Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje.

VŠB-TUO považuje plagiátorství za závažné provinění proti akademické etice a to jak u studentů, tak u akademických a vědeckých pracovníků.

V případě plagiátorství studentů se jedná o disciplinární přestupek, přičemž tento přestupek je řešen před disciplinární komisí příslušné fakulty. Podnět k projednání přestupku může podat děkanovi příslušné fakulty kdokoli. Návrh musí obsahovat popis skutku, označení studenta, který měl skutek spáchat, navrhované důkazy a zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.

Plagiátorstvím se rozumí vydávání výstupů práce někoho jiného za vlastní počin.

Plagiátorství může nabývat zejména následujících forem:

 • vydávání myšlenek, návrhů, invence, návodů či argumentačních postupů někoho jiného za vlastní, jejich převzetí bez náležité a přesné citace;
 • opsání (kopírování) části textu, tabulek, grafů atd. bez náležité a přesné citace;
 • přeformulované převzetí cizích výsledků (včetně překladu z cizího jazyka a zdrojů z Internetu) bez náležité a přesné citace;
 • parafrázování publikované práce (v jakékoli podobě), bez náležité citace původního zdroje;
 • autoplagiátorství, tedy opakované použití a prezentování výsledků vlastní práce bez vložení podstatných nových postupů vlastní činnosti bez zřetelné a jednoznačné citace (upozornění);
 • academic ghostwriting, tedy vytvoření práce na objednávku, kde skutečný autor práce není uveden a uvedený autor není skutečným autorem textu;
 • nedodržení licencí, copyrightů a copyleftů, kterými jsou chráněny materiály.

Plagiátorstvím není zejména:

 • citace, tedy doslovné přepsání části cizího díla, pokud je citace náležitě označena a je na původní zdroj náležitě odkazováno;
 • parafráze, tedy vyjádření obsahu díla jiným způsobem, např. v textu použitím jiných slov, pokud je na původní zdroj náležitě odkazováno;
 • kompilace, tedy dílo vzniklé složením myšlenek z několika jiných původních děl, pokud je na původní zdroje náležitě odkazováno (například určité typy učebnic a přehledových (syntetizujících) prací, jejichž cílem je podat uživateli souhrn dosavadního bádání);
 • všeobecně známá fakta, kterými se rozumí obecně známé skutečnosti (i oborově specifické), které lze nalézt ve velkém množství dostupných zdrojů a které jsou známé širokému okruhu lidí, např. geografické či historické údaje, všeobecně známé informace nebo základní matematické definice;
 • uvedení výsledků cizích autorů v přehledových pracích s náležitými citacemi původních prací;
 • jazyková korektura prací provedená někým jiným, pokud je tato skutečnost uvedena.

Za autoplagiát se nepovažuje zejména:

 • prakticky identický popis metodiky, experimentu, interpretační koncepce atd. v publikacích prezentujících nové výsledky získané danou, již dříve použitou a popsanou metodikou (s citací práce s podrobným původním popisem, případně i s komentářem);
 • shrnutí vlastních výsledků v navazujících publikacích s podstatnými novými výsledky nebo reinterpretací s náležitou citací;
 • vícenásobná (resp. víceúrovňová), ale výrazně odlišná publikace výsledků sloužící jejich optimálnímu šíření ve vědecké komunitě, např. konferenční příspěvek a dopis redakci a důkladná publikace se všemi podrobnostmi, odpovídající zvykům v dané vědní oblasti;
 • working papers, preprints a práce zveřejněné v repozitářích „předtiskových verzí” vydavatelství, následně zveřejněné jako standardní vědecké články;
 • znovu publikovaná práce, např. v souboru statí určitého autora, je-li vyznačeno, kde byla již předtím publikována;
 • překlad vlastní práce z jednoho jazyka do jiného jazyka, pokud je tato skutečnost u pozdější publikace explicitně uvedena;
 • publikování totožných vědeckých výsledků v několika různých odborných časopisech (či jinými cestami.

Jak správně postupovat, abyste se nedopustili plagiátorství

Studenti si mohou individuálně zkontrolovat text závěrečné práce pomocí systému Odevzdej.cz, který je určen pro kontrolu seminárních prací.

Odevzdej.cz funguje jako služba pro anonymní využití a zkontroluje nejen seminární práce, ale jakýkoli jiný text, tedy i závěrečnou práci. Poskytovatelem je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. 

Pro studenty a zaměstnance poskytuje Ústřední knihovna VŠB-TUO  v rámci podpory studia a výzkumu mnoho studijních materiálů a také školení a kurzy k problematice bibliografických citací, akademického psaní,  využívání elektronických zdrojů, psaní závěrečných prací apod. Více informací na webu Ústřední knihovny - VŠB-TUO.

Další informace lze nalézt v těchto příručkách:

V případě, že máte jakékoliv podezření na plagiátorství u akademických nebo vědeckých pracovníků, je třeba se se svým podezřením obrátit na Etickou komisi VŠB-TUO, která tato podezření projednává.

Podání podnětu Etické komisi, resp. jejímu předsedovi, musí obsahovat, kromě samotného konkrétního podezření na plagiátorství, údaje o podateli, tzn. jméno, příjmení a identifikační číslo zaměstnance/studenta. Postup při podávání podnětů Etické komisi je popsán v Jednacím řádu Etické komise VŠB-TUO.