Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Strojírenství

Informace pro uchazeče

U studijního programu jsou společné první čtyři semestry přírodovědného a strojního základu. Následně studenti studují jeden z 12 studijních oborů.
Absolventi mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ a následně v doktorském studiu.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, případně jako pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.


Popis programu

V rámci studijního programu mají jednotlivé obory společné první čtyři semestry přírodovědného a strojního základu. Následně studenti studují jeden z 12 studijních oborů.
V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů.
Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření.
Studium oboru je zakončeno státní zkouškou ze dvou státnicových předmětů dle oboru studia a obhajobou bakalářské práce.
Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 2 roky a následně v doktorském studiu.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi prokazují znalosti z matematiky, konstruktivní geometrie, fyziky, počítačové grafiky, výpočetních metod, mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálu, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci.
Absolventi prokazují znalosti o strojírenských materiálech, výrobních technologiích, konstrukcích strojů, projektování výrobních systémů a řízení v rozsahu konkrétního studijního oboru.
Absolventi znají principy hlavních vědeckých metod oboru a některé jejich základní varianty dokáží použít v praktických souvislostech.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umí používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci.
Absolventi umí číst technické výkresy výrobků nebo dílů a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy jejich výroby.
Absolventi umí provádět odbornou analýzu strojních zařízení a výrobních technologií, dovedou analyzovat a hodnotit technická řešení.
Absolventi umí připravit, provést a sestavit zprávu o výsledku laboratorního nebo technického experimentu.
Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
Absolventi jsou schopni stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek, spolupracovat na řízení jakosti produkce.
Další odborné dovednosti rozvíjí jednotlivé studijní obory studijního programu Strojírenství.

Obecné způsobilosti absolventa

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména bakalářské práce.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, případně jako pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód B2341
Název česky Strojírenství
Název anglicky Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova technologie
průmysl
přírodovědný základ
strojní základ
strojírenství

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.