Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Charakteristika Institutu tělesné výchovy a sportu

Dlouhodobým cílem a hlavním úkolem Institutu tělesné výchovy a sportu (ITVS) na VŠB-TUO je zajišťovat výuku povinné a nepovinné tělesné výchovy (TV) na všech fakultách VŠB-TUO. ITVS bude i nadále podporovat sportovní činnost studentů organizovaných ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠB-TUO.

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení na všech fakultách VŠB-TUO. V 1. ročnících bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve všech vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů všech fakult je TV povinně volitelným předmětem. Pro studenty plně osvobozené od TV ze zdravotních důvodů zajišťuje ITVS přednášky z oblasti tělesné kultury a vede výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením.

Posluchačům byla dána možnost výběru z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, cvičení s hudbou, florbal, fotbal, frisbee, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, plavání, požární sport, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova.

Ve spolupráci s Katedrou managementu Ekonomické fakulty VŠB-TUO se ITVS podílí na odborné výuce studentů specializace Sportovní management dle studijního plánu specializace, včetně vedení a oponování bakalářských prací.

Ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním klubem VŠB-TUO podporuje katedra pravidelnou sportovní činnost studentů VŠB-TUO zapojením svých členů jako trenérů v jednotlivých oddílech sportovního klubu nebo jako členů jeho voleného výboru.

Zajišťovaná výuka

Výuka všeobecné tělesné výchovy na fakultách

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení na všech fakultách VŠB-TUO. V prvním ročníku bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve všech vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů všech fakult je TV povinně volitelným předmětem. Pro studenty osvobozené od TV ze zdravotních důvodů zajišťuje ITVS přednášky z oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu a vede výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením.

Studenti si vybírají z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, cvičení s hudbou, florbal, fotbal, frisbee, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, plavání, požární sport, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova nebo přednášky pro osvobozené z TV ze zdravotních důvodů. Student má možnost zvolit si nejen mu vyhovující sport, ale i den v týdnu a vyučovací hodinu.

Počty studentů vyučovaných pedagogy KTVS v roce 2018:

Vědecko-výzkumné aktivity katedry

Projekty: KTVS podala návrh IRP projektu – nabídka adaptačních kurzů pro nově přijaté studenty všech fakult VŠB-TUO

Odborné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost KTVS probíhá ve třech oblastech:

  • testování fyzické zdatnosti studentů,
  • oblast sportovního managementu,
  • dotazníková šetření (zjišťování spokojenosti studentů se sportovní nabídkou KTVS).

Z těchto oblastí pak byly realizovány odborné výstupy, viz publikační činnost KTVS.