Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní info

REFRESH 

„Unikátními živými laboratořemi k chytrému, zelenému a prosperujícímu regionu.“

Časová osa realizace 

 • 2022 Projektová příprava a podání žádosti o dotaci  
 • 2022 – 2027 Vznik výzkumných týmů a odborná realizace záměru 
 • 2023 – 2025 Stavební práce a nákup vybavení a zařízení  

Zaměření projektu

REFRESH chce být motorem transformace a revitalizace postuhelné krajiny Moravskoslezského kraje řešením technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a materiálového výzkumu. Klíčovým nástrojem řešení bude komplex tří synergických a vzájemné propojených „živých laboratoří“ umístěných v nové budově v kampusu VŠB-TUO a v dalších modernizovaných prostorách, vše se silným napojením na průmyslové partnery a účinným transferem výsledků do praxe.    

 • EnergyLab
  výzkumná základna pro efektivní transformaci současného stavu energetiky na bezuhlíkové technologie s vazbou na cirkulární ekonomiku a rozvoj vodíkového hospodářství. Výzkum bude realizován v oblastech spolehlivé, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné konverze, dodávky a užití energie, akumulace energie a metod řízení toku energie v komplexních energetických soustavách.  
 • Materials & Environment Lab
  vývoj nových materiálů a technologií využitelných k čištění odpadních vod, snížení odpadů a emisí, a využití obnovitelných zdrojů energie. Umožní propojení VaV v oblasti designu, syntézy a aplikace materiálů s využitím jedinečné superpočítačové infrastruktury univerzity doplněné o nové technologické prvky pro aplikace v green industry, environmentálních technologiích, energetice, strojírenství, elektrotechnice či medicíně.   
 • Industry0 & AutomotiveLab
  unikátní laboratorní a inovační R&D platforma propojující segmenty Průmyslu 4.0, aditivní výroby, moderní veřejné dopravy, autonomní mobility a e-mobility, sdílených vozidel, energetiky a materiálového výzkumu.   Budou využity výsledky v oblasti materiálových a energetických systémů pro udržitelnou dopravu s cílem zvýšit inovačního potenciál firem skrze digitalizaci průmyslových procesů a inovací v dopravě. 

Klíčové oblasti zaměření

 • Udržitelná energetika s podporou nízkouhlíkových technologií. 
 • Environmentální technologie.  
 • Chytré materiálové technologie.
 • Nanotechnologie.
 • Digitalizace a Průmysl 4.0.
 • Autonomní mobilita a e-mobilita.
 • Aditivní výroba.
 • Umělá inteligence.

Nestavíme na zelené louce

Svým zaměřením je REFRESH plně v souladu s European Green Deal, požadavky firemního sektoru a celosvětovými vědeckými trendy. Je tvořen širokou sítí aplikačních partnerů. Procesy využití výsledků, včetně implementace inovací ve firmách jsou zlepšovány s klíčovými partnery MSIC či Fraunhofer Institut. Výzkumná excelence je garantována silným týmem s účastí laureátů ERC, HighlyCitedResearches a desítkami zahraničních vědců.  

REFRESH integruje a posiluje současný VaV potenciál univerzity. Zřejmá je návaznost na stávající Národní centrum kompetence energetiky či Národní centrum průmyslu 4.0. Součástí technického řešení potřebných kapacit je výstavba budovy sdílené s aplikačními partnery nahrazující nevyhovující přízemní budovu. Dále dojde k modernizaci navazujících objektů a ploch úzce napojených na stávající infrastrukturu umožňující optimální fungování laboratoří nejen na půdě VŠB-TUO, ale i u zapojených partnerů. Realizací investiční výstavby v místě zastaralých prostor tak nedojde k záboru nových, dosud nedotčených ploch půdního fondu.

Předpokládané výdaje

 • 4 mld. Kč  
 • 45 % lidé pro VaV
 • 30 % Přístrojové vybavení
 • 25 % Budovy a rekonstrukce

Přínosy projektu

Vytvoření silné interdisciplinární výzkumné a znalostní základny, která bude svými výsledky systematicky přispívat k hospodářské transformaci regionu.  Výsledky výzkumu, absolventi nových VŠ oborů a spolupráce s aplikační sférou povedou k transformaci ekonomiky Moravskoslezského kraje ve směru od těžkého průmyslu k novým perspektivním oborům globální ekonomiky.

 • Posílení a integrace výzkumných pracovišť, včetně jejich vybavení špičkovou výzkumnou infrastrukturou. Dojde k vytvoření kritické masy pro dosažení excelence, zvýšení internacionalizace a přílivu studentů do regionu. 
 • Propojení technického a společenskovědního výzkumu zaměřeného na naplňování strategické specializace Moravskoslezského kraje, národních a evropských cílů v souladu s prioritami Evropské komise (EuropeanGreen Deal, Digital Europe).
 • Zvýšení potenciálu komerčního uplatnění výsledků výzkumu všemi formami transferu nových technologií do firemního prostředí, včetně vyšší intenzity vzniku nových firem. Využití konceptu živých laboratoří povede k funkční spolupráci výzkumné a aplikační sféry, čímž dojde k potřebnému propojení technologických a marketingových znalostí napříč aktéry inovačního ekosystému.
 • Zavedení inovativních technologií v tradičních i nových úspěšných firmách a jejich efektivní využití bude mít pozitivní dopad na revitalizaci postuhelné krajiny (odstranění starých ekologických zátěží), zabezpečení energetické soběstačnosti regionu vedoucí k optimalizaci průmyslových výrob s potenciálem rozšíření výrobních kapacit a zapojení kvalifikované pracovní síly různých profesí. 
 • Zapojení více než stovky nových VaV pracovníků a zahraničních odborníků a využití vybudované infrastruktury několika tisíci studenty univerzit a také učiteli a žáky nižších stupňů vzdělávání. 
 • Posílení zaměstnanosti v regionu díky multiplikačního efektu, kdy mezinárodní výzkumy ukazují, že jedno pracovní místo ve výzkumu generuje až čtyři pracovní místa v dalších oborech. Ty budou koncentrovány v regionu, neboť více než 60 % zaměstnanců Moravskoslezského kraje pracuje v hlavních aplikačních oborech výzkumného zaměření.

Měřitelné výstupy a dopady  

Veřejné investice do výzkumné a vzdělávací infrastruktury mají vysokou dlouhodobou návratnost. Vedle výše uvedených dlouhodobých komplexních přínosů dojde k prokazatelně měřitelným výstupům a výsledkům.

Růst inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím 

 • Transferu znalostí a nových technologií v oblastech energetického a materiálového VaVumožňující firmám aplikovat principy udržitelné nízkouhlíkové energetiky.
 • Transferu znalostí a nových technologií v oblastech digitalizace výroby, kolaborativní robotiky, aditivní výroby, 5G sítě, energetický a provozní management budov, ekologicky šetrné materiálové technologie.
 • Inovace a optimalizace firemních vizí a procesů s využitím synergií výsledků technického a společenskovědního výzkumu zaměřeného na potřeby identifikované za účasti aplikačních partnerů.
 • Důležitou součástí transferu znalostí je výchova erudovaných absolventů v nových vzdělávacích programech a příliv vědců a zájemců o studium do Moravskoslezského kraje.

Očekávané změny

 • Zvýšení inovační a finanční výkonnosti podniků, vznik více start-
 • Re/up skillinga tím vytvoření nových pracovních míst.
 • Růst inovační výkonnosti na univerzitách, firmách a institucíchv regionu vyjádřený poměrem celkových výdajů na VaV a výší hrubého domácího produktu.
 • Zlepšení kompetencí studentů i dalších odborných pracovníků a jejich zapojení do komerčních aktivit. 

Partneři 

 • CEDA Maps a.s.
 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • Cylinders Holding a.s.   
 • Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC)  
 • ČEZ, a.s.   
 • ČEZ Distribuce, a. s.  
 • Fraunhofer Institute 
 • Joint Research Centre  
 • Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.  
 • Moravskoslezské energetické centrum 
 • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.  
 • Moravskoslezský kraj  
 • Ostravská univerzita  
 • Siemens, s.r.o.  
 • TechnischeUniversitätBerlin   
 • T-Mobile Czech Republic a.s.  
 • Ústavy Akademie věd ČR    
 • ŠKODA AUTO a.s.   
 • VALEO Autoklimatizace k.s.   
 • Veolia Energie ČR, a.s.   

Nositel myšlenky 

VŠB – Technická univerzita Ostrava poskytující technické, přírodovědné a ekonomické vzdělání pro více než 11 500 studentů. V oblasti VaV patří mezi přední pracoviště s výrazným dopadem na rozvoj a inovace v oblastech IT, energetiky, nových materiálů a environmentálního inženýrství.  

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava-Poruba

www.vsb.cz/smaragd
www.vsb.cz

červen 2021