Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Technologie procesů v energetice

Informace pro uchazeče

Absolvent bude vědecký pracovník s hlubokými teoretickými znalostmi z oblasti technologie výroby energie s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí výuky je jak klasická energetika tj. stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, výměníků tepla), tak obnovitelné a druhotné zdroje energie. Značná pozornost je věnována environmentálním technologiím pro energetická zařízení a vlivu jejich provozu na životní prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních plynů a vod. Pochopení této problematiky umožní široká znalost chemických předmětů. Rozvoj samostatné vědecké práce bude podporována v řadě laboratorních cvičení.

Popis programu

Absolvent bude vědecký pracovník s hlubokými teoretické znalosti v oblasti technologií výroby energie s minimálními dopady na životní prostředí. V předmětech jsou probírány teoretické fyzikálně-chemické principy procesů probíhajících jak v zařízeních používaných pro výrobu elektrické energie, tak technologiích pro ochranu životního prostředí. Součástí výuky je jak klasická energetika, tj. stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, parogenerátorů a výměníků tepla, tak obnovitelné a druhotné zdroje energie – solární a větrná energie, využívání biomasy a odpadů, tepelná čerpadla. Značná pozornost je věnována environmentálním technologiím pro energetická zařízení a vlivu jejich provozu na životní prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních plynů a vod.

Odborné znalosti absolventa

• Absolventi mají potřebné teoretické znalosti z obecných technických předmětů, zároveň mají praktické znalosti v jednotlivých oblastech energetiky (energetické stroje, kotle a spalování, hospodaření s energiemi, legislativa týkající se energetiky apod.) a také z oblasti fyzikální chemie a procesního inženýrství.
• Zná fyzikálně-chemickou podstatu procesů, probíhajících v technologických zařízeních na ochranu životního prostředí.
• Umí zpracovávat experimentální data a formulovat na jejich základě kvantitativní závěry.
• Umí formulovat problémy a nedostatky současných procesů v energetice a na základě získaných znalostí dovede správně přistupovat k jejich řešení.

Odborné dovednosti absolventa

• Dovede aplikovat fyzikální a fyzikálně-chemické poznatky v projekci procesů a zařízení v energetice
• Umí komunikovat se specialisty z oboru energetika, procesní inženýrství, materiálového inženýrství, IT, apod. otázky technické schůdnosti, ekonomické výhodnosti, a environmentálních dopadů různých variant technologických procesů.
• Může provádět expertní činnost v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent je procesně orientovaný energetik schopný exaktního popisu procesů, jejich simulace a návrhu odpovídajících zařízení, seznámeného s chemicko-inženýrskou podstatou technologií pro ochranu životního prostředí a schopného aplikovat teoretické znalosti podnikového ekonomického řízení.

Uplatnění absolventa

Získané znalosti a dovednosti absolventům umožní, aby byli schopni tvůrčím způsobem reagovat na řešení problémů při výkonu inženýrských profesí zejména v energetických provozech , službách a dalších složkách infrastruktury. Výhodou absolventa je jeho šíře vzdělání a schopnost adaptability v konkrétním uplatnění. Špičkoví absolventi mají možnost uplatnění v široké škále oborů vědeckého výzkumu.
Absolvent bude schopen ale také zastávat další profese: technik energetických provozů, podnikový energetik, správce čistoty procesních plynů, vodní hospodář (kvalita procesních vod), atp.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Kód N3969
Název česky Technologie procesů v energetice
Název anglicky Technology of Processes in Energetics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Klíčová slova energetické stroje a zařízení
enegetika
chemie
hospodaření s energiemi
environmentální chemie

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.