Sídlo KTVS VŠB-TU Ostrava : Sportovní hala VŠB-TU, Studentská 5/6175, Ostrava-Poruba. 700 32

Cíle kvality pro r. 2017 k nahlédnutí ZDE !

Obecně o KTVS
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS) je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní činnost Vysokoškolského sportovního klubu univerzity a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů. Katedra se rovněž podílí na výuce tělovýchovných předmětů v rámci studijní specializace "Sportovní management" na ekonomické fakultě.
  
main

Hlavním úkolem Katedry tělesné výchovy a sportu (KTVS) na VŠB-TU Ostrava je zajišťovat výuku povinné a nepovinné tělesné výchovy (TV) na všech fakultách VŠB-TU Ostrava.

Povinnou tělesnou výchovu mají první ročníky všech sedmi fakult hodnocenou jedním kreditem v každém semestru, pouze na Ekonomické fakultě je povinná TV bez kreditového ohodnocení. Posluchačům je dána možnost výběru z mnoha sportovních odvětví: aerobik,  badminton, basketbal, florbal, futsal, fotbal, frisbee, horolezectví, kondiční cvičení s hudbou, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova. Dle vlastního uvážení si studenti volí nejen sport, ale také den a hodinu, sportovní objekt a případně i vyučujícího. Nepovinná forma TV je realizována mimo jiné prostřednictvím pestré nabídky zimních a letních výcvikových kurzů a také formou tělocvičné rekreace v odpoledních a večerních hodinách, případně o sobotách a nedělích. KTVS organizuje sportovní akce také pro zaměstnance školy v průběhu celého akademického roku. Navíc každoročně pořádá pro studenty a zaměstnance školy Sportovní den.

KTVS pokračuje v koncepci odborné spolupráce s fakultami, kdy katedra tělesné výchovy participuje s příslušnou fakultou ve výuce studentů v některých oborech a předmětech, garantuje odborné tělovýchovné předměty. Tento trend se jeví jako správně zvolená cesta dalšího vývoje katedry, je to cesta, která se navíc stává motivací pedagogů ke svému dalšímu vzdělávání.

V prostorách aerobního sálu KTVS jsou organizovány  2 hodiny TV týdně pro děti mateřské školky VŠB-TUO. KTVS spoluorganizuje Technika Run – charitativní běh pro studenty a zaměstnance VŠB-TUO. Asistenti KTVS každoročně sestavují výběr univerzitních sportovců pro účast na vrcholové univerzitní sportovní akci České akademické hry. V rámci Letní školy VŠB-TUO připravuje KTVS kurz pro cizince - Activity Week. KTVS organizačně zajišťuje setkání 10 nejlepších sportovců školy s rektorem VŠB-TUO a aktualizuje „Síň sportovní slávy VŠB-TU Ostrava“ v univerzitní galerii. Asistenti KTVS v odpoledních a večerních hodinách působí také jako trenéři sportovních oddílů Vysokoškolského sportovního klubu VŠB-TUO. V odpoledních a večerních hodinách (pondělí až pátek) nabízí KTVS pro studenty a zaměstnance  4 bloky 60ti minutových cvičení v aerobním sále a ve Fitcentru, denně od 16-21,30 hod.. Ve zkouškovém období nabízí KTVS studentům a zaměstnancům školy pohybové aktivity, sportovní vyžití v různých sportech v tělocvičnách univerzity. KTVS získala opakovaně akreditaci MŠMT pro školící kurzy Instruktor aerobiku, Instruktor lyžování a Instruktor snowboardingu a pořádá pro studenty, zaměstnance školy i pro širokou veřejnost jeden běh z každého kurzu v dané specializaci. Asistenti KTVS připravují na závěr zimního semestru tradiční sportovní akce, kde studenti mají možnost poměřit své síly a sportovní dovednosti v soutěžích napříč všemi fakultami.
   

   


   
 
   


© 2019 VŠB-TU Ostrava