Sídlo KTVS VŠB-TU Ostrava : Sportovní hala VŠB-TU, Studentská 5/6175, Ostrava-Poruba. 700 32

Obecně o KTVS
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS) je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní činnost Vysokoškolského sportovního klubu univerzity a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů. Katedra se rovněž podílí na výuce tělovýchovných předmětů v rámci studijní specializace "Sportovní management" na ekonomické fakultě.
  
main

Hlavním úkolem Katedry tělesné výchovy a sportu (KTVS) na VŠB-TU Ostrava je zajišťovat výuku povinné a nepovinné tělesné výchovy (TV) na všech fakultách VŠB-TU Ostrava.

Povinnou tělesnou výchovu mají první ročníky všech sedmi fakult hodnocenou jedním kreditem v každém semestru, pouze na Ekonomické fakultě je povinná TV bez kreditového ohodnocení. Posluchačům je dána možnost výběru z mnoha sportovních odvětví: aerobik,  badminton, basketbal, sebeobrana, florbal, futsal, fotbal, frisbee, horolezectví, kondiční cvičení s hudbou, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova. Dle vlastního uvážení si studenti volí nejen sport, ale také den a hodinu, sportovní objekt a případně i vyučujícího. Nepovinná forma TV je realizována mimo jiné prostřednictvím pestré nabídky zimních a letních výcvikových kurzů a také formou tělocvičné rekreace v odpoledních a večerních hodinách, případně o sobotách a nedělích. KTVS organizuje sportovní akce také pro zaměstnance školy v průběhu celého akademického roku. Navíc každoročně pořádá pro studenty a zaměstnance školy Sportovní den.

KTVS pokračuje v koncepci odborné spolupráce s fakultami, kdy katedra tělesné výchovy participuje s příslušnou fakultou ve výuce studentů v některých oborech a předmětech, garantuje odborné tělovýchovné předměty. Tento trend se jeví jako správně zvolená cesta dalšího vývoje katedry, je to cesta, která se navíc stává motivací pedagogů ke svému dalšímu vzdělávání.


Cíle kvality pro r. 2017 k nahlédnutí ZDE !


   

   


   
 
   


© 2017 VŠB-TU Ostrava