Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2010!

Finanční vypořádání dotací VaV za rok 2009

Finanční vypořádání dotací VaV za rok 2009

Finanční vypořádání dotací VaV za rok 2009

Finanční vypořádání dotací na podporu výzkumu a vývoje za rok 2009  

Odbor 32 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 se řídí § 14 odst. 9 a § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Povinnost dotaci na VaV finančně vypořádat je dále určena Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Následující pokyn odboru 32 Mezinárodní spolupráce ve VaV k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 je určen pouze pro projekty

  • v programech v působnosti poskytovatelů

KONTAKT-ME,
INGO-LA,
COST-OC,
EUREKA-OE,

EUPRO-OK

  • v programu EUROSTARS – 7D
  • v programu Mezinárodní spolupráce - MOBILITY výzkumných pracovníků MEB...... (Francie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko)
  • v programech Finanční podíly ČR (spolufinancování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV)

7A – Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti

7B – Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství

7C – Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

7ESedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

7F – Finanční mechanismy EHP/Norsko

7G – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání

7H – Společné technologické iniciativy

 

Tento postup neplatí pro veřejné vysoké školy a příspěvkové organizace zřízené v kapitole MŠMT, které finanční vypořádání provedou jinou metodikou.

Finanční vypořádání podpory výzkumu a vývoje a vrácení nevyužitých finančních prostředků za rok 2009 v  Kč provede příjemce dotace, resp. příjemce-koordinátor (i za spolupříjemce) v úzké spolupráci se svou finanční účtárnou nejpozději do 31.1.2010 v následujících krocích:

1.      Příjemce – řešitel, resp. koordinátor stanoví ve spolupráci s finanční účtárnou z účetních výkazů u svého projektu výši nevyčerpané dotace VaV v členění INV/NEI.

U projektů zahájených před rokem 2008 výše vratky, t.j. nevyužité finanční prostředky z dotace, musí  korespondovat s údaji na formulářích F1(skutečnost 2009)  a F6 (předpoklad 2009). Celkový odvod vychází z rozdílu údajů z formulářů F1a F6 pro rok 2009, tzn. rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady na řešení projektu VaV.

V projektech zahájených v roce 2008 a později musí výše vratky odpovídat údajům v e-Projekt.

U MOBILIT se jedná o prostý rozdíl mezi výší dotace a zaúčtovanými uznanými náklady projektu v roce 2009.

2.   Zároveň příjemce (řešitel) zašle na odbor 32 MŠMT administrátorovi programu zprávu včetně zdůvodnění o nevyužitých prostředcích VaV v korunách s i.k. projektu a v členění Celkem/NEI/INV.

Administrátoři programů mezinárodní spolupráce:

Ing. Světlana Trojanová KONTAKT - ME Svetlana.Trojanova@msmt.cz

Mgr. Martina Hanžlová INGO - LA Martina.Hanzlova@msmt.cz

 

RNDr. Josef Janda COST - OC Josef.Janda@msmt.cz

 

MUDr. Iva Lekešová EUPRO - OK Iva.Lekesova@msmt.cz

 

Ing. Josef  Martinec EUREKA – OE, EUROSTARS – 7D  Josef.Martinec@msmt.cz

 

Mgr. Libor Daněk   MOBILITY – MEB  Libor.Danek@msmt.cz

 

Ing. Jitka Sigmundová  Finanční podíly ČR – 7A, 7B, 7C, 7E, 7F, 7G Jitka.Sigmundova@msmt.cz

 

Mgr. Jiřina Fryčová Finanční podíly ČR – 7H   Jirina.Frycova@msmt.cz  

 

 

3.   Finanční účtárna příjemce sumarizuje (pouze v programech výše uvedených) veškeré nevyužité finanční prostředky za všechny projekty a vyplní je jmenovitě po projektech s udáním i.k. projektu do předepsaných Tabulek členěných dle právní formy příjemce viz níže a zašle je v termínu

 

do 31.1.2010 odboru 32 MŠMT Karmelitská 7, 118 123 Praha 1

k rukám Mgr. M. Hanžlové.

4.   Celkovou sumární částku za všechny projekty mezinárodní spolupráce z vyplněných tabulek odvede finanční účtárna organizace, která je příjemcem dotace, na

depozitní účet MŠMT č. 6015-821001/0710
v období 15.1 - 31.1.2010

 

5.   Finanční účtárna příjemce dotace zároveň s odvodem nevyčerpaných prostředků VaV mezinárodní spolupráce zašle avizo o vrácení těchto finančních prostředků odboru 18 MŠMT.

 

Avizo musí obsahovat:

·                    celkovou částku VaV (mezinárodní spolupráce) k odvodu za organizaci

·                    v členění na neinvestice/investice a

·                    datum odeslání odváděné částky na depozitní účet MŠMT

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem je postaveno na odpovědnosti příjemců dotací.

Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu. V případě, že nevyčerpané prostředky nebudou vráceny na účet ministerstva v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb., jedná se o porušení rozpočtové kázně a příslušný útvar ministerstva zajistí postup v souladu s § 44a zákona č. 218/2000 Sb.

 

Přílohy:  

Tabulky finančního vypořádání za rok 2009 stanovené vyhl. MF č. 52/2008 Sb. určené pro:
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY č. 2a -  09_FIN_VYP_podnikatel.xls (27,00 KB)
NEZISKOVÉ a PODOBNÉ ORGANIZACE vč. FYZICKÝCH OSOB č. 3a - 09_FIN_VYP_NEZISKORG.xls (38,50 KB)
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zřízené CIZÍMI ZŘIZOVATELI – mimo MŠMT č. 4a - 09_FIN_VYP_SPO_jinych_zrizovatelu.xls (26,50 KB)
 

Upozorňujeme na skutečnost, že všechny Tabulky jsou v Kč (nikoliv v tis. Kč).

Negativní hlášení s odvodem 0 Kč není třeba zasílat.

Vloženo: 17. 12. 2009
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět