBÍ POBYTU (OD-DO, nejlépe dle Letter of Acceptance) - systém na základě data zasílá automaticky generované výzvy k absolvování testu a jazykového kurzu

Více informací na http://erasmusplusols.eu/
Licence studentům přiděluje VŠB-TUO podle obecných kritérií stanovených Evropskou komisí.

Jazykové hodnocení obsahuje 5 sekcí:

 • Obsahuje 5 sekcí - gramatika, slovní zásoba, klíčové komunikační fráze, poslech, čtení.
 • Pořadí sekcí nelze měnit, po dokončení celé sekce je možné hodnocení dodělat později - vždy se uloží pouze dokončená sekce.
 • Hodnocení zabere cca 40-50 min., skládá se ze 70 otázek.
 • Hodnocení před a po mobilitě má stejný rozsah (liší se pouze v jednotlivých otázkách).
 • Na blížící se termín pro zpracování jazykového testování je student upozorněn automatickým emailem ze systému OLS, proto je nutné zadat datum pobytu (od-do) co nejpřesněji.

OLS test I:

 • Po vložení studenta do OLS referentem odd. 9230, student obdrží ze systému OLS zvací email k absolvování jazykového hodnocení. Student má v OLS stanovený termín 1 - 2 měsíce, do kdy musí testování absolvovat. Obecně ale platí, že test I musí být splněn před vystavením Účastnické smlouvy v Edisonu = před výjezdem na stáž. Systém zasílá studentovi na email reminder k dokončení testu týdně, poslední reminder student obdrží 5 dní před koncem stanoveného termínu.
 • Student po přihlášení do OLS doplní údaje o své osobě a o mobilitě a absolvuje jazykové hodnocení.
 • Podle výsledku testu I student (ne)absovuje on-line jazykový kurz.

Poznámka pro držitele certifikátu jazykové úrovně C1/C2: máš-li pracovní jazyk na úrovni C1/C2, před doplněním Účastnické smlouvy dolož tuto jazykovou úroveň originálním certifikátem referentovi odd. 9230. Na základě doloženého certifikátu OLS jazykové testování absolvovat nemusíš. Budeš-li mít zájem o jazyk země pobytu, může Ti být zaslána licence na on-line test a on-line kurz z místního jazyka. Tento požadavek oznam emailem referntovi odd. 9230 před doplněním ÚS (k dispozici je zatím angličtina, francouzština, němčina, holandština, španělština, italština, švédština, dánština, řečtina, polština, portugalština). Pokud licenci přijmeš, je Tvojí povinností on-line kurz dokončit.

 OLS test II:

 • Student obdrží automatický email k absolvování testu 15 dní před koncem mobility, reminder je zasílán každých 5 dní. Test je nutno zpracovat do jednoho měsíce od vyzvání.
 • Student, který dosáhl v OLS testu I úrovně C2 nebude po ukončení mobility absolvovat OLS test II.

On-line kurz:

 • Délka kurzu se shoduje s délkou mobility zadanou v OLS účastníkem (počítá se od prvního přihlášení); kurz je studentovi k dispozici po celou dobu trvání studijního pobytu.
 • Podpisem účastnické smlouvy se účastník zavazuje, že absolvuje OLS kurz, pokud mu je poskytnut (Příloha III - Finanční a smluvní pravidla).
 • 3 funkce v jazykových kurzech:
  MOOCs (30-ti min. on-line přednášky, bez omezení)
  Fórum (on-line diskuse)
  Tutorské lekce (vždy pro max. 6 studentů, nutná registrace, intenzivní výuka, omezený počet – 1 lekce na dva týdny mobility)

Student může využívat nabídku cvičení/přednášek/modulů v kurzu dle vlastního uvážení tak, aby měl pro něj kurz co největší přínos.
- student nemusí splnit žádné minimální počty cvičení v kurzu
- ALE doporučují se min. 2 hodiny týdně práce v jazykovém kurzu

OLS odkazy:

Jazykový test - uživatelská příručka pro účastníky mobilit (CS)
On-line jazykový kurz - uživatelská příručka pro účastníky mobilit (EN)
FAQ - všeobecné a technické dotazy pro účastníky mobilit (EN)
Jazykový test - prezentace (EN)
Jazykový kurz - prezentace (EN)
Prohlídka jazykového kurzu - video s průvodcem (EN)
MOOCs shrnutí - interaktivní video sestavy (EN)
Erasmus+ OLS You Tube Playlists - seznam videí OLS (EN)

Co dělat když . . . . . (akce ze strany studenta)

 • Student nemůže vstoupit do systému / systém nereaguje / nelze editovat údaje:
  → nahlásit na technický helpdesk v systému OLS
 • Student špatně zadal údaje o začátku a konci mobility do systému OLS (na termín konce mobility je navázáno závěrečné  hodnocení):
  a) pokud dle systému OLS mobilita ještě „trvá“ – student opraví údaje v OLS
  b) pokud dle údajů zadaných v OLS již mobilita „skončila“ – student nemůže údaje editovat, je třeba řešit přes helpdesk
 • Dojde k prodloužení mobility:
  → student musí do systému OLS zadat nové datum ukončení mobility před uplynutím původního období. Po jeho uplynutí by nešlo údaje editovat. Automatická výzva k závěrečnému hodnocení bude zaslána k novému (prodlouženému) termínu.
 • Student zmeškal termín jazykového testování PŘED mobilitou nebo PO mobilitě:
  → informace viz. odkaz "FAQ - všeobecné a technické dotazy pro účastníky mobilit (EN)", strana 25.

Cestovní pojištění

Z podmínek programu Erasmus+ vyplývá, že student má povinnost zajistit si na dobu zahraničního pobytu pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi (např. pobyt v nemocnici v případě úrazu).
Student k Účastnické smlouvě doloží kopii smlouvy nebo originál potvrzení o sjednaném cestovním pojištění (od-do) na celou dobu studia v zahraničí.

I když student disponuje Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), neznamená to, že je zdravotní péče v zahraničí bezplatná. EHIC vydaný v ČR se v EU vztahuje na nezbytnou zdravotní péči, za podmínek daných místním zdravotním systémem. Ve většině států se za zdravotní péči a za léky připlácí, částky mohou být velmi vysoké, hradí se spoluúčast nebo lékařský převoz zpět do ČR, který není pokryt zdravotním pojištěním. Proto musí mít student sjednáno cestovní pojištění před výjezdem na studijní pobyt.
Další informace ohledně zdravotního pojištění - zde

Připojištění lze uzavřít s kteroukoliv zdravotní pojišťovnou, případně bankou nebo cestovní agenturou.

Držitelé některých bankovních platebních karet (např. Visa, MasterCard) mají pojištění zahrnuto ve službách banky. Cestovní pojištění k platební kartě může být cenově výhodnější než pojištění sjednané u jiné instituce.
V případě využití stávajícího pojištění např. u platební karty (kdy není vystavena smlouva a není možno ani získat výpis z internetu) je nutno doručit z dané instituce originál potvrzení o sjednaném pojištění (od - do) na celou dobu studia v zahraničí.

V případě uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou je nutno doručit kopii smlouvy o sjednání pojištění (či výpis z internetu) nebo originál jiného dokladu stvrzující uzavření pojištění (od - do) na celou dobu studia v zahraničí.

Uzavření cestovního pojištění stvrzuje student podpisem účastnické smlouvy. Potvrzení nebo kopii smlouvy cestovního pojištění se dokládá společně s Účastnickou smlouvou.

Student, který se zúčastní zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+, zůstává po celou dobu tohoto pobytu na zahraniční vysoké škole studentem české vysoké školy, tedy jeho základní zdravotní pojištění je hrazeno ze státního rozpočtu.

Postup k vyřízení Účastnické smlouvy (ÚS)
-------------------------------------------------

Kvůli vysokému počtu vyjíždějících studentů, časové náročnosti administrativy a době dovolených (v létě), doporučujeme studentovi začít vyřizovat Účastnickou smlouvu s předstihem (alespoň 3-4 týdny před výjezdem). V případě pozdního doručení všech dokumentů, by stipendium nemuselo být vyplaceno včas a studentovi by mohly nastat komplikace s další administrativou.

Před výjezdem musí být student řádně zapsán ke studiu v EDISONU, jinak nebude možné účastnickou smlouvu v systému vygenerovat. Toto platí hlavně u výjezdů v průběhu července až října.

Emaily je třeba zasílat z univerzitní emailové adresy. V případě potřeby je student kontaktován na školní email. Na univerzitní email uvedený v ÚS přijdou po ukončení stáže automaticky generované emaily k vyplnění OLS testu II a dvou závěrečných zpráv!

Přihláška musí být v Edisonu vedena ve stavu "Výjezd schválen", jinak není možné účastnickou smlouvu vygenerovat.

KROK 1:

KROK 2:

 • Přihlášku na mobilitu musíš mít ve stavu "Výjezd schválen".
 • Zašli email z VŠB-TUO adresy zodpovědné osobě na odd. 9230 s žádostí o zaslání zvacího emailu k jazykovému hodnocení v systému OLS. V emailu uveď, o jaký "pracovní" jazyk se jedná. Do emailu přilož Letter of Acceptance, odkaz na harmonogram akademického roku zahraniční instituce a informaci, kdy na mobilitu vyjíždíš.
  Poznámka k LoA a harmonogramu akademického roku zahraniční univerzity:
  • do ÚS čerpáme informace o době mobility z LoA a z akademického kalendáře zahraniční univerzity
  • datum zahájení mobility je první den, kdy je vyžadována přítomnost studenta v přijímající instituci
  • datum ukončení mobility odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována přítomnost studenta v zahranční instituci. - tzn. od prvního dne výuky do posledního dne zkoušek; počátek a konec semestru se uvádí pouze v případě = není-li doba studia uvedena jinak
  • pozor - Orientation Days musí navazovat na první den výuky
  • do délky trvání mobility nezahrnujeme cestu tam/zpět, dobu intenzivního jazykového kurzu, dobu ubytování
 • Referent odd. 9230Ti zašle odkaz k absolvování OLS testu I.

KROK 3:

 • Absolvuj OLS test I.

KROK 4:

 • Informuj emailem referenta odd. 9230 o absolvování OLS testu. Do emailu přilož Letter of Acceptance, odkaz na harmonogram akademického roku zahraniční instituce a informaci, kdy na mobilitu vyjíždíš.
 • Je-li přihláška ve stavu „Výjezd schválen“, absolvován OLS test a doplněn bankovní účet v Edisonu  - referent odd. 9230 Ti nyní může vystavit účastnickou smlouvu, kterou Ti zašle emailem ke kontrole a domluví si s Tebou schůzku k podpisu této smlouvy.
  Poznámka: jakmile je smlouva v IS Edisonu vedena ve stavu "Účastnická smlouva podepsána", systém parametry ÚS uzavře a smlouva se již nedá změnit!

KROK 5:

 • Po podepsání ÚS oběma zúčastněnými stranami Ti bude vyplaceno stipendium v EUR cca do 2-3 týdnů od podpisu smlouvy.

V době zahraniční stáže si průběžně kontroluj svůj univerzitní email, který uvádíš v ÚS - v případě potřeby budeš kontaktován na tomto emailu (jméno.příjmení.st@vsb.cz)

 

Souhrn kroků a dokumentů potřebných k vyřízení Účastnické smlouvy:
-------------------------------------------------------------------------

1)  podat přihlášku na mobilitu v Edisonu
2)  Learning Agreement (podepsaný všemi stranami, vložen v Edisonu)
3)  OLS test I (aboslovaný on-line, po absolvování testu dát vědět referentovi odd. 9230)
4)  Letter of Acceptance a harmonogram akademického roku zahraniční univerzity (zaslat emailem referentovi odd. 9230)
5)  Cestovní pojištění (kopii smlouvy zaslat emailem nebo doručit osobně jiný originální doklad)
6)  Proveden zápis ke studiu (na studijním oddělení; platí převážně pro studenty vyjíždějí na mobilitu v průběhu července až října)
7)  Bankovní spojení pro zahraniční mobilitu (uvedeno v Edisonu)
8)  Účastnická smlouva (vystavena v Edisonu referentem odd. 9230)

 

Kontaktní osoba:
pro fakulty: FBI, FAST, FS, FEI, HGF, FMMI, USP a EKF
Bc. Daniela Vaňková
Oddělení mezinárodnich vztahů (9230)
17 Listopadu 2172/15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel: +420 597 325 459
E-mail:
Kancelář: A 338

 

 

 

 

 

3.jpg