Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Charakteristika Institutu tělesné výchovy a sportu

Dlouhodobým cílem a hlavním úkolem Institutu tělesné výchovy a sportu (ITVS) na VŠB-TUO je zajišťovat výuku povinné a nepovinné tělesné výchovy (TV) na všech fakultách VŠB-TUO. ITVS bude i nadále podporovat sportovní činnost studentů organizovaných ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠB-TUO.

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení na všech fakultách VŠB-TUO. V 1. ročnících bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve všech vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů všech fakult je TV povinně volitelným předmětem. Pro studenty plně osvobozené od TV ze zdravotních důvodů zajišťuje ITVS přednášky z oblasti tělesné kultury a vede výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením.

Posluchačům byla dána možnost výběru z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, funkční trénink, florbal, fotbal, frisbee, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal.

Ve spolupráci s Katedrou managementu Ekonomické fakulty VŠB-TUO se ITVS podílí na odborné výuce studentů specializace Sportovní management dle studijního plánu specializace, včetně vedení a oponování bakalářských prací.

Ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním klubem VŠB-TUO podporuje institut pravidelnou sportovní činnost studentů VŠB-TUO zapojením svých členů jako trenérů v jednotlivých oddílech sportovního klubu nebo jako členů jeho voleného výboru.

Zajišťovaná výuka

Výuka všeobecné tělesné výchovy na fakultách

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení na všech fakultách VŠB-TUO. V prvním ročníku bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve všech vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů všech fakult je TV povinně volitelným předmětem. Pro studenty osvobozené od TV ze zdravotních důvodů zajišťuje ITVS přednášky z oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu a vede výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením.

Studenti si vybírají z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, funkční trénink, florbal, fotbal, frisbee, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova. Student má možnost zvolit si nejen mu vyhovující sport, ale i den v týdnu a vyučovací hodinu.

Počty studentů vyučovaných pedagogy KTVS v roce 2020:

Vědecko-výzkumné aktivity katedry

Projekty: ITVS podala návrh IRP projektu – nabídka adaptačních kurzů pro nově přijaté studenty všech fakult VŠB-TUO

Odborné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost ITVS probíhá ve třech oblastech:

  • testování fyzické zdatnosti studentů,
  • oblast sportovního managementu,
  • dotazníková šetření (zjišťování spokojenosti studentů se sportovní nabídkou ITVS).

Z těchto oblastí pak byly realizovány odborné výstupy, viz publikační činnost ITVS.